ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูศูนย์ฝึกฯ
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
        1. นางสาวกิ่งกาญ ตันอุดมศักดิ์
 ไม่ระบุ 
        2. นางสาวจารุวรรณ พวงนิลน้อย
 ไม่ระบุ 
        3. นางสาวจิราธิวัฒน์ พงษ์พิทักษ์
 ไม่ระบุ 
        4. นายชาญ ปองสุข
 ไม่ระบุ 
        5. นายดนัย อินอาจ
 ไม่ระบุ 
        6. นายธนา ผินกลับ บทความ
 ไม่ระบุ 
        7. นางสาวบุญเรือน จิตรักมั่น
 ไม่ระบุ 
        8. นายปรีชา แถมยงค์
 ไม่ระบุ 
        9. นายพิชัย เสาวนะ
 ไม่ระบุ 
        10. นายพิเชษฐ์ กันดา
 ไม่ระบุ 
        11. นายวันชัย ปานมีทรัพย์
 ไม่ระบุ 
        12. นางสาวศิริลักษณ์ ชูเลิศ
 ไม่ระบุ 
        13. นางสาวสะอาด มีนาบูรณ์
 ไม่ระบุ 
        14. นายสุรพล สุดหางเชือก
 ไม่ระบุ 
        15. นายสุริยน สุขรักษา
 ไม่ระบุ 
        16. นายอรุณ ภัคดีฉนวน
 ไม่ระบุ 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
        17. นางสาวขวัญจิตร เพชรเขาทอง
 ไม่ระบุ 
        18. นางจิราพร เจริญสุข
 ไม่ระบุ 
        19. นางจิราภรณ์ น้อยน้ำใส
 ไม่ระบุ 
        20. นางดวงนภา ศรีภิญโญ
 ไม่ระบุ 
        21. นางดวงฤดี กลัดภู่
 ไม่ระบุ 
        22. นางสาวเด่นเดือน ผาสนาน
 ไม่ระบุ 
        23. นายถวิล พ่วงมั่งมี
 ไม่ระบุ 
        24. นางสาวทัศนีย์ นาคแกมทอง
 ไม่ระบุ 
        25. นางสาวทิวาพร ทรัพย์น่วม
 ไม่ระบุ 
        26. นางสาวนงนุช กาบแก้ว
 ไม่ระบุ 
        27. นางสาวนวลจันทร์ อนิสงค์
 ไม่ระบุ 
        28. นางนันทนา พันธุ์ชื่น
 ไม่ระบุ 
        29. นางนิตยา รุ่งก่อน
 ไม่ระบุ 
        30. นางนิวนิตย์ ไพรพฤกษ์
 ไม่ระบุ 
        31. นางสาวเนตรชนก มฤคานนท์
 ไม่ระบุ 
        32. นางเนาวรัตน์ สุดดี
 ไม่ระบุ 
        33. นางบรรจบ เนตรนิยม
 ไม่ระบุ 
        34. นางบุศรินทร์ จุ้ยชุ่ม
 ไม่ระบุ 
        35. นางสาวประทุม มั่นคง
 ไม่ระบุ 
        36. นางปราณี ทองรัตนะ
 ไม่ระบุ 
        37. นางสาวปรียานันท์ ภิรมย์วัฒนา
 ไม่ระบุ 
        38. นางสาวปรียานิตย์ ใจน้อง
 ไม่ระบุ 
        39. นางผานิตย์ ทิมสุข
 ไม่ระบุ 
        40. นางพจนา ศรีสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        41. นางสาวพรนภา สังข์ประสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
        42. นางพวงทอง สุดดี
 ไม่ระบุ 
        43. นายพิเชษฐ์ พ่วงจีน
 ไม่ระบุ 
        44. นางสาวมานิตย์ ทองย้อย
 ไม่ระบุ 
        45. นางสาวยุภา แปลมูลตรี
 ไม่ระบุ 
        46. นางเรณู มีสัตย์
 ไม่ระบุ 
        47. นางสาวเรืองรอง คล่องแคล่ว
 ไม่ระบุ 
        48. นางสาวละม้าย ชุ่มชื่น
 ไม่ระบุ 
        49. นางลำใย ขำเทศใหญ่
 ไม่ระบุ 
        50. นางสาววรรณิกา ชัยปรีชา
 ไม่ระบุ 
        51. นางวราภรณ์ จำปาแดง
 ไม่ระบุ 
        52. นางวราภรณ์ พ่วงจีน
 ไม่ระบุ 
        53. นางวลัยพร สังข์เงิน
 ไม่ระบุ 
        54. นางสาววันดี สีขุนทด
 ไม่ระบุ 
        55. นางสาววิภาจรี เอี่ยมไกรษร
 ไม่ระบุ 
        56. นางสงวน วัชรเสรี
 ไม่ระบุ 
        57. นางสนิท วงษะวัน
 ไม่ระบุ 
        58. นางสมพร หนองเรือง
 ไม่ระบุ 
        59. นางสมหมาย ฤกษ์อาษา
 ไม่ระบุ 
        60. นางสาวสหทัย บุญจอง
 ไม่ระบุ 
        61. นางสาวสุกัญญา แสงทองล้วน
 ไม่ระบุ 
        62. นางสาวสุคนธ์ สุขารมณ์
 ไม่ระบุ 
        63. นางสาวสุนิพัจ เปรมอมรกิจ
 ไม่ระบุ 
        64. นางสาวสุภัสสร เสือเดช
 ไม่ระบุ 
        65. นางสาวสุภาภรณ์ วาโยวิเศษ
 ไม่ระบุ 
        66. นางสาวสุภิทยา สำราญรมย์
 ไม่ระบุ 
        67. นางสาวสุวิดา สังขทัตต์ ณ อยุธยา
 ไม่ระบุ 
        68. นางสาวอรทัย ด้วงนาโพธิ์
 ไม่ระบุ 
        69. นางอังสนา กันภัย
 ไม่ระบุ 
        70. นางอำไพ ศรียะพันธุ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
        71. นางสาวณัฐนันท์ สอนพันธุ์
 ไม่ระบุ 
        72. นางสาวทัศนี บุญเรืองศรี
 ไม่ระบุ 
        73. นางสาวทิพวรรณ โมฬี
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344750