ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > เจ้าหน้าที่อื่นๆ
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
เกษียณ
        1. นายกนิฎฐ์ ลั่นซ้าย
 ไม่ระบุ 
        2. นางกนิษฐ์เพ็ญ ทานประสิทธิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        3. นางกิจจาภา วิจารณ์นิกรกิจ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        4. นางกิตติพร โชติธรรมโม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        5. นางสาวจุฑามาศ ศรีวรรณรัตน์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        6. นายชัยสมพล เทศศิริ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        7. นายชูศักดิ์ คงกัน
 ไม่ระบุ 
        8. นางธารทิพย์ ไทรทอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        9. ว่าที่ ร.ต.นิยม ธีรสุวรรณจักร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        10. นางปริญดา อุไรวรรณ์
 ไม่ระบุ 
        11. นายพจน์ กล้าหาญ
 ประจำชั้น 
        12. นางพิศมัย นวลจันทร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        13. นายมนัส ยศน้อย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        14. นางมะลิ อุดมภาพ
 ไม่ระบุ 
        15. นางสาวเรณู วชิรโรจน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        16. นางละออศรี ณ ไพรี
 ภาษาไทย 
        17. นางวณี ว่องวัจนะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        18. นายวัฒนา ศิริสัมพันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        19. นางสาววาสนา ปัญญาเลย
 วิทยาศาสตร์ 
        20. นายวิชัย ระดมกิจ
 ภาษาต่างประเทศ 
        21. นายวิชิต บุญสุวรรณ
 ภาษาไทย 
        22. นายวิทูรย์ อนุกูลเวช
 ไม่ระบุ 
        23. นางวิภาดา ธนาเพชรหาญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        24. นายวีระศิลป์ สีหาสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        25. นางสาวสง่าศรี เมฆะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        26. นายสถาพร เสาว์คง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        27. นางสม สมสอาด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        28. นายสมคิด เสนะวัต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        29. นายสมศักดิ์ ถาวรานุรักษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        30. นางสิริศัพท์ สวัสดิปาณี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        31. นางสุกานดา ธัญญะประเสริฐ
 ประจำชั้น 
        32. นางสุณี อินทร์เลี้ยง
 ไม่ระบุ 
        33. นายสุทัศน์ สุ่มยศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        34. นางสุนิสา เจ๊ะปูเต๊ะ บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        35. นายสุพจน์ พิมพ์หานาม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        36. นางสุวรรณา แก้วกลาง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        37. นางอรพรรณ พิริยสิงห์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        38. นายอรุณ อ่วมเครือ
 ไม่ระบุ 
        39. นางอัญนา ที่พึ่ง
 ประจำชั้น 
        40. นายโอภาส โพธิ์พ่วง
 ไม่ระบุ 
ย้าย - ไม่ทราบที่ทำงานใหม่
        41. นายโกวิทย์ อ่อนทอง
 ไม่ระบุ 
        42. นายจตุพล อภิวงค์งาม
 คณิตศาสตร์ 
        43. นายจรร ทองทำนุ
 ไม่ระบุ 
        44. นางสาวจันทน์ยา ศรีแก้วอ่อน
 ภาษาไทย 
        45. จุลินทร์ รุ่งชัย
 ไม่ระบุ 
        46. นายเจริญ เต็มราม
 ไม่ระบุ 
        47. นายชัยกรณ์ สีแก้ว
 ภาษาไทย 
        48. นายเชียง อธิจันทรรัตน์
 ไม่ระบุ 
        49. นางโชติมา วัยวัฒน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        50. นางฐานิศร ทิมาศาสตร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        51. ดรุณี เจริญสพ
 ไม่ระบุ 
        52. นายต่อศักดิ์ ศิริรัตนพงษ์
 ไม่ระบุ 
        53. นายถนอม สุบรรณาโรจน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        54. นางทัศนีย์ ขวัญวรากูล
 ภาษาต่างประเทศ 
        55. นายธนภัทร ตันหลงขจร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        56. นายนราธิป สุวรรณพนัง
 ไม่ระบุ 
        57. นางนันท์นภัส มานันตพงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        58. นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
        59. นางนิลสุดา พันธ์มี
 ประจำชั้น 
        60. นางนิลุบล เฟื่องคอน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        61. นางบุญทวี ทองลิ่ม
 ประจำชั้น 
        62. นางสาวปดิวรัดา งาวิจิตร
 อื่น ๆ 
        63. นายประหยัด จันทราสุข
 ไม่ระบุ 
        64. นายพงษ์ชิต เกษบุรมย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        65. นายพจน์ เผ่าเจริญ
 ไม่ระบุ 
        66. นางพัชรา จิตรแจ้ง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        67. นางพัชรินทร์ แก้วพิชัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        68. นายพัลลภ ขันธน
 ภาษาต่างประเทศ 
        69. นายพิษณุ งามขำ
 ไม่ระบุ 
        70. นางเพ็ญเกียรติ ตวงสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        71. นายไพบูลย์ เพชรศักดิ์วงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        72. นายไพรัช หงษ์เทียบ
 ไม่ระบุ 
        73. นางสาวเยาวรัตน์ โพธิ์ทอง
 ประจำชั้น 
        74. นางระพีพร นิ่มประยูร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        75. นางรัตติยา ยะขุ
 ประจำชั้น 
        76. นายราชันย์ วงค์อ๊อด
 ภาษาต่างประเทศ 
        77. เรณู ถิ่นวัฒนากูล
 ไม่ระบุ 
        78. นางลัดดา สืบศักดิ์
 ประจำชั้น 
        79. นายวรินทร์ พ่วงอยู่
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        80. นางวลัยพร เอี่ยมโสภณ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        81. นายวัชรพงศ์ อินทรชิต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        82. วัชรี ธรรมราช
 ไม่ระบุ 
        83. นายวินัย พุ่มบุญทริก
 ไม่ระบุ 
        84. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        85. นางศรีตรา ณ ชาตรี
 วิทยาศาสตร์ 
        86. นายศิริ เฮ่งพก
 ประจำชั้น 
        87. นางสาวศุภวรรณ นฤมลธรรม
 ภาษาต่างประเทศ 
        88. นายสมใจ ศรีทองแก้ว
 ประจำชั้น 
        89. นายสมบูรณ์ สิทธิ์ตระกูล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        90. นายสมพล แปงชัย
 ภาษาต่างประเทศ 
        91. นางสาวสมสุข เอี่ยมพาหล
 ไม่ระบุ 
        92. นายสายัณห์ นารถกลับ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        93. นายสุนทร เพชรสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        94. นางสุนันท์ เจ๊กภู่
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        95. นางสาวสุภาภร พ่วงผล
 ไม่ระบุ 
        96. นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
 ประจำชั้น 
        97. นางสาวสุวพัชร์ เริ่มภักตร์
 ไม่ระบุ 
        98. สุวรรณา อภิวงศ์วาร
 ไม่ระบุ 
        99. นายอดุลย์ วงศ์ก้อม
 วิทยาศาสตร์ 
        100. นางสาวอนงค์ ทนยิ้ม
 ประจำชั้น 
        101. นางอนุช พุกงาม
 ประจำชั้น 
        102. นางสาวอรสา พลายแดง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        103. นายอรุณ สรรพคุณ
 ไม่ระบุ 
        104. นางสาวอังคณา ปานนก
 ประจำชั้น 
        105. นางอัจฉรา โบสุวรรณ
 ประจำชั้น 
        106. นายอานนท์ ธัญญา
 ไม่ระบุ 
        107. นางอาภาวรรณ ไชยวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        108. นางสาวอารีย์ ภุมรินทร์
 ไม่ระบุ 
        109. นางอำพาภรณ์ จอมนพคุณ
 ประจำชั้น 
        110. นางอุทัย สุขเสริม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        111. นางอุบล แก้วพร้อมฤกษ์
 ไม่ระบุ 
        112. นางอุบล เครือคำอ้าย
 คณิตศาสตร์ 
        113. นางอุบล อักษรพาลี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        114. นางสาวเอื้อมพร ตุ้มภู่
 คณิตศาสตร์ 
ลาออก / ออกจากราชการ
        115. นางสาวกฤติยา กลนาม
 วิทยาศาสตร์ 
        116. นายกวี หนูดี
 ประจำชั้น 
        117. นายกษิตินาถ อุ่นทานนท์
 ประจำชั้น 
        118. นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน
 ไม่ระบุ 
        119. นางเกศรา หลีประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
        120. นางเกษกนก ปาปะขี
 ไม่ระบุ 
        121. นางจารุวรรณ ใช้เทียมวงษ์
 ไม่ระบุ 
        122. นางจีระพรรณ อยู่บ้านคลอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        123. นางชลิดา จันทร์เดชาภัทร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        124. นายณรงค์ ศรศรีวิชัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        125. นางสาวณัฐณิชา กิจประชุม
 ไม่ระบุ 
        126. นายธีระพล ร่มสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        127. นางสาวนงลักษณ์ รัตนไตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        128. นายนนทลักษณ์ กำศร
 ไม่ระบุ 
        129. นายบุญเชิด สุดศรี
 ไม่ระบุ 
        130. นายบุญยง มีผล
 ภาษาไทย 
        131. นางสาวบุศราภรณ์ ชาวชายโขง
 ภาษาต่างประเทศ 
        132. นายประพจน์ พงษ์พันธ์
 ไม่ระบุ 
        133. นางประภาพร ยิ้มดี
 ไม่ระบุ 
        134. นายปราโมทย์ ธรรมอุดมรัตน์
 ไม่ระบุ 
        135. นายปัญญา ปาลิวนิช
 ไม่ระบุ 
        136. พรสวรรค์ กองสมบัติ
 ไม่ระบุ 
        137. นางพวงเพ็ญ เพ็ชรยอด
 ประจำชั้น 
        138. นางสาวพัชรานุช ถวิลรักษ์
 ไม่ระบุ 
        139. นายพิเชษฐ์ เถื่อนใย
 ไม่ระบุ 
        140. นายพินัย อยู่ชมบุญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        141. นางสาวภิญญดา ทับวัน
 ไม่ระบุ 
        142. นายมานนท์ ดีสวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
        143. เย็นจิตร์ มาละแซม
 ไม่ระบุ 
        144. นางสาวรจนา พิมพ์พันธ์
 อื่น ๆ 
        145. นางสาวรสสุคนธ์ ชัยศรีมา
 ภาษาต่างประเทศ 
        146. นางรุ่งอรุณ สุทธิพงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        147. นายวรพล จุ้ยชุ่ม
 ไม่ระบุ 
        148. นายวรสิทธิ์ มยุโรวาส
 ไม่ระบุ 
        149. นายวิรัตน์ สวดมาลัย
 ไม่ระบุ 
        150. นายศิริพงศ์ รัตนะ
 ไม่ระบุ 
        151. นายศุภโชค อิ่มฤทธา
 ไม่ระบุ 
        152. นางสาวศุภัคชา อุทัยชิต
 ไม่ระบุ 
        153. นายสมเกียรติ สุขรัตน์ บทความ
 ภาษาไทย 
        154. นายสมพัฒน์ แสงสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        155. นายสรพงษ์ แก้วเผือก
 ไม่ระบุ 
        156. นายสรพงษ์ พุ่มช้าง
 ไม่ระบุ 
        157. นายสันติ เสนาธรรม
 ไม่ระบุ 
        158. สุทธิลักษณ์ ไชยเมือง
 ไม่ระบุ 
        159. นายสุรินทร์ เลี้ยงรักษา
 ไม่ระบุ 
        160. นายเสนอ มีใจดี
 ไม่ระบุ 
        161. นายโสภณ ทองพัฒน์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        162. หฤทัย นุ่มวงษ์
 ไม่ระบุ 
        163. นายอัมพร ตุ่มเชิดชู
 ไม่ระบุ 
        164. นางสาวอุบล สมิงนรา
 ไม่ระบุ 
เสียชีวิต
        165. นางนัฎฐิกา นรปติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        166. นายวิเชียร จิ๋วหนองโพธิ์
 ประจำชั้น 
        167. นายสุจินต์ สุวรรณภักดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        168. นายสุวัฒชัย ทิพยทัศนัน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        169. นายเสรี เครือหาญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
เกษียณ
        170. นางกาญจนา แซ่ตัง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        171. นางกาญจนา ฤทธิยง
 ภาษาไทย 
        172. นางสาวกุลณัฐ ยลพัธน์
 ประจำชั้น 
        173. นางขนิษฐา เมียมเทศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        174. นายจำลอง ศรีนาค
 ประจำชั้น 
        175. นายจิรวิทย์ อรชร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        176. นางจุไร วังทอง
 ภาษาไทย 
        177. นางไฉน ไชยคำวัง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        178. นางชฎา ศรีสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        179. นางสาวเดือนเพ็ญ เดชวิทยาวุฒิ
 ประจำชั้น 
        180. นางทองใบ ทับแสนทบ
 วิทยาศาสตร์ 
        181. นางเทวัญ สุทธภักติ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        182. นายเทอดไทย พลายงาม
 ภาษาไทย 
        183. นางนงเยาว์ ราชนานนท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        184. นางสาวนลินี รักข์ผะดา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        185. นายนิคม เพิ่มพานิช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        186. นางสาวนิภา กิตติสารพงษ์
 ประจำชั้น 
        187. นายนิรันดร์ ศาสตร์ทยาวิทย์
 วิทยาศาสตร์ 
        188. นายนุกูล วราวิทย์
 อื่น ๆ 
        189. นายบัญชา ห่อพร่าม
 ไม่ระบุ 
        190. นางบุญเหลี่ยม วังมูล
 ประจำชั้น 
        191. นายประจวบ วจนะประภา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        192. นายประทิน ทิพย์วิชัย
 ไม่ระบุ 
        193. นายประทีป มัควัลย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        194. นางประภาพร ธรรมรส
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        195. นายประสิทธิ์ อินทรีย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        196. นางปัญญา โพล้งละ
 วิทยาศาสตร์ 
        197. นายปิยะวัฒน์ สุขเสงี่ยม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        198. นางผ่องศรี ตัณฑะกูล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        199. นางพรสรวง สุคนธปฏิภาค
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        200. นางพัชรภร สายคำฟู
 ภาษาต่างประเทศ 
        201. นางพัชราภรณ์ แสงเจริญ
 ภาษาต่างประเทศ 
        202. นางไพรวัลย์ กนกกุลนิธิ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        203. นางภาวิณี ทับประยูร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        204. นางมาฤดี ไชยทองรักษ์
 ภาษาไทย 
        205. นางมาลา จำรัสโรจนกุล
 ภาษาไทย 
        206. นางสาวมิ่งขวัญ มาศิริ
 ไม่ระบุ 
        207. นางมิตรา มหาคีตะ
 ภาษาไทย 
        208. นางยุพา ขอบใจ
 ภาษาต่างประเทศ 
        209. นางยุภา กล่ำเรือง
 ประจำชั้น 
        210. นางรังษีรัตน์ ประเสริฐสรวย
 ไม่ระบุ 
        211. นางรัชนีบูลย์ เกริกไกวัล
 ไม่ระบุ 
        212. นางสาวละมัย หอแสงรัตน์ บทความ
 ไม่ระบุ 
        213. นายลำพูน ไตรวุฒิ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        214. นางวนิดา ชอบสงบ
 วิทยาศาสตร์ 
        215. นางสาววลัย สุกใส
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        216. นางศรีรัตน์ ไทยโพธิ์ศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        217. นางสาวศรีสุดา เจริญพานิช
 ครอบครัวศึกษา 
        218. นายศิริ สมบูรณ์สิน
 ประจำชั้น 
        219. นางสงบ บุญคุ้ม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        220. นางสงบ พรพุทธาพิทักษ์
 คณิตศาสตร์ 
        221. นายสง่า รอดศาสตร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        222. นางสายทอง มณีแสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        223. นางสาลิน ลีละศาสตร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        224. นางสินประคอง พูลสมบัติ
 ประจำชั้น 
        225. นายสุชาติ สมบูรณ์สิน
 ประจำชั้น 
        226. นางสาวสุดจิต เขียวอุไร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        227. นายสุรพล วงษ์เกษม
 ศิลปะ 
        228. นายสุรินทร์ นาคอิ่ม
 ภาษาไทย 
        229. นางโสภี เต๊กสงวน
 วิทยาศาสตร์ 
        230. นายอนันต์ ยิ้มวิไล
 ไม่ระบุ 
        231. นายอวยชัย บุณยนิภา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        232. นางอิงพรรณ แช่มเจริญพร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        233. นายอุทัย ขุนทอง
 ภาษาต่างประเทศ 
        234. นายโอภาส ตัณฑ์เจริญรัตน์
 ไม่ระบุ 
ย้าย - ไม่ทราบที่ทำงานใหม่
        235. นางสาวกนกวรรณ ดีประเสริฐ
 วิทยาศาสตร์ 
        236. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษร
 ประจำชั้น 
        237. นางกันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว
 ประจำชั้น 
        238. นางกาญจนา ทาวี
 วิทยาศาสตร์ 
        239. นางกาญจนา มังครักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        240. นายกานท์ ศรีเจริญ
 ศิลปะ 
        241. นางสาวกุสาวดี ลาภลมูล
 ประจำชั้น 
        242. นางเกษเกล้า ขวัญหม้ง
 ประจำชั้น 
        243. นางเกื้อกูล แสงอำนาจเจริญ
 วิทยาศาสตร์ 
        244. นางสาวขวัญยืน ช่วยนุ่ม
 วิทยาศาสตร์ 
        245. นายคณธัช ลาพ้น
 ภาษาไทย 
        246. นางคมคาย ปวุตตานนท์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        247. นางคุณากร บุญสาลี บทความ
 คณิตศาสตร์ 
        248. นายจตุพล อานนท์
 ภาษาต่างประเทศ 
        249. นายจตุรงค์ ศรีรส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        250. นางจนัญญา เสมอใจ
 ภาษาต่างประเทศ 
        251. นางสาวจริญญา แก้วแสง
 วิทยาศาสตร์ 
        252. นายจักรี ชูภู่
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        253. นางสาวจันตรี อมรรัตนะสุชาติ
 คณิตศาสตร์ 
        254. นางจันทนา ไชยรักษ์
 ไม่ระบุ 
        255. นางสาวจารุณี สินธุปัน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        256. นางสาวจำเนียร ตั่นไพบูลย์
 วิทยาศาสตร์ 
        257. นางจิดาภา พูลมี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        258. นางสาวจิตตวดี สุขสบาย
 อื่น ๆ 
        259. นางสาวจิตติพร ดวงโสมา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        260. นางจิตติมา บุญเกื้อ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        261. นายจิมจง ทองคำวัน
 วิทยาศาสตร์ 
        262. นางสาวจิราพร ห้วยหงษ์ทอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        263. นางจิรายุ สินสมบัติ
 ภาษาไทย 
        264. นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม
 คณิตศาสตร์ 
        265. นางสาวจุฑามาศ โชคธนสุขสิริ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        266. นายจุลพล รังจิรานนท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        267. นางไฉไล สะยะรักษ์
 ไม่ระบุ 
        268. นายชยณรงค์ พูลมี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        269. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูร
 วิทยาศาสตร์ 
        270. นางชลดา เวยื่อ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        271. นางสาวชลธิชา บุญวงษ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        272. นายช่วย วันทาทราย
 คณิตศาสตร์ 
        273. นายชัยยง สุวรรณคังคะ
 ไม่ระบุ 
        274. นางชุติมา สังขวดี
 ภาษาต่างประเทศ 
        275. นายชูศักดิ์ ชิวปรีชา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        276. นางโชษิตา หนูผาสุข
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        277. นางสาวฐิวรรณี กันหามาลา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        278. นางสาวณัชชา ชมภูพงษ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        279. นายณัฐวัฒน์ นงลักษณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        280. นางดนาพันธุ์ อ่าวสกุล
 ไม่ระบุ 
        281. นางดาวเรือง คชพรม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        282. นางตรีนุช ทิศเมือง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        283. นางถนอมจิตต์ ขุนทะกะพันธุ์
 ไม่ระบุ 
        284. นางสาวถวิล หวังกุ่ม
 ภาษาต่างประเทศ 
        285. นายทวีป ครุฑปราการ
 ไม่ระบุ 
        286. นางสาวทองสุข ธรรมกิจวัฒน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        287. นางทัศนีย์ พรแก้ว
 ไม่ระบุ 
        288. นางทัศนีย์ พรหมยศ
 ภาษาต่างประเทศ 
        289. นางสาวเทียมหทัย คลื่นสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        290. นายธงชัย นนทสันต์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        291. นายธนภัทร ชูประยูร
 คณิตศาสตร์ 
        292. นางธวารี สุนทรตรึก
 ประจำชั้น 
        293. นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        294. นางธีมาพร จานนอก
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        295. นางสาวนราธิป ริยาพันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        296. นายนเรศ รณรงค์ฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
        297. นางสาวนฤมล มิตรวัน
 ประจำชั้น 
        298. นางสาวนฤมล รวยดี
 วิทยาศาสตร์ 
        299. นายนวัฒน์ คงอยู่สุข
 ไม่ระบุ 
        300. นางสาวนันทนา หนูช่วย
 ภาษาไทย 
        301. นางสาวนันทวัน รสหวาน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        302. นางสาวนิดาภรณ์ คำรัศมี
 ภาษาต่างประเทศ 
        303. นางนิตยา บัวทอง
 ประจำชั้น 
        304. นางนุชณีภรณ์ วงษ์กลม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        305. นางนุชนาถ ศรีสุขใส
 ภาษาต่างประเทศ 
        306. นางสาวนูรียะห์ จะปะกิยา
 ไม่ระบุ 
        307. นางบรรจง มงคลทิพย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        308. นายบรรเทิง เหมือนชู
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        309. นางบังอร บุญยัง
 วิทยาศาสตร์ 
        310. นางบังอร เพ็งเพา
 ภาษาไทย 
        311. นางบุญตา ทิมแสง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        312. นางสาวบุญตา โพธิ์งาม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        313. นายบุญเรือน หุ่นดี
 ไม่ระบุ 
        314. นางเบญจพร กุหลาบแก้ว
 ภาษาต่างประเทศ 
        315. นางสาวปกีรณัม สีแก้วอินทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        316. นางปณิชา คันธชุมภู
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        317. นายปติ แสนทวีสุข
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        318. นางสาวประคองศรี นิลโขง
 ภาษาไทย 
        319. นางประทุม กฤษณโสภา
 ประจำชั้น 
        320. นางประทุม โพธิ์งาม
 วิทยาศาสตร์ 
        321. นายประมวน ด้วงนางรอง
 คณิตศาสตร์ 
        322. นายประยงค์ แก้ววงษ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        323. นายประวิทย์ จันทรุไทย
 ไม่ระบุ 
        324. นางปราณี จันทร์ดี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        325. นางสาวปราณี รสมณี
 คณิตศาสตร์ 
        326. นางปราณี วงศ์วิวัตน์
 คณิตศาสตร์ 
        327. นางปริญญา บุตรฤทธิ์
 ประจำชั้น 
        328. นางสาวปรียานุช โตกระแส บทความ
 ประจำชั้น 
        329. นายปัญญา เกตตะรังศรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        330. นางสาวปัทมาพร นนทะสี
 วิทยาศาสตร์ 
        331. นางปารีณา กะตะศิลา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        332. นายปิยกฤษ ยุทธไชยมิ่ง
 ศิลปะ 
        333. นางสาวปิยนันท์ บุบผะโก
 ภาษาไทย 
        334. นางสาวปิยะนันท์ เส็งประชา
 วิทยาศาสตร์ 
        335. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรม
 ประจำชั้น 
        336. นางสาวพนาไพร ศรีทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        337. นางพนิดา ตันติธีระศักดิ์
 ภาษาไทย 
        338. นางพร อนันต์ชื่นสุข
 ภาษาต่างประเทศ 
        339. นางพรรณเพ็ญ แสงดาว
 คณิตศาสตร์ 
        340. นางสาวพรรณี คชไกร
 วิทยาศาสตร์ 
        341. นางสาวพรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        342. นายพลรวี รัตนพันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
        343. นางสาวพวงผกา สุทธกาล
 วิทยาศาสตร์ 
        344. นางพวงเพ็ญ สวัสดีมงคล
 คณิตศาสตร์ 
        345. นางพักตร์ศิริ พิมเสน
 ภาษาไทย 
        346. นางสาวพัชราภรณ์ บุญสุข
 ภาษาต่างประเทศ 
        347. นางสาวพัชรี สุกิตติรุ่งเรือง
 ภาษาต่างประเทศ 
        348. นางพัตรา สินไพบูลย์
 ประจำชั้น 
        349. นางพิกุล อนันตนานนท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        350. นางพิจิตรา ปรียานนท์
 ภาษาต่างประเทศ 
        351. นายพิชิต อ้นถาวร
 ประจำชั้น 
        352. นายพิชิต อ่วมจันทร์
 ไม่ระบุ 
        353. นายพิทักษ์ เพชรวา
 ไม่ระบุ 
        354. นางพิมพ์เดือน อินวิจิตร
 ศิลปะ 
        355. นางพิมพ์นิภา ทรัพย์โชคธนกุล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        356. นางพิมพ์พรรณ ปราบพาล
 ประจำชั้น 
        357. นางเพ็ชรศรี ทิพกนก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        358. นางสาวเพียงเพ็ญ เพ็ชรขาว
 คณิตศาสตร์ 
        359. นายไพชยนต์ บุญสุภา บทความ
  
        360. นางมณฑนา บรรพสุทธิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        361. นางสาวมณี มะมิง
 ภาษาต่างประเทศ 
        362. นางมณีวัลย์ รัตนศรี
 วิทยาศาสตร์ 
        363. นายมนตรี กมลอดิศัย
 ไม่ระบุ 
        364. นายมนตรี ริ้วทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        365. นายมนู คชพรม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        366. นายมานะ ไชยโชติ
 คณิตศาสตร์ 
        367. นายมาโนช ประกอบแสง
 ภาษาไทย 
        368. นายแม๊กควีน แดงเดื่อ
 วิทยาศาสตร์ 
        369. นายยม ทองมี
 วิทยาศาสตร์ 
        370. นายยุทธการ ขันเงิน
 วิทยาศาสตร์ 
        371. นายยุทธนา เรืองไพศาล
 ไม่ระบุ 
        372. นายรพีพงศ์ ศิริวัฒนะกูล
 ไม่ระบุ 
        373. นางรัชนี เจิดสกุล
 ประจำชั้น 
        374. นางรัชนี แนวจำปา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        375. นางรัตนจิตร วงศ์จันทร์
 วิทยาศาสตร์ 
        376. นางรัตนาภรณ์ พูนพัฒนาชัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        377. นายฤทธิรงค์ สุขเสริม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        378. นางลลนา โชติช่วง
 อื่น ๆ 
        379. นางละเมียด อ่อนเบา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        380. นางสาวลาวัลย์ น้อยอยู่
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        381. นางสาววรวรรณ์ ฟุ้งเกียรติ
 ไม่ระบุ 
        382. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์
 ภาษาไทย 
        383. นายวัฒนะ สะดวก
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        384. นางวันเพ็ญ วามสิงห์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        385. นางวัลภา เจียมจุ้ย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        386. นายวิเชียร พึ่งวร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        387. นายวิบูลย์ สหะวิริยะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        388. นายวิโรจน์ ดวงมาลา
 ไม่ระบุ 
        389. นายวิศิษฐ์ สิติวรรณา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        390. นางวิสินีย์ โยษวินทร์
 ไม่ระบุ 
        391. นางวีรชา ทองโอ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        392. นางสาววีรวรรณ เชื้ออิ่ม
 ภาษาต่างประเทศ 
        393. ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ ธรรมานุชิต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        394. นางศรีไว มทาพรหม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        395. นางสาวศรีสุดา ยิ้มซ้าย
 อื่น ๆ 
        396. นายศักดิ์ชาย บุญทวี
 ไม่ระบุ 
        397. นางสาวศิริกุล นาวาเจริญ
 คณิตศาสตร์ 
        398. นางสาวศิริพร อุนธุโร
 วิทยาศาสตร์ 
        399. นางสาวศุภรัตน์ จันทานิตย์
 วิทยาศาสตร์ 
        400. นางสาวศุภลักษณ์ กล่ำเพ็ชร
 วิทยาศาสตร์ 
        401. นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
 ไม่ระบุ 
        402. นายสน ไชยวิทยาการ
 ช่างต่าง ๆ 
        403. นายสนั่น สายนุวงศ์
 คณิตศาสตร์ 
        404. ว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ โสตศิริ
 ไม่ระบุ 
        405. นายสมเจต บุญมี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        406. นายสมชาย อินคล้า
 ประจำชั้น 
        407. นายสมเดช ฉัตรมงคล
 ไม่ระบุ 
        408. นายสมนัส นิลน้ำเพชร
 ไม่ระบุ 
        409. นายสมปอง สุภาภา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        410. นายสมพงษ์ สินธุประสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
        411. นายสมพงษ์ แสงชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        412. นางสาวสมพร คำนกขุ้ม
 คณิตศาสตร์ 
        413. นางสมพร คำฟู
 ภาษาต่างประเทศ 
        414. นายสมโภชน์ ทองน้อย
 ไม่ระบุ 
        415. นายสมรักษ์ เดชพิทักษ์ศิริกุล
 ประจำชั้น 
        416. นายสมศักดิ์ ต๊ะต้องใจ
 ภาษาไทย 
        417. นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร
 ไม่ระบุ 
        418. นางสาวสอางค์ศรี ผโลดม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        419. นายสะอาด ทั่นเส้ง
 ไม่ระบุ 
        420. นายสังวาลย์ หอมรื่น
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        421. นายสันต์ พรหมผลิน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        422. นางสาวสายฝน ตะบานขวา
 วิทยาศาสตร์ 
        423. นางสาวสาวิตรี บุญชูวงศ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        424. นายสำเริง อ่อนสัมพันธุ์
 ไม่ระบุ 
        425. นางสาวสิริกุล รัตนบำรุง
 ประจำชั้น 
        426. นายสุจิตร มณีรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        427. นายสุชาติ ทองยอด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        428. นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
 ไม่ระบุ 
        429. นายสุทัศน์ วังคีรี
 ไม่ระบุ 
        430. นางสาวสุธาสินี วงศ์พรหม
 วิทยาศาสตร์ 
        431. นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ
 ไม่ระบุ 
        432. นางสุนีย์ สมสกุล
 คณิตศาสตร์ 
        433. นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        434. นางสุพัตรา จันทะวงษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        435. นางสาวสุพัตรา ใจตั้ง
 วิทยาศาสตร์ 
        436. นางสุภณี นกเพชร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        437. นางสาวสุภานี ถนิมกาญจน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        438. นายสุภาพ ยะพงศ์
 ไม่ระบุ 
        439. นางสาวสุภาพ วรรณสุทธิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        440. นางสาวสุภาพร สุทธิพันธุ์ บทความ
 วิทยาศาสตร์ 
        441. นายสุรศักดิ์ ภาผล
 วิทยาศาสตร์ 
        442. นายสุวัฒน์ อังสุภานิช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        443. นางสุวิมล ตรีพงศ์
 คณิตศาสตร์ 
        444. นายแสงชัย เตารัตน์
 ประจำชั้น 
        445. นางแสงหล้า เรืองพยัคฆ์
 ภาษาไทย 
        446. นายโสพล พุทธา
 ศิลปะ 
        447. นางหทัยทิพย์ ชมจันทร์
 ไม่ระบุ 
        448. นายอธิวัฒน์ ไตรสิทธิวัฒน์
 ไม่ระบุ 
        449. นางอนงค์ สารีรัตน์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        450. นายอนุ หิรัญกุล
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        451. นายอนุสิทธิ์ มุสิกวงศ์
 วิทยาศาสตร์ 
        452. นางสาวอมรวดี สิทธิวงศ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        453. นางอมรา นาคผจญ
 ภาษาไทย 
        454. นายอรรถนัย นนทมาตร์
 ไม่ระบุ 
        455. นางสาวอรวรรณ วุฒิภิญโญ
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        456. นางอรุณศรี พัขราภรณ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        457. นายอังกูร บุญมาลี
 ประจำชั้น 
        458. นางอัจฉรพร แก้วมรกต บทความ
 ไม่ระบุ 
        459. นางอัญชราภรณ์ จันทรุกขา
 ไม่ระบุ 
        460. นายอัทธวัฒน์ พลสิงห์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        461. นางอัมพร จุลบล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        462. นายอัมรัน เจ๊ะแต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        463. นายอัษฎานุกุล ศรีตะโกเพชร
 ไม่ระบุ 
        464. นางสาวอานนท์ ชมภูพันธ์
 ประจำชั้น 
        465. นางอาภรณ์ ดวงขวัญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        466. นายอำนาจ ไทยป้อม
 วิทยาศาสตร์ 
        467. ว่าที่ ร.ต.อำพล บุญศรี
 คณิตศาสตร์ 
        468. นางอิ่มใจ ดีไสว
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        469. นางอุบล ชัยวงค์
 ภาษาต่างประเทศ 
        470. นายเอกชัย ตรีพงษ์
 ภาษาไทย 
        471. นายเอกณัท ฉิ่งทองคำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        472. นางสาวเอมอร งามสง่า
 ภาษาต่างประเทศ 
ลาออก / ออกจากราชการ
        473. นางสาวกรรณิกา นิ่มราศรี
 ประจำชั้น 
        474. นางกัญญา อำภา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        475. นางกัลยาณี ร้อยดาพันธุ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        476. นายจิตกาญจน์ แต้มทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        477. นางสาวจุฑามณี เชื้อดวงผูย
 วิทยาศาสตร์ 
        478. นางสาวชมพูนุท กุชโร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        479. นางชยศรี กิตติวรรณมาศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        480. นายซัมซูดิง วาเต๊ะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        481. นางดวงกมล ทรัพยากร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        482. นายถาวร นาคกระโทก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        483. นางทับทิม จำปาศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        484. นางทัศนีย์ สาลีฉันท์
 ภาษาต่างประเทศ 
        485. นายไททัศน์ ภัยพิสัย
 อื่น ๆ 
        486. นางนวลละออ เจริญศุข
 ภาษาไทย 
        487. นางนวลักษณ์ อ่อนเรือง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        488. นางนันทวัน พุทธา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        489. นางสาวนิภาพร กลิ่นประทุม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        490. นางนิยดา อุทัย
 วิทยาศาสตร์ 
        491. นายปกาสิต สุทธิเวทย์
 ไม่ระบุ 
        492. นางปุณยวีร์ เตียววิวัตน์
 คณิตศาสตร์ 
        493. นางพนอ สงวนแก้ว
 ภาษาต่างประเทศ 
        494. นางพรพิมล เทศสวัสดิ์
 ประจำชั้น 
        495. นางพิลาสลักษ์ คูหา
 ไม่ระบุ 
        496. นางสาวเพียงใจ ผู้มีจรรยา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        497. นางสาวมนทิรา อยู่เมือง
 ประจำชั้น 
        498. นายมหามัดรุสลี หะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        499. นางยุวดี เสริมสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        500. นางรัตนา วัยรัตนา
 ภาษาต่างประเทศ 
        501. นางสาวละอองดาว แสนเสนาะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        502. นางสาวลัดดา อู่วิเชียร
 ประจำชั้น 
        503. นายวาที อุ่นเสียม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        504. นางวิไลพร แก้วเกาะสะบ้า
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        505. นายศุภฤกษ์ สัตบุรุษาวงศ์
 ประจำชั้น 
        506. นางศุภางค์ คนเที่ยง
 ภาษาต่างประเทศ 
        507. นายสมจินต์ วาดเขียน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        508. นายสมผล รัตนวรรณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        509. นางสมพิศ บุนนาค
 ไม่ระบุ 
        510. นางสมาน สีม่วง
 ภาษาไทย 
        511. นายสาธิต ประยูรเทพ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        512. นายสามารถ แสงระยับ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        513. นางสาวสุกันยา เอี่ยมพุฒ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        514. นางสุจิตรา เที่ยงพิมล
 ประจำชั้น 
        515. นายสุเทพ ขันทบัลลัง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        516. นางสุมาลี มะลูลีม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        517. นางสุวรรณา โพธิ์ทอง
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        518. นางโสฬส แสงระยับ
 ศิลปะ 
        519. นายอภิรัฐ ชาเนตร
 อื่น ๆ 
        520. นายอาวุฒิ ไพรเลิศ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        521. นางสาวอุทัยวรรณ แก้วน้อย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
เสียชีวิต
        522. นางคนึงนิตย์ บุญเลิศ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        523. นางเชาวนี นอมจิตร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        524. นายทรงพล โทนะพันธ์ บทความ
 ไม่ระบุ 
        525. นายผชวน แก้วนพรัตน์
 ไม่ระบุ 
        526. นายละออ อวดดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        527. นางวราภรณ์ พงศ์พานิช
 ภาษาไทย 
        528. นางสาวสุรีย์ มานะจิตร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        529. นางอรนีย์ วีระหงษ์
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2549
เกษียณ
        530. นางสาวกัลยา ก.ศรีสุวรรณ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        531. นางกาญจนา จันทวงศ์วิไล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        532. นางกาญจนา ทองทา
 ไม่ระบุ 
        533. นางจรรยา หุ่นดี
 คณิตศาสตร์ 
        534. นางจารุณี ศักดิ์เพ็ชร
 ไม่ระบุ 
        535. นายชัช เชิงฉลาด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        536. นางดรุณา พ่วงพิศ
 วิทยาศาสตร์ 
        537. นายทวี เจียมจิตร
 ประจำชั้น 
        538. นายแท้ วารีรำพึงเพลิน
 วิทยาศาสตร์ 
        539. นางธนาภา เจษฎ์พัฒนานนท์ บทความ
 บรรณารักษ์ 
        540. นายนริน โชติปุญโญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        541. นางนลินี ยอแสงรัตน์
 คณิตศาสตร์ 
        542. นางนันทินี ธูปแท้
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        543. นายประยูร เดชยุทธรัตนะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        544. นายประศาสตร์ โชติพันธ์
 คณิตศาสตร์ 
        545. นายปราสาท โชคสูงเนิน
 คณิตศาสตร์ 
        546. นางพรทิพย์ เหลืองวิลัย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        547. นางพวงผกา อุ่นแก้ว
 ไม่ระบุ 
        548. นายพิเชษฐ พ่วงลัดดาวัลย์
 ภาษาไทย 
        549. นางไพรัตน์ จันทะเภา
 ไม่ระบุ 
        550. นางภาณีวรรณ พรหมหรรษ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        551. นางสาวมัทนา จีนะพงษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        552. นางละออง สังข์สอาด
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        553. นายวิรัติ ล่องวิเชียร
 วิทยาศาสตร์ 
        554. นางสุกัญญา ฟองศรี
 วิทยาศาสตร์ 
        555. พ.อ.อ.สุกานต์ ตรีภาคย์
 ไม่ระบุ 
        556. นางสุทินี ชิตโสภณ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        557. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์
 ศิลปะ 
        558. นางอนงค์ ปรีดาศักดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        559. นางอบ ขุนชิต
 คณิตศาสตร์ 
        560. นางอารี ทองต้น
 ประจำชั้น 
ย้าย - ไม่ทราบที่ทำงานใหม่
        561. นางสาวก่องกาญจน์ ทนกล้า
 ไม่ระบุ 
        562. นายก้องภพ ยี่หร่า
 ไม่ระบุ 
        563. นางกัญญาภัทร ฆารพันธุ์
 ประจำชั้น 
        564. นางกานต์ติมา เวชกามา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        565. นายเกษม พลูเปี่ยม
 ไม่ระบุ 
        566. นายโกวิท สละชั่ว
 ไม่ระบุ 
        567. นายขจรจิตร ตะหมัง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        568. นางสาวขัตติยานี ผดุงเวียง บทความ
 ภาษาต่างประเทศ 
        569. นายโฆษิต ผาสุขดี
 วิทยาศาสตร์ 
        570. นายจักวาล พรหมจรรย์
 วิทยาศาสตร์ 
        571. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาไวย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        572. นางจำรัส ระหว่างบ้าน
 ไม่ระบุ 
        573. นายจำเริญ ชาแท่น
 ไม่ระบุ 
        574. นางจิตรา พลสิทธิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        575. นางจิตรา รัตนะ
 ภาษาไทย 
        576. นายจิรวุธ บุญราษฎร์
 วิทยาศาสตร์ 
        577. นางสาวจิราภรณ์ รอดแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        578. นางสาวชบาไพร สุระโคตร
 ภาษาไทย 
        579. นายชยุตม์ โล่ห์คำ
 ภาษาต่างประเทศ 
        580. นางชลกร กลิ่นบุปผา
 อนุบาล 
        581. นายชลาฎล บุญศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        582. นายชวดล เพ็ญชรี
 ไม่ระบุ 
        583. นายชวลิต ยี่สาคร
 ไม่ระบุ 
        584. นายชอ พันธุ์ศักดิ์
 คณิตศาสตร์ 
        585. นายชำนาญ พิมพ์ตรา
 วิทยาศาสตร์ 
        586. นางสาวชื่นศิริ ผะอบเงิน
 ไม่ระบุ 
        587. นายโชคชัย ส่งสุข
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        588. นางสาวซอฟีเย๊าะ ใบหมาดปันจอร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        589. นางสาวญาสุมินท์ วงศ์ภูธร บทความ
 ภาษาต่างประเทศ 
        590. นางณฐนันท์ หล่อสมฤดี
 ไม่ระบุ 
        591. นางสาวณัฐฐาพร ภิรมย์รื่น
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        592. นางสาวณีรนุช รักษาราษฎร์
 ภาษาไทย 
        593. นางดวงเดือน วงศ์ศรีวัฒนกุล
 ไม่ระบุ 
        594. นายทรงศักดิ์ ไชยศรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        595. นายทองพูน ภูววิเชียรฉาย
 ไม่ระบุ 
        596. นางทัศนี ศิลบุตร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        597. นายทินกร มณีกุล
 ศิลปะ 
        598. นางธนัญญา ทัศงามนาค
 ศิลปะ 
        599. ว่าที่ รต.ธนากฤต นันทพานิช
 วิทยาศาสตร์ 
        600. นางธนิตา สิงห์เนี่ยว
 วิทยาศาสตร์ 
        601. นายธวัชชัย ทองเพชร
 ไม่ระบุ 
        602. นางธันยากร นามวงศ์
 วิทยาศาสตร์ 
        603. นายธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์
 ไม่ระบุ 
        604. นายธีรศักดิ์ ปานลอยวงค์
 วิทยาศาสตร์ 
        605. นางนงนุช วงษ์ท้าว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        606. นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สวัสดิ์โสต
 คณิตศาสตร์ 
        607. นายนพพร นิ่มงาม
 ไม่ระบุ 
        608. นางนภาพร สาธร
 อื่น ๆ 
        609. นางนิดา จินตนปัญญา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        610. นางนิตยา สุขเสริม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        611. นางนิภา พลอยนิลเพชร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        612. นางนิรมล ขาววงษ์
 ไม่ระบุ 
        613. นายนิรุต แสวงนาม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        614. นางนิวา อารีกิจ
 ไม่ระบุ 
        615. นางนุชนาถ สันตานนท์
 คณิตศาสตร์ 
        616. นางสาวบาหยัน พีระพันธ์
 ภาษาไทย 
        617. นายบุญเลิศ ปลื้มใจ
 ไม่ระบุ 
        618. นางบุญศรี พิมล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        619. นางเบญจทิพย์ ดิษฐเจริญ
 ไม่ระบุ 
        620. นางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรี
 ภาษาต่างประเทศ 
        621. นายปณต หมีทอง
 ไม่ระบุ 
        622. นางประครอง สมสะอาด
 วิทยาศาสตร์ 
        623. นายประคอง จันทคง
 ไม่ระบุ 
        624. นางประคอง ชลชวลิต
 ภาษาต่างประเทศ 
        625. นางประจิตต์ ไทยปิยะ
 ไม่ระบุ 
        626. นางประทุม บุญสุภา
 ภาษาไทย 
        627. นายประสิทธิ์ นิธิยานันท์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        628. นางปราณี ปั้นบัว
 ไม่ระบุ 
        629. นางปิยะนาถ บุญมีพิพิธ
 วิทยาศาสตร์ 
        630. นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์
 ไม่ระบุ 
        631. นางพลูสุข มูลเอก
 ภาษาต่างประเทศ 
        632. นายพัชระ วงค์เจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        633. นางพิชรัตน์ บุญสุข
 ประจำชั้น 
        634. นางสาวพินทุสร ขามธาตุ
 ภาษาต่างประเทศ 
        635. นายพิศาล วิสะมิตะนันท์
 ไม่ระบุ 
        636. นางเพ็ญศรี ปัญญาประทีป
 วิทยาศาสตร์ 
        637. นางเพ็ญศรี พิพัฒน์วรสกุล
 วิทยาศาสตร์ 
        638. นางไพรวัลย์ บุญไพโรจน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        639. นางไพรินทร์ ผุดผ่อง บทความ
 วิทยาศาสตร์ 
        640. นายไพโรจน์ ทองดง
 ไม่ระบุ 
        641. นางภัทรหทัย เจริญลาภ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        642. นางสาวมณินาถ บุญเกิด
 ไม่ระบุ 
        643. นางมณี ผลประสาร
 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ 
        644. นายมนตรี แก้วใส
 ไม่ระบุ 
        645. นายมานิตย์ นิลศรี
 วิทยาศาสตร์ 
        646. นางมาลินี สุวรรณจันทร์
 ภาษาไทย 
        647. นายยงยุทธ พรหมมินทร์
 ประจำชั้น 
        648. นายยศพงศ์ ปรีดางกูร
 ไม่ระบุ 
        649. นายยุทธชัย พรหมกาล
 ไม่ระบุ 
        650. นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธุ์
 วิทยาศาสตร์ 
        651. นายรัชดินทร์ ลูกแก้ว
 ไม่ระบุ 
        652. นางราตรี ฝอยทอง
 ภาษาต่างประเทศ 
        653. นางลักขณา เช้าจันทร์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        654. นายวชิรศักดิ์ บัวศรี
 แนะแนวและพัฒนานักศึกษา 
        655. นางสาววชิรา วงศ์สถิตย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        656. นางวนา คำอุดม
 วิทยาศาสตร์ 
        657. นายวรชัย บุญประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
        658. นางวรัญยา ปิยะพันธ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        659. นางสาววรี หอยสกุล
 วิทยาศาสตร์ 
        660. นายวัลลภ สุภิสิงห์
 ไม่ระบุ 
        661. นางสาววาสนา ตังคโณบล
 วิทยาศาสตร์ 
        662. นายวิชัย ศรีเมือง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        663. นายวิเชียร บุญรัตน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        664. นายวิเชียร ประทุมศิลป์
 ประจำชั้น 
        665. นายวิฑูรย์ งามนิจารุเมธี
 ไม่ระบุ 
        666. นายวิโรจน์ รุ่งเรือง
 ศิลปะ 
        667. นางวิไล อ้างสกุล
 คณิตศาสตร์ 
        668. นายวิศวะ โทบุดดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        669. นายวิษณุ แก้วลายคำ
 ไม่ระบุ 
        670. นายวีระชัย อรุณรักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        671. นายศราวุฒิ วงษ์เอก
 ไม่ระบุ 
        672. นางศรีโสฬส แสงไชย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        673. นางสาวศศิกานต์ แสวงลาภ
 วิทยาศาสตร์ 
        674. นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์
 ไม่ระบุ 
        675. นางสาวศิริลักษณ์ ดีพุ่ม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        676. นายศุภรัตน์ ทรงกลด
 ภาษาไทย 
        677. นางสาวสมคิด มังน้อย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        678. นางสมจิตต์ แจ้งตระกูล
 ภาษาต่างประเทศ 
        679. นางสมใจ ไชยสุวรรณ์
 วิทยาศาสตร์ 
        680. นายสมพงศ์ สายประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
        681. นายสมพร ตีชัยรัมย์
 ไม่ระบุ 
        682. นายสมภพ สุวรรณรัฐ
 ไม่ระบุ 
        683. นางสมหมาย สว่างศรี
 ไม่ระบุ 
        684. นายสยาม เสาวกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        685. นายสรศักดิ์ แตระกุล
 วิทยาศาสตร์ 
        686. นางสิรินยา บรรจงศิริ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        687. นายสีไพ ศิลบุตร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        688. นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        689. นางสุกัลยา เกษตรกาลาย์
 วิทยาศาสตร์ 
        690. นางสุชาดา นิลศรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        691. นายสุชาติ ศรีแดงบุตร
 ไม่ระบุ 
        692. นางสุนีรัตน์ เมฆจินดา
 ภาษาไทย 
        693. นางสุพร สวนแสน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        694. นายสุพัฒ อยู่ดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        695. นางสุภาภรณ์ พื้นแสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        696. นางสาวสุภาวดี บุณยะมาน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        697. นางสาวสุมิตรา ปิยะจันทร์
 ไม่ระบุ 
        698. นางสุมิตรา ศรีธรรม
 ไม่ระบุ 
        699. นายสุรพล พึ่งธรรม
 ไม่ระบุ 
        700. นางสุลัดดา ประพุฒิศักดิ์
 ครอบครัวศึกษา 
        701. นางสุวนา บู่ทอง
 ประจำชั้น 
        702. นายสุวิทย์ ครเกษม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        703. นางหทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์
 คณิตศาสตร์ 
        704. นายองอาจ สารพัฒน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        705. นายอนันต์พัฒน์ ก้างกลาง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        706. นายอนุชิต แสนทวีสุข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        707. นายอภินันท์ ฝอยทอง
 ศิลปะ 
        708. นางสาวอรชา กวดกิจการ
 วิทยาศาสตร์ 
        709. นางสาวอรพนิต พรหมมาศ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        710. นางอรอินทร์ ถินถาวร
 คณิตศาสตร์ 
        711. นายอร่าม ใจการุณ
 ไม่ระบุ 
        712. นางอุทัยวรรณ มณีกุล
 วิทยาศาสตร์ 
        713. นางสาวอุมาพร อมรพันธุ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        714. นางอุไร ศรีดางาม
 ภาษาต่างประเทศ 
        715. นายอูเซ็น หะยีแยนา
 ศิลปะ 
        716. นายโอภาส กิจปกรณ์สันติ
 ไม่ระบุ 
        717. นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์
 ไม่ระบุ 
ลาออก / ออกจากราชการ
        718. นางกอบกุล มุสิแดง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        719. นายจตุวิทย์ เฉลิมรัตน์
 ไม่ระบุ 
        720. นางสาวจินดา จักรกฤษณ์พิพัฒน์
 วิทยาศาสตร์ 
        721. นางสาวจินตนา รัตนวงศ์
 วิทยาศาสตร์ 
        722. นางสาวจิราพร วงศ์ขึง
 ประจำชั้น 
        723. นางจุรีภรณ์ บุญต่อ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        724. นางสาวดรุณี เขตเทพา
 วิทยาศาสตร์ 
        725. นายเด็ดขาด รามสูต
 ประจำชั้น 
        726. นางสาวธนาภัทร หัตถบูรณ์
 ไม่ระบุ 
        727. นางนงนุช เอียดหมุน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        728. นางนงลักษณ์ ไชยพงษ์
 ศิลปะ 
        729. นางนันทนา จิตต์ไพโรจน์
 คณิตศาสตร์ 
        730. นางสาวนิภาวรรณ บุญสะอาด
 ภาษาต่างประเทศ 
        731. นางสาวนุชจรินทร์ แตงคง
 อื่น ๆ 
        732. นางสาวปัทมา นามบุตร
 ประจำชั้น 
        733. นางพรรณี รัตนโท
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        734. นางพรรณี อัมพรมุนี
 ภาษาไทย 
        735. นางสาวภัคนิตย์ กิตติธรรม
 อนุบาล 
        736. นายวรกมล ดวงพลอ่อน
 ไม่ระบุ 
        737. นางสาววาสนา คุรุฐิติ
 คณิตศาสตร์ 
        738. นายวิสิทธิ์ มีสวัสดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        739. นายสมมาตร รองเลื่อน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        740. นางสุชัญญา ชาญไววิทย์
 คณิตศาสตร์ 
        741. นางสาวสุชาวดี สุวรรณะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        742. นางสุพร แก้วมงคล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        743. นายอำนาจ กัณฑเจตน์
 คณิตศาสตร์ 
        744. นายอิศเรศ มามะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        745. นายอุทัย มณีสาย
 ไม่ระบุ 
เสียชีวิต
        746. นางสาวยุพดี เกิดเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        747. นางวิรงรอง นิลมาล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        748. นายสมทรง แก่นการ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2550
เกษียณ
        749. นางกมลพร จันทร์เรืองรอง
 ภาษาต่างประเทศ 
        750. นางกมลลักษณ์ สุภากรณ์
 ภาษาไทย 
        751. นางกัณหา ปิณฑะบุตร
 ภาษาไทย 
        752. นางกาญจนา หฤทัยพันธ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        753. นายไกรศร พร้อมมูล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        754. นายคมกริช วังมูล
 ภาษาต่างประเทศ 
        755. นางเครือพันธ์ ทำมาหากิน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        756. นางจงจิต กาศมณี
 ภาษาไทย 
        757. นายจิระโชติ ศรีแจ่ม
 ไม่ระบุ 
        758. นางสาวจุไร วิสูตรโกษา
 ภาษาต่างประเทศ 
        759. นายจุฬา จี้เพชร
 ไม่ระบุ 
        760. นางสาวฉลวยศรี มีใจเย็น
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        761. นายชุมพล ไชยมงคล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        762. นายชูชีพ แก้วกลาง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        763. นายณรงค์ กันชวน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        764. นายทัศนัยน์ จันทร์ศิริ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        765. นางทัศนีย์ ต๊ะสินธุ
 ไม่ระบุ 
        766. นายธนเดช เกียรติมงคล
 คณิตศาสตร์ 
        767. นางนราวดี ก้อนจันทึก
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        768. นางนวลจันทร์ ดวงสร้อยทอง
 ภาษาไทย 
        769. นายนาวิน กาวิละพันธิ์
 คณิตศาสตร์ 
        770. นางนิตย์ น้อยนงเยาว์
 ภาษาไทย 
        771. นางนิตยา ชินประหัษฐ์
 ภาษาไทย 
        772. นางนิตรา มาเกิด
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        773. นางสาวนุตานันท์ ตั้งวิริยะศานติ
 วิทยาศาสตร์ 
        774. นางสาวเบญจมาศ วรรณวัตร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        775. นางเบญจวรรณ ปัทมพรหม
 คณิตศาสตร์ 
        776. นางประกาย ผลิเจริญผล
 ไม่ระบุ 
        777. นางประนอม สว่างดี
 คณิตศาสตร์ 
        778. นางประพิศ รู้หลัก
 คณิตศาสตร์ 
        779. นายประวัติ อุปริสัจจา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        780. นางสาวปราณี ผิวเกลี้ยง
 ประจำชั้น 
        781. นางปราณีต ชัยชาญ
 ภาษาไทย 
        782. นายปราโมทย์ แขฉายแสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        783. นางปานจิต ศิริเวชพันธ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        784. นางเปรมวดี ปะสาวะนัง
 ภาษาไทย 
        785. นางพนิดา อิศริวรรณ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        786. นางพรรณแข หนูโท
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        787. นายพะเยาว์ ปล้องมาก
 วิทยาศาสตร์ 
        788. นางสาวพึงพิศ สาลีผล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        789. นายภาณบ นิลศรี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        790. นายมนู วงษ์ยุติธรรม
 ไม่ระบุ 
        791. นางมาลัยพรรณ บุณยพรหม
 ไม่ระบุ 
        792. นางยุวดี อัครอัมพร
 ภาษาต่างประเทศ 
        793. นายรักชาติ แต่พงษ์โสรัถ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        794. นางรัตนา ทุ่งมีผล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        795. นายรายิ สามะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        796. นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งเรือง
 ภาษาต่างประเทศ 
        797. นางเรณู ม่วงสวย
 ศิลปะ 
        798. นางเรวดี พ่อเพ็ชร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        799. นางลมัย อินทแพทย์
 ภาษาไทย 
        800. นางวราภรณ์ บุญธรรม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        801. นางวรีรัตน์ แสงวิภาค
 ภาษาไทย 
        802. นายวิชัย ลังกาวิเขต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        803. นายวิชาญ สุขรักษ์
 ไม่ระบุ 
        804. นางสาววิภา มีสวัสดิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        805. นางวิมล กอนเอม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        806. นางสาววิไลพร หวานสนิท
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        807. นางศรีวรรณ พุ่มคชา
 ไม่ระบุ 
        808. นางศรีสกุล สุขสว่าง
 ไม่ระบุ 
        809. นางศิรินทิพย์ เกลี้ยงประดิษฐ์
 ภาษาไทย 
        810. นายศิวเดช พิทักษ์วงศ์วิทยา
 คณิตศาสตร์ 
        811. นางศุลีพร สาระคุณ
 ภาษาต่างประเทศ 
        812. นางสาวสมจิต ชื่นชมภู
 ประจำชั้น 
        813. นางสาวสมทรง บุณยะรัตน์
 ไม่ระบุ 
        814. นางสาวสมบุญ พรหมประสิทธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
        815. นายสมพงษ์ อินมาลา
 ศิลปะ 
        816. นางสาวสมศรี ทองคำซุ่ย
 ศิลปะ 
        817. นางสาวสมศรี เทียมสภา
 วิทยาศาสตร์ 
        818. นายสมศักดิ์ สร้อยสม
 ไม่ระบุ 
        819. นางสมหมาย ชินราศรี
 อนุบาล 
        820. นางสายพร อินทนินท์
 ไม่ระบุ 
        821. นายสีนธาน มาลา
 วิทยาศาสตร์ 
        822. นางสาวสุชาดา บุญเพ็ญ
 ภาษาไทย 
        823. นายสุชาติ สุวรรณนิกขะ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        824. นางสุดใจ ยลธรรม์ธรรม
 ภาษาไทย 
        825. นางสุดารัตน์ แก้วชิงดวง
 คณิตศาสตร์ 
        826. นายสุทธิพร พัฒนสุขพันธุ์
 ไม่ระบุ 
        827. นายสุทธิลักษณ์ จ้างประเสริฐ
 คณิตศาสตร์ 
        828. นางสุนันทา รัตนมณี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        829. นายสุพล ช่วยชู
 ศิลปะ 
        830. นางสุพัตรา ตุงคะเศรณี
 ไม่ระบุ 
        831. นางสุภาพร มนูเสวต
 คณิตศาสตร์ 
        832. นางสุมาลี แก้วขาว
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        833. นางสุมาลี เมืองชัย
 ภาษาไทย 
        834. นางสุมาลี อุ่นอารมณ์
 ภาษาไทย 
        835. นางสุมิตรา ชีวะสาธน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        836. นางสาวสุมิตรา รัฐประสาท
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        837. นางสุรางค์ ศรีเสาร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        838. นางสุวรัฐ เจือไทย
 ไม่ระบุ 
        839. นายเสนอ พิเคราะห์ฤกษ์
 ภาษาไทย 
        840. นายแสวง นุ่มสำลี
 ศิลปะ 
        841. นางอมรา สังข์เมือง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        842. นางอรทัย เดชะอังกูร
 ไม่ระบุ 
        843. นางอรพิน คตตี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        844. นางสาวอัมพวัน รุ่งเรือง
 ประจำชั้น 
        845. นางอิสรีย์ ขันอาสา
 ไม่ระบุ 
        846. นางอุไร ชนะขำ
 คณิตศาสตร์ 
ย้าย - ไม่ทราบที่ทำงานใหม่
        847. นางกนกอร สีทา
 การศึกษาปฐมวัย 
        848. นางกนิษฐา สุภักดี
 ภาษาไทย 
        849. นางกมลลักษณ์ สุทธิวนิช
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        850. นางกรรณิการ์ เสียงใหญ่
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        851. นางกรรณิการ์ อุทสาร
 วิทยาศาสตร์ 
        852. นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง
 คณิตศาสตร์ 
        853. นางกฤษณา ตั้งใหม่
 ภาษาต่างประเทศ 
        854. นางกวินณา นาขาม
 คณิตศาสตร์ 
        855. นางสาวกัลย์ปภาภัทร์ เดชบุญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        856. นางสาวกาญจนา จันทร์ฟุ่น
 วิทยาศาสตร์ 
        857. นางสาวกุลติยา บิสนุม
 ภาษาต่างประเทศ 
        858. นายเกษม คารี
 ไม่ระบุ 
        859. นางเกษริน วนาภรณ์
 วิทยาศาสตร์ 
        860. นายเกียรติกร ณะวงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        861. นายโกเมน ค้าซุง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        862. นางขวัญใจ สุคนธโยธิ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        863. นายขวัญชัย พรหมภักดี
 ภาษาต่างประเทศ 
        864. นายคณาลิป แสวงพล
 วิทยาศาสตร์ 
        865. นางคะนึงนิตย์ โพธิ์ทองนาค
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        866. นางจงจิต ปรัชญพฤทธิ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        867. นายจเด็จ ดิษฐศรี
 ไม่ระบุ 
        868. นางจริยา วิญญรัตน์
 วิทยาศาสตร์ 
        869. นายจรูญ จันต๊ะวงค์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        870. นายจรูญ บุญล้ำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        871. นางสาวจารุณี อเนกนวล
 ไม่ระบุ 
        872. นางสาวจารุนัน ชื่นจิตร
 ภาษาไทย 
        873. นางจินดา นกสุวรรณ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        874. นางสาวจิรัฐยาพร หมื่นจร
 ภาษาไทย 
        875. นางจุฑารัตน์ เสาวนา
 คณิตศาสตร์ 
        876. นางเจตปรียา ขำเสถียร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        877. นายฉัตรชัย โชติเชื้อวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        878. ว่าที่ ร.ตเฉลิมพันธ์ แก้วประเสริฐ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        879. นางสาวชมพู กวางแก้ว
 วิทยาศาสตร์ 
        880. นางชรินทร์ธร ไชยโย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        881. นายชัยชน ไทยซน
 ไม่ระบุ 
        882. นายชัยพล ธรรมสุวรรณ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        883. นายชาญศิลป์ นันโท
 ไม่ระบุ 
        884. นางชุติมา ก้อนสมบัติ
 ไม่ระบุ 
        885. นางสาวชุติมา ไตรยพันธ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        886. นางฐาปนี จ่ายแจก
 ภาษาไทย 
        887. นายฐิรภัทร อุตตะพันธุ์
 ไม่ระบุ 
        888. นางสาวณัฐฏิกานต์ บุดดี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        889. นางสาวณัฐฐิกานต์ ทองลาย
 คณิตศาสตร์ 
        890. นางสาวณัฐธยาน์ ดอนอ่อนเบ้า
 คณิตศาสตร์ 
        891. นายดนุรุจ สามัญ
 คณิตศาสตร์ 
        892. นางดอกแก้ว มีระหารนอก
 ไม่ระบุ 
        893. นางดารณี เวสส์เชาวการ
 ภาษาต่างประเทศ 
        894. นายดุษฏี การรัมย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        895. นายเด่นพงศ์ ฉัตรสุวรรณ
 วิทยาศาสตร์ 
        896. นายตะวัน พรมสีใหม่
 คณิตศาสตร์ 
        897. นายถนอม ไพรหลวง
 ไม่ระบุ 
        898. นายทัศนีย์ เนตรเก่ง
 ภาษาต่างประเทศ 
        899. นางทัศนีย์ มะโน
 วิทยาศาสตร์ 
        900. นางสาวทิพวรรณ์ แก้วกูล
 คณิตศาสตร์ 
        901. นายเทวัญ วิมลสถิตย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        902. นายธนพล เริ่มคิดการณ์
 ไม่ระบุ 
        903. นายธรรมรงค์ อิ่มเอิบ
 ภาษาต่างประเทศ 
        904. นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
 ไม่ระบุ 
        905. นางธัญชนก พงเจริญ
 ไม่ระบุ 
        906. นางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์
 ไม่ระบุ 
        907. นายธีรพงศ์ มะปะโท
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        908. นายธีรวัฒน์ บุรวิศิษฐ์
 วิทยาศาสตร์ 
        909. นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล
 ไม่ระบุ 
        910. นางสาวนลินี พานะรมณ์
 คณิตศาสตร์ 
        911. นางนิตยา พงศ์ชู
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        912. นางสาวนิตยา สาระภี
 ไม่ระบุ 
        913. นายนิพนธ์ กระมล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        914. นางสาวนิภา หมอกเจริญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        915. นางนิภาพร ยุพา
 วิทยาศาสตร์ 
        916. นางนิลยา นาไชยธง
 ไม่ระบุ 
        917. นายนิสัย ธรรมไชย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        918. นางสาวนุชนาฎ ต่อแสงธรรม
 วิทยาศาสตร์ 
        919. นางนุรมะ นารีเปน
 คณิตศาสตร์ 
        920. นายบรรพต วาทโยธา
 ไม่ระบุ 
        921. นายบัญชา กล้าหาญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        922. นางสาวบัว สุขแสง
 ไม่ระบุ 
        923. นางบัวบาน พลเดช
 ภาษาไทย 
        924. นางสาวบุญช่วย บัวแก้ว
 วิทยาศาสตร์ 
        925. นายบุญธรรม บุญลาภังค์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        926. นางปนัดดา สุทธิลักษณ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        927. นางประกอบ รัชตคุณ
 ประจำชั้น 
        928. นางสาวประครอง แจ่มใส
 วิทยาศาสตร์ 
        929. นายประดิษฐ์ แก่นหอม
 วิทยาศาสตร์ 
        930. นายประเดิมชัย โสพุฒอ่อน
 ไม่ระบุ 
        931. นางประภาทิพย์ ผาสุก
 ไม่ระบุ 
        932. นางประภาพร กิ่งมลิ
 ภาษาไทย 
        933. นายประศาสน์ ปรีชม
 ไม่ระบุ 
        934. นายประสาน จาตุนันท์
 ไม่ระบุ 
        935. นายประสิทธิ์ ยอดดี
 ไม่ระบุ 
        936. นายปรัชญา สัมมาทรัพย์
 คณิตศาสตร์ 
        937. นายปราการ พิมสาร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        938. นางสาวปรานี วันมูล
 ไม่ระบุ 
        939. นายปราโมทย์ มะโนปา
 ไม่ระบุ 
        940. นางสาวปริญดา ปทุมราษฎร์
 ภาษาไทย 
        941. นายปรีดา วิเศษสิงห์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        942. นางสาวปัทมา จิตปรีดากร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        943. นางปาริชาต สุริย์ศรี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        944. นายปิยวัฒน์ ติ๊บฝั้น
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        945. นางปิยะลักษณ์ พรผล
 คณิตศาสตร์ 
        946. นางปุณณภา เกิดผลภัทร
 ประจำชั้น 
        947. นายผดุงศักดิ์ ลำน้อย
 วิทยาศาสตร์ 
        948. นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
 ไม่ระบุ 
        949. นางสาวพรทิพย์ รัตนมโนพร
 คณิตศาสตร์ 
        950. นางสาวพรทิพย์ เรือนแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        951. นางพรทิพย์ อภัยพงศ์
 ประจำชั้น 
        952. นางพรพิศ อนรรฆพันธ์
 ภาษาไทย 
        953. นางพรรณทิพา จันทร์กระจ่าง
 ประจำชั้น 
        954. นางพรรณี ธรรมประเสริฐ
 ประจำชั้น 
        955. นางสาวพฤกษา สุขุมาภัย
 คณิตศาสตร์ 
        956. นางพวงผกา ปาสาจันทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        957. นางพวงพิน เผือกประคอง
 คณิตศาสตร์ 
        958. นางสาวพัชรา เรืองจรัส
 วิทยาศาสตร์ 
        959. นางพัชรินทร์ บุญสินชัย
 ภาษาไทย 
        960. นางสาวพัชรี ชุมภู
 ไม่ระบุ 
        961. นางสาวพัชรี พันธุ์กุล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        962. นายพิเชษฐ์ คงศรี
 ศิลปะ 
        963. นายพิเชษฐ วินิจฉัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        964. นายพิทักษ์ สาริบุตร
 ประจำชั้น 
        965. นางสาวพิไลพร สุหา
 วิทยาศาสตร์ 
        966. นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์
 ภาษาไทย 
        967. นายพีระพงษ์ สุริย์ศรี
 คณิตศาสตร์ 
        968. นางสาวเพทาย รุ่งสว่าง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        969. นายไพรวัน มีเงิน
 ภาษาไทย 
        970. นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์
 ไม่ระบุ 
        971. นางสาวภัณฑิลา ไม้หอม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        972. นางสาวภัทรพร คงศาลา
 คณิตศาสตร์ 
        973. นายภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ
 ไม่ระบุ 
        974. นางมณเทียน แสงท้าว
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        975. นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง
 คณิตศาสตร์ 
        976. นางสาวมนัสนันท์ วินิจฉัย
 คณิตศาสตร์ 
        977. นายมนูญ ละสุสะมา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        978. นางสาวมยุรี จูเภา
 ภาษาไทย 
        979. นางมยุรี ตัญญะ
 วิทยาศาสตร์ 
        980. นางสาวมะลิวัลย์ คลังภูเขียว
 วิทยาศาสตร์ 
        981. นางมัสยา เกษรวนิชวัฒนา
 วิทยาศาสตร์ 
        982. ว่าที่ ร.ท.เมธี ทองรอด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        983. นางสาวเยาวดี สีหะวงษ์
 ภาษาไทย 
        984. นางรังษิพร จันทร์กลม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        985. นางรัชฎาพร ทองคำวัน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        986. นางรัตนา ลือเมือง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        987. นางสาวรัตนาภรณ์ คงเมือง
 คณิตศาสตร์ 
        988. นางสาวรันดร บุญรวม
 วิทยาศาสตร์ 
        989. นายรุ่งโรจน์ เขียวศรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        990. นางสาวเรียม นวลหมวก
 ไม่ระบุ 
        991. นายฤทธิกร พิเคราะห์
  
        992. นายฤทธิชัย ช้างแก้ว
 ไม่ระบุ 
        993. นางสาวฤทัย สะใบ
 คณิตศาสตร์ 
        994. นางสาวลัดดาพร บุญศิริ
 ภาษาไทย 
        995. นางสาวลั่นทม ศศิธร
 คณิตศาสตร์ 
        996. นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง
 การศึกษาปฐมวัย 
        997. นางสาววณิชชา แม่นยำ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        998. นางวรรณวิภา จันทร์แต่งผล
 วิทยาศาสตร์ 
        999. นางสาววรรณา ขันทอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1000. นางวราพร วิทยารัตน์
 วิทยาศาสตร์ 
        1001. นางวราภรณ์ บุญมาตุ่น
 ไม่ระบุ 
        1002. นางสาววราลี หลีประเสริฐ
 ศิลปะ 
        1003. นางสาววัชรา พาบุ
 คณิตศาสตร์ 
        1004. นางวัชรี ศรีสำราญ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1005. นางสาววันดี แววสว่าง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1006. นางสาววันเพ็ญ ชลนำสุวรรณ
 อื่น ๆ 
        1007. นางสาววันเพ็ญ บริสุทธิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1008. นางวาสนา เป็นสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1009. นางวาสนา พิเคราะห์
 คณิตศาสตร์ 
        1010. นางวาสนา รอดขวัญ
 ภาษาไทย 
        1011. นางวาสนา โรจน์จินตกานต์
 วิทยาศาสตร์ 
        1012. นางสาววิจิตร ใจมิตร
 คณิตศาสตร์ 
        1013. นางสาววิจิตรา ลอยเจริญ
 วิทยาศาสตร์ 
        1014. นายวิชัย สมบัติคุโนปการ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1015. นายวิชิต กิจชอบ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1016. นางวิภา พิเนตร
 ภาษาไทย 
        1017. นางสาววิภาพร ชิณะแขว
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1018. นางสาววิไล ปันวาละ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1019. นางวิไลวรรณ อ่อนชื่นจิตร
 วิทยาศาสตร์ 
        1020. นางวีรยา จุนใจ
 ภาษาไทย 
        1021. นางสาวแววดาว รู้เพียร
 ไม่ระบุ 
        1022. นายศราวุธ กัลปดี
 คณิตศาสตร์ 
        1023. นางศรีพรรณ เส็งชา
 วิทยาศาสตร์ 
        1024. นางศรีรัตน์ ธิต๊ะ
 ไม่ระบุ 
        1025. นางสาวศรีอุบล ทองจำรุญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1026. นายศักดิ์ชัย แฝงวงศ์คำ
 ศิลปะ 
        1027. นายศานิตย์ วงศ์ถาวร
 คณิตศาสตร์ 
        1028. นางศิริลักษณ์ เทพศุพร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1029. นายศุภกร ไชยมงคล
 ภาษาไทย 
        1030. นายศุภชัย เป็นธรรม
 คณิตศาสตร์ 
        1031. นายศุภชาติ ศรีตะเขต
 วิทยาศาสตร์ 
        1032. นางสาวศุภณัฐกานต์ ดำมณี
 คณิตศาสตร์ 
        1033. นางสกุลรัตน์ ทิพย์วงค์
 ภาษาไทย 
        1034. นายสมเกียรติ นิลเกตุ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1035. นางสมใจ คำโท
 วิทยาศาสตร์ 
        1036. นายสมชาย สุวรรโณ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1037. นายสมบูรณ์ เกษมชาญ
 ไม่ระบุ 
        1038. นางสมพร เกิดที่สุด
 คณิตศาสตร์ 
        1039. นางสมพิศ อุทธิยา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1040. นายสัญญา เพียพิมเพิ่ม
 ไม่ระบุ 
        1041. นายสันติพงศ์ เลิศมนัสชัย
 วิทยาศาสตร์ 
        1042. นางสันธนี เล็กเนตรทิพย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1043. นายสัมพันธ์ พลเพชร
 ไม่ระบุ 
        1044. นางสาวสายสมร แซ่ลี้
 อนุบาล 
        1045. นายสิทธิพร นิลพัฒน์
 ไม่ระบุ 
        1046. นายสิทธิพร อินขัตย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1047. นางสาวสิริพร อำนาจ
 คณิตศาสตร์ 
        1048. นางสิริพัชรสุดา เสราพันธ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1049. นางสุจินดา แสงสุวรรณ
 วิทยาศาสตร์ 
        1050. นายสุชาติ จันทน์หอมไกล
 ไม่ระบุ 
        1051. นายสุทัศน์ อุปถัมภ์
 วิทยาศาสตร์ 
        1052. นางสุทิน สุพรรณสาร
 ไม่ระบุ 
        1053. นางสาวสุธันยรัตน์ เพ็ชรพังงา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1054. นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาสัน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1055. นางสาวสุนีย์ ทองดอนเหมือน
 ประจำชั้น 
        1056. นายสุพจน์ ณ ลำพูน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1057. นางสุพรรณี ทรัพย์เจริญ
 ภาษาไทย 
        1058. นางสุพัตรา แสงใส
 ภาษาต่างประเทศ 
        1059. นางสาวสุภาพร โกมลมุกสิก
 ไม่ระบุ 
        1060. นางสุมาลี ไชยอุดม
 ภาษาต่างประเทศ 
        1061. นางสุมาลี ทองงาม
 ภาษาไทย 
        1062. นางสุมาลี สมเจริญ
 ภาษาไทย 
        1063. นายสุเมธ สุจริยวงศ์
  
        1064. นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1065. นางสาวสุรางค์ วันหิรัญ
 ไม่ระบุ 
        1066. นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล
 เกษตร 
        1067. นายสุริยา ยาวิชา
 ภาษาไทย 
        1068. นายสุริยา สินชุม
 วิทยาศาสตร์ 
        1069. นางสาวสุรีย์พร จันทรวงศ์
 ไม่ระบุ 
        1070. นางสุวธิดา เกิดโต
 ไม่ระบุ 
        1071. นางสุวรรณศรี สุดวิไล
 ภาษาไทย 
        1072. นางสาวสุวัณลา แวงดา
 ภาษาไทย 
        1073. นายสุวิชัย มาธงชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1074. นายสุวิทย์ โคตวงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1075. นายสุวิทย์ วังราช
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1076. นางสาวสุวิภา แก้วมา
 ภาษาต่างประเทศ 
        1077. นางสุวิมล ชัยพราหมณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1078. นายเสน่ห์ คำสุทธิ
 ไม่ระบุ 
        1079. นายเสน่ห์ นามวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1080. นางสาวเสาวนี ปูลาพาระเปะ
 วิทยาศาสตร์ 
        1081. นางสาวเสาวนีย์ แม่นยำ
 คณิตศาสตร์ 
        1082. นายโสภณ ศรีวิชัย
 ไม่ระบุ 
        1083. นางหงส์สุดา วงศ์ก่ำ
 ประจำชั้น 
        1084. นายอดุลย์ พลงาม
 ไม่ระบุ 
        1085. นายอนันต์ เงาเดช
 ไม่ระบุ 
        1086. นายอนันตศักดิ์ ดาวแดน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1087. นายอนุพล วงศ์พนัสสัก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1088. นายอนุรักษ์ บุญเหลือ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1089. นางอรจิรา ชายทองแก้ว
 ภาษาต่างประเทศ 
        1090. นางสาวอรชร สามัญ
 ภาษาไทย 
        1091. นางสาวอรทัย เครือบุตรดา
 ภาษาต่างประเทศ 
        1092. นางอรนุช นามเขียว
 ภาษาไทย 
        1093. นางอรพินธ์ อุปโน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1094. นายอรรถพล โปรดประโคน
 ภาษาไทย 
        1095. นางอรวรรณ กองวงศ์
 ประจำชั้น 
        1096. นางอรวรรณ ชุมศรี
 วิทยาศาสตร์ 
        1097. นางอรวรา ชนะการ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1098. นางอัจฉรา บึ้งไชย
 ไม่ระบุ 
        1099. นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ย
 คณิตศาสตร์ 
        1100. นางสาวอัญชลี จุลรัตน์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1101. นางอัญชลี วงศ์ใหม่
 คณิตศาสตร์ 
        1102. นางอัญชุลี ผลประสาร
 ภาษาไทย 
        1103. นายอับดุลการี สะรี
 ไม่ระบุ 
        1104. นางอารีรัตน์ หนูชูสุข
 ภาษาต่างประเทศ 
        1105. นางสาวอาอีซะห์ ประวัติเดิม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1106. นางอำนวยพร พลจันทร์
 ไม่ระบุ 
        1107. นายอำนาจ เณรรักษา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1108. นายอำมร แซ่เฮ้า
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1109. นางอุทัยเรือง อธิสุมงคล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1110. นางอุรา อุปถัมภ์
 ภาษาไทย 
        1111. นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง
 ไม่ระบุ 
        1112. นางอุษา จินดามณี
 ไม่ระบุ 
        1113. นางสาวเอื้อมพร เครือบุตรดา
 ภาษาไทย 
ลาออก / ออกจากราชการ
        1114. นางสาวกรรณิการ์ ไทยานันท์
 ศิลปะ 
        1115. นายกฤษฎา เสนทองแก้ว
 ไม่ระบุ 
        1116. นางกานต์สิริ หาญวิวัฒน์วงศ์
 ประจำชั้น 
        1117. นางสาวเกศนีย์ ซุ่นเห้ง
 ไม่ระบุ 
        1118. นางสาวขวัญเรือน พ่อค้า
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1119. นางสาวจันทนา พิศณุเสน
 ภาษาต่างประเทศ 
        1120. นายจำเริญ วงศ์ศรีใส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1121. นางสาวจิตตรา ดีมูล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1122. นางชฎาทิพย์ เหมตะศิลป
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        1123. นางสาวช่อทิพย์ ตามวงษ์วาน
 วิทยาศาสตร์ 
        1124. นางสาวชำนิ คงประเสริฐ
 วิทยาศาสตร์ 
        1125. นายเชิดศักดิ์ มหาชัย
 ไม่ระบุ 
        1126. นางฐิติทิพย์ ยิ้มพลอย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1127. นางสาวดาราวรรณ สุขเจริญ
 วิทยาศาสตร์ 
        1128. นางสาวธนพรรณ ญานะประเสริฐ
 ศิลปะ 
        1129. นายธวัช เมืองชื่น
 ไม่ระบุ 
        1130. นางธันยพร อยู่บ้านคลอง
 ไม่ระบุ 
        1131. นายนคร เดชพลมาตย์
 ไม่ระบุ 
        1132. นางสาวนริสรา ภู่สุวรรณ์
 อนุบาล 
        1133. นางสาวนฤมน เศษบุปผา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1134. นางนฤมล ธรรมรักษ์เจริญ
 ไม่ระบุ 
        1135. นางสาวนวพร ทวีสิน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1136. นางนัยนา ร่วมใจ
 ไม่ระบุ 
        1137. นายนิรันดร์ สุขแก้วมณี
 คณิตศาสตร์ 
        1138. นางบังอร แสงพุ่ม
 คณิตศาสตร์ 
        1139. นางสาวเบญญาภา ธรรมรักษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1140. นายประดิษฐ ทองเทพ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1141. นางประไพ ฉิมบรรเลง
 คณิตศาสตร์ 
        1142. นางสาวเปรมใจ บุญประสพ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1143. นางพรรณภา จินดาวัฒนภูมิ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1144. นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น
 ไม่ระบุ 
        1145. นางสาวพัชรีย์ สุขบูรณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1146. นางสาวพิมพ์ใจ พละเสน
 ภาษาต่างประเทศ 
        1147. นางสาวพิมลพรรณ เลี่ยนพาณิชย์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1148. นางสาวภัทรสุดา มาทฤทธิ์
 คณิตศาสตร์ 
        1149. นายภิญโญ โคกผา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1150. นายภูริพงศ์ เพชรรัตน์
 ไม่ระบุ 
        1151. นายมนัส ภัทรกุล
 ภาษาต่างประเทศ 
        1152. นางมยุรี หนูสวรรณ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1153. นายเมธี รุจางกูร
 วิทยาศาสตร์ 
        1154. นางสาวยลลดา ลินิฐฎา
 ประจำชั้น 
        1155. นางรักสกุล สาริกะวณิชย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1156. นายรังสรรค์ กลิ่นแก้ว
 ภาษาไทย 
        1157. นางเรณู เตี้ยเนตร
 วิทยาศาสตร์ 
        1158. นางสาวละเอียด เทพจินดา
 วิทยาศาสตร์ 
        1159. นางวงเดือน พึ่งดี
 ไม่ระบุ 
        1160. นายวรวุฒิ เผือกผล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1161. นางวราพร ปรีชาสินธพ
 ไม่ระบุ 
        1162. นางวลีรัตน์ เศรษฐทัตต์
 ภาษาไทย 
        1163. นางวันดี ผดุงตาล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1164. นายวันพน หมายราบรื่น
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1165. นายวิจิตร ใต้เมืองปาก
 ภาษาต่างประเทศ 
        1166. นายศักดิ์ชัย ชื่นใจ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1167. นางสาวศันสนีย์ ศานติรัตนชัย
 ไม่ระบุ 
        1168. นายศิริ กรอบพุดชา
 ไม่ระบุ 
        1169. นายสงัด พานิช
 คณิตศาสตร์ 
        1170. นายสมชาย เหรียญมโนรมย์
 วิทยาศาสตร์ 
        1171. นางสาวสมนึก อัมพวัน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1172. นางสาวสมบูรณ์ มณีสังข์
 คณิตศาสตร์ 
        1173. นายสัณชัย หมาดทิ้ง
 วิทยาศาสตร์ 
        1174. นายสันติ นักคแค้ว
 ศิลปะ 
        1175. นางสาวสันติวรรณ นิมยมโชค
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1176. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1177. นางสาวสิริรัตน์ สุขฑีฆะ
 วิทยาศาสตร์ 
        1178. นายสุทธินัย สงวนเดือน
 วิทยาศาสตร์ 
        1179. นายสุทธิรักษ์ ศาลารักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1180. นายสุเทพ บ่อม่วง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1181. นายสุธาพจน์ คชประดิษฐ์
 ไม่ระบุ 
        1182. นางสาวสุนิภา มานะ
 คณิตศาสตร์ 
        1183. นางสาวสุพัตรา อินทรา
 ไม่ระบุ 
        1184. นางสุภาภรณ์ ภู่รุ่งเรือง
 ภาษาต่างประเทศ 
        1185. นางสาวสุภาภรณ์ ฤทธิ์เดช
 คณิตศาสตร์ 
        1186. นางสุวรรณา ฤกษ์เกษม
 วิทยาศาสตร์ 
        1187. นางโสภา เกตุแก้ว
 คณิตศาสตร์ 
        1188. นางโสภิตสุดา เยือกเย็น
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1189. นายอติศักดิ์ ทองสืบสาย
 ภาษาไทย 
        1190. นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์
 วิทยาศาสตร์ 
        1191. นายอเนก ว่องวิการณ์
 ไม่ระบุ 
        1192. นายอภิชาติ ศักดิ์วิโรจน์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1193. นางอรใจ ถิ่นพังงา
 อนุบาล 
        1194. นางอรุณี ทองผุด
 ภาษาต่างประเทศ 
        1195. นางอังคณา หงส์ศุภางค์พันธ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1196. นายอัฐกานต์ พูลพร
 วิทยาศาสตร์ 
เสียชีวิต
        1197. นางกาญจนา ขวัญดี
 ประจำชั้น 
        1198. นางกานต์พิมล ธนธำรงพันธ์
 การศึกษาปฐมวัย 
        1199. นางบุญล้ำ ภูลีเหลื่อม
 ภาษาไทย 
        1200. นางภิมาลี ภูศรี
 ภาษาต่างประเทศ 
        1201. นางมัณฑนา พรหมดวง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1202. นายวรเดช เบ็ญจุฬามาศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1203. นางโสภา ถิ่นเกาะแก้ว
 ไม่ระบุ 
        1204. นายอาแว สาและ
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2551
เกษียณ
        1205. นายคงเดช เชยกลิ่นเทศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1206. นางจำรัส สุขแสวง
 ภาษาต่างประเทศ 
        1207. นางจุรีพร มุนีโมไนย บทความ
 ไม่ระบุ 
        1208. นางเจนจิรา วิเชียรฉาย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1209. นางฉันทนา วงศ์มณีวรรณ
 ประจำชั้น 
        1210. นายชาญชัย สมการจันทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1211. นายชูจิต แสงวิจิตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1212. นางธันยา วิทยาศรีวรพงศ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1213. นายนิรันดร อนุสรณ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1214. นางบังอร คงบุญ
 ไม่ระบุ 
        1215. นางสาวประคอง ถนัดงาน
 ไม่ระบุ 
        1216. นายประมวล กระจ่างอรรถชัย
 ไม่ระบุ 
        1217. นายประเสริฐ ชนเจริญ
 ไม่ระบุ 
        1218. นายปัญญา มณีดำ
 ไม่ระบุ 
        1219. นางสาวเปรมศิริ เกิดอารีย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1220. นางพรทิพย์ จันแต้
 คณิตศาสตร์ 
        1221. นางสาวพรทิพย์ เสรีวรวิทย์กุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1222. นางพัชรา เจียมจิตติราย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1223. นางพัชราภรณ์ เงาพิสดาร
 วิทยาศาสตร์ 
        1224. นางพัชรินทร์ เกียรติมงคล
 คณิตศาสตร์ 
        1225. นายมงคล นิลเนตร
 คณิตศาสตร์ 
        1226. นางมณี บุญญาติศัย
 ภาษาไทย 
        1227. นายมนู จันทร์บำรุง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1228. นายวัฒนา ปฏิพัทธ์ดำรง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1229. นายวิฑูรย์ พรหมปราการ
 วิทยาศาสตร์ 
        1230. นายวิเนตร นนทโคตร
 ไม่ระบุ 
        1231. นางวิมล วิวัฒน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1232. นายวิวัฒน์ อาจเลิศ
 คณิตศาสตร์ 
        1233. นายวีระชัย พงษ์สวัสดิ์
 ประจำชั้น 
        1234. นางศิริพร นครวิชัยกุล
 ไม่ระบุ 
        1235. นายศิลป์ชัย พิมพ์มาศ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1236. นางสาวสมพิศ คล้ายจำลอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1237. นายสัมพันธ์ ตรีนุสนธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1238. นางสิริวิภา นครวิชัยกุล
 ไม่ระบุ 
        1239. นายสุนทร ปลาเงิน
 ไม่ระบุ 
        1240. นายสุนทร รักษาศิลป์
 ไม่ระบุ 
        1241. นายสุรพงษ์ อุดรพรมเดช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1242. นางอรพรรณ จันต๊ะ
 ไม่ระบุ 
        1243. นายอัครเดช วัฒนกูล
 วิทยาศาสตร์ 
        1244. นางอัจฉรา ศรีวิบูลย์
 คณิตศาสตร์ 
        1245. นางอ่างทอง จารัตน์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1246. นางอุษา ยอดมโนธรรม
 ภาษาไทย 
        1247. นายเอกลักษณ์ อร่ามรณชิต
 ไม่ระบุ 
ไม่ระบุหน่วยงาน
        1248. นางลินดา สินไพบูลย์
 ไม่ระบุ 
        1249. นายหัศนัย ไชยวงศ์
 ไม่ระบุ 
ย้าย - ไม่ทราบที่ทำงานใหม่
        1250. นางสาวกนกรัตน์ ศิริแจ่ม
 วิทยาศาสตร์ 
        1251. นางสาวกนกวรรณ ชุญาติ
 คณิตศาสตร์ 
        1252. นายกมล เผ่าพาณิชย์
 ไม่ระบุ 
        1253. นายกมลศักดิ์ ไกรสรสวัสดิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1254. นางกมัยธร สัจจา
 ไม่ระบุ 
        1255. นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย
 ไม่ระบุ 
        1256. นายกรวิก เอ็นดูรัศมี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1257. นางสาวกฤษณา คณานิตย์
 วิทยาศาสตร์ 
        1258. นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข
 ภาษาต่างประเทศ 
        1259. นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1260. นางกิตติกา จันทร์หอม
 คณิตศาสตร์ 
        1261. นายกิตติศักดิ์ เกี้ยแสงเมือง
 วิทยาศาสตร์ 
        1262. นายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1263. นายเกรียงไกร ไชยภักษา
 ไม่ระบุ 
        1264. นางสาวเกศินี พันธุมจินดา
 ไม่ระบุ 
        1265. นางสาวเกษราภรณ์ ชูกลิ่น
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1266. นายเกียรติพล เกษมรัตนพร
 คณิตศาสตร์ 
        1267. นายโกวิทย์ งามภักดีกุล
 ศิลปะ 
        1268. นายโกศล คำเพ็ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1269. นายคำรณ เพ็ญทอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1270. นางสาวจรัสศรี เสษฐดำรง
 ภาษาไทย 
        1271. นางจรีรัตน์ วิไลวรรณ
 ไม่ระบุ 
        1272. นายจรูญศักดิ์ โรจน์จิรนนท์
 ไม่ระบุ 
        1273. นางสาวจวงจันทร์ แสนทา
 ไม่ระบุ 
        1274. นางสาวจันทณี แก้วมณี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1275. นางสาวจันทร์ประภา สำราญพรม
 ไม่ระบุ 
        1276. นางสาวจันทรรัตน์ สวนกุดเลาะ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1277. นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1278. นางจันทิมา นันทกิจ
 ไม่ระบุ 
        1279. นางจันทิมา สุขสำราญ
 ภาษาไทย 
        1280. นางจิตติมา วโรดมพัฒนวัต
 ไม่ระบุ 
        1281. นางสาวจินดารัตน์ บัวศรี
 ภาษาไทย 
        1282. นางจินตนา จันทร์กาม
 ไม่ระบุ 
        1283. นางจินตนา แสนหมุด
 ประจำชั้น 
        1284. นางจินตนา หนูทอง
 ภาษาไทย 
        1285. นายจีราวัฒน์ ชัยจรูญเกียรติ
 ไม่ระบุ 
        1286. นางสาวจุฑามาศ พุดหอม
 วิทยาศาสตร์ 
        1287. นายจุติ ประสานสอน
 ไม่ระบุ 
        1288. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชราศรี
 คณิตศาสตร์ 
        1289. นายเจริญ สงขำ
 คณิตศาสตร์ 
        1290. นางสาวฉัตรวิไล เกิดทอง
 คณิตศาสตร์ 
        1291. นางเฉลิมชาติ งาขาว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1292. นางชนม์ศุภางค์ สมศรี
 ไม่ระบุ 
        1293. นางสาวชนิดา สุนทรสวัสดิ์
 ภาษาไทย 
        1294. นางสาวชลธิชา วีระศิลป์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1295. นายชลอ เขียวฉลัว
 ไม่ระบุ 
        1296. นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
 ไม่ระบุ 
        1297. นายชัยพล เผือดจันทึก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1298. นางชุติมา ชายพรม
 ไม่ระบุ 
        1299. นายชูวัช นามโนรินทร์
 วิทยาศาสตร์ 
        1300. นายไชยยงค์ วรนาม
 คณิตศาสตร์ 
        1301. นายซาอุดี ยูโซะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1302. นายณรงค์ศักดิ์ อมาตยพงศ์
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        1303. นางณัฏฐนิชา จินะเป็งกาศ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1304. นางสาวณัฏฐิกา ปัญญากุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1305. นายณัฐปคัลป์ หนูขาว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1306. นายณัฐวรรธณ์ สาวิกันย์
 วิทยาศาสตร์ 
        1307. นางดรุณี บุญพึ่ง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1308. นางสาวดวงสุดา แย้มศรี
 คณิตศาสตร์ 
        1309. นางสาวดอกสร้อย บุญนำ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1310. นางดาว จันทร์หนองสรวง
 วิทยาศาสตร์ 
        1311. นางเตือนใจ บรรเทา
 ภาษาต่างประเทศ 
        1312. นายถาวร ดีอ่อน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1313. นายทรงกลด หิรัญเกิด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1314. นายทรรศนัย พานสุวรรณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1315. นายทวีชัย ประสีระตา
  
        1316. นางสาวทัศนี การงานจบ
 ไม่ระบุ 
        1317. นางสาวทัศนีย์ ชังกรัมย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1318. นายทินกร เกื้อทาน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1319. นางทิพย์วรรณ สามเรืองศรี
 ประจำชั้น 
        1320. นางสาวทิพย์วิมล อโนรี
 คณิตศาสตร์ 
        1321. นางทิศารัศม์ วรกุลสิริศักดิ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1322. ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1323. นายเทพสถิต อินาวัง
 ไม่ระบุ 
        1324. นางสาวธนัฏฐา เหรียญเครือ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1325. นายธนันยกร หาญประชุม
 ไม่ระบุ 
        1326. นางสาวธนาวดี จรลำโกน
 ภาษาไทย 
        1327. นายธวัชชัย ใจเย็น
 ไม่ระบุ 
        1328. นางธัญชนก จันทรศร
 ภาษาไทย 
        1329. นางสาวธัญญ์ฐิตา พงศธรภูวิวัฒน์
 คณิตศาสตร์ 
        1330. นางสาวธิดารัตน์ ตาปราบ
 คณิตศาสตร์ 
        1331. นางธิดารัตน์ นุชโสภา
 ประจำชั้น 
        1332. นางธีชญานินท์ ชำนาญดี
 เกษตร 
        1333. นายธีระยุทธ โพธิ์กระสัง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1334. นางสาวนงนุช หวังดำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1335. นายนพดล ถาวร
 ไม่ระบุ 
        1336. นางสาวนภาพร บูรณะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1337. นางสาวนภาพร พรหมเอาะ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1338. นางนฤมล สุริยะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1339. นางสาวนัฑวิภรณ์ อ่อนพุ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1340. นางสาวนัยนา ภูทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        1341. นางน้ำค้าง โชยรัมย์
 คณิตศาสตร์ 
        1342. นายนิกร สายเชื้อ
 วิทยาศาสตร์ 
        1343. นายนิคม ละเลิง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1344. นางสาวนิชานาถ แจ่มใส
 คณิตศาสตร์ 
        1345. นางสาวนิตยา ชูดำ
 ภาษาไทย 
        1346. นางนิตยา อินทร์มี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1347. นางสาวนิภาพร พะเนตรรัมย์
 วิทยาศาสตร์ 
        1348. นางนิรมล ทิศอาจ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1349. นายนิรันดร์ มณีรัตน์
 ไม่ระบุ 
        1350. นางสาวนุชรี ศรีพรหม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1351. นายบุญชาย โชยรัมย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1352. นางสาวบุญญมุข ภาคภูมิ
 ภาษาไทย 
        1353. นางสาวบุญนที คู่ควร
 วิทยาศาสตร์ 
        1354. นางบุณณดา รักจันทร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1355. นางสาวบุณยานุช จันทร์แพร่
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1356. นายบุลากร สระแก้ว
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1357. นางบุศราวดี หนูเสือ
 วิทยาศาสตร์ 
        1358. นางบุษกร เสียงใหญ่
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1359. นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตร
 ศิลปะ 
        1360. นางปนัดดา ภู่จันตระกูล
 ภาษาไทย 
        1361. นางสาวประไพพิศ วอนรัมย์
 ไม่ระบุ 
        1362. นางประภัสสร สรวนรัมย์
 ไม่ระบุ 
        1363. นางสาวประภาภัทร มูลจัด
 ภาษาต่างประเทศ 
        1364. นางสาวประภาศรี เนื่องจากโจ้
 ภาษาไทย 
        1365. นายประเสริฐ สุขสมทรัพย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1366. นางสาวปราณี คล้ายหนองสรวง
 วิทยาศาสตร์ 
        1367. นางปราณี มูลสาร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1368. นางสาวปรารถนา คำลา
 ภาษาไทย 
        1369. นางสาวปริญญาภรณ์ ศรีคุณ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1370. นายปรีชา ชนะชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1371. นางสาวปัญจพร สีตะแกะ
 ไม่ระบุ 
        1372. นางปัทมา หะยีสาอิ
 ไม่ระบุ 
        1373. นางปิยพรรณ สุวรรณชาตรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1374. นางสาวปิยะตา ตุ้งซี่
 วิทยาศาสตร์ 
        1375. นายปิยะพงษ์ ภิรมย์ไชย
 ไม่ระบุ 
        1376. นางเปรมจิตร กิจประสาน
 ไม่ระบุ 
        1377. นางสาวเปรุวรรณ สุขสอน
 วิทยาศาสตร์ 
        1378. นางผุสดี วัชรสกุลวงศ์
 ภาษาไทย 
        1379. นายพงศักดิ์ จันทรเกษ
 ไม่ระบุ 
        1380. นายพรเทพ รัตนติสร้อย
 วิทยาศาสตร์ 
        1381. นางพรนภัส พันธ์เกียรติ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1382. นางพรปวีน์ เภารัศมี
 วิทยาศาสตร์ 
        1383. นางพรพิมล เอินวารีย์
 ไม่ระบุ 
        1384. นางสาวพรรนิพา แก้วพวง
 คณิตศาสตร์ 
        1385. นายพรหมพิมาน ไชยหงษ์คำ
 ไม่ระบุ 
        1386. นายพรหมมิฬ ยะนะโย บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1387. นายพร้อม มารภวัส
 ไม่ระบุ 
        1388. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1389. นางพัชรินทร์ หรีกประโคน
 วิทยาศาสตร์ 
        1390. นางพัฒชา คำแสน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1391. นางสาวพัฒนา ชัยมนตรา
 คณิตศาสตร์ 
        1392. นายพัฒนา พรมเศก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1393. นางสาวพัทธ์ทีรา โต๊ะสิงห์
 วิทยาศาสตร์ 
        1394. นางสาวพิกุล จันทิ
 คณิตศาสตร์ 
        1395. นางพิกุล บุญหินกอง
 ศิลปะ 
        1396. นายพิชิต เกยงค์
 ไม่ระบุ 
        1397. นายพิเชฐ วิริยะ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1398. นางสาวพิมลพรรณ ปรุงโพธ์
 วิทยาศาสตร์ 
        1399. นางพิศมัย ขายม
 ภาษาต่างประเทศ 
        1400. นายพิศิษฐ์ บุญสุยา
 ไม่ระบุ 
        1401. นางสาวพีริยาภรณ์ แท่นแก้ว
 วิทยาศาสตร์ 
        1402. นางสาวเพชรมณี วงเมือง
 ภาษาต่างประเทศ 
        1403. นางสาวเพ็ญจันทร์ เปณะนาม
 ภาษาไทย 
        1404. นางสาวเพลินจิตร โพธิ์กระจ่าง
 ไม่ระบุ 
        1405. นายไพบูลย์ ทินกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1406. นายไพบูลย์ หัดรัดชัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1407. นางสาวไพลิน อึ้งประสูตร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1408. นางฟองศรี มอนไข่
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        1409. นายภัทร ผ่องราษี
 ไม่ระบุ 
        1410. นางภัทราภรณ์ ชูสง
 ประจำชั้น 
        1411. นายภูธร บ้านเนิน
 คณิตศาสตร์ 
        1412. นายมนตรี มณีวงษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        1413. นายมนตรี สวัสดิเวช
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1414. นายมนัส เกตทุบทด
 คณิตศาสตร์ 
        1415. นางมยุรา ถาพรผาด
 ภาษาไทย 
        1416. นางมยุรา โลหะพิริยะกุล
 ภาษาต่างประเทศ 
        1417. นางมาลี สงคง
 ภาษาไทย 
        1418. นายมิลินทร์ กำลังเหลือ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1419. นายมีชัย โสกันทัต
 ไม่ระบุ 
        1420. นางมุกดารัตน์ ศรีสว่าง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1421. นายเมธา ศรีประทีป
 ไม่ระบุ 
        1422. นายแมน ถันชนนาง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1423. นายยอดชาย เพียรดี
 คณิตศาสตร์ 
        1424. นายยอดชาย แพชนะ
 คณิตศาสตร์ 
        1425. นายยุทธชัย พลสมบัติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1426. นายยุทธนา อิศรางกูร ณ อยุธยา
 ไม่ระบุ 
        1427. นายยุทธศินดิ์ พิตรพิบูลย์พันธุ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1428. นางสาวยุวดี แจ้งศรีสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1429. นายรชานนท์ โสภณฤทธิ์เดช
 ศิลปะ 
        1430. นางระบอบ ทองแท้
 วิทยาศาสตร์ 
        1431. นางสาวรัชฎา ริ้วทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1432. นางรัชณี แก้วแกมจันทร์
 คณิตศาสตร์ 
        1433. นางสาวรัฐดา วงศ์ชาลี
 ภาษาต่างประเทศ 
        1434. นายรัฐวัฒน์ สมุทรสถิตโสภณ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1435. นางรัฐวิพร อมตะไพบูลย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1436. นางสาวรัศมี กาศเกษม
 ไม่ระบุ 
        1437. นางสาวรุ่งทิพย์ เสแสวง
 คณิตศาสตร์ 
        1438. นางสาวรุ่งนภา หุยวัน
 คณิตศาสตร์ 
        1439. นายรุ่งปรีดา มูลสุวรรณ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1440. นางลัดดา กลิ่นวงษ์
 ไม่ระบุ 
        1441. นางสาววนิดา แสนศรี
 ภาษาไทย 
        1442. นายวรเดช ประทีปวรากร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1443. นายวรวิทย์ ไวยวรรณ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1444. นายวรวิทย์ อโหสิประชา
 ศิลปะ 
        1445. นางสาววัชราพร ริกากรณ์
 วิทยาศาสตร์ 
        1446. นางสาววัชรี มิศิริ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1447. นายวัฒนา ลาชโรจน์
 ไม่ระบุ 
        1448. นางสาววันเพ็ญ ปันอิน
 ศิลปะ 
        1449. นางวัลย์ลิกา นิยาย
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        1450. นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1451. นางวาสนา บุญขจร
 วิทยาศาสตร์ 
        1452. นายวิเชียร เกตุทอง
 ไม่ระบุ 
        1453. นายวิทยา สอนกระโทก
 ไม่ระบุ 
        1454. นางวิบูลลักษณ์ ดวงมาลา
 ภาษาต่างประเทศ 
        1455. นางวิภารัตน์ ตาวิยะ
 ภาษาไทย 
        1456. นางสาววิภาวรรณ จันทร์ศิริ
 ภาษาไทย 
        1457. นางวิมล มานะแชม
 ไม่ระบุ 
        1458. นายวิมานเมฆ สอนบัว
 ภาษาไทย 
        1459. นายวิรัช ฉันทิยานาท์
 ไม่ระบุ 
        1460. นายวิรัช สาติบุตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1461. นายวิรุธ สันห์สนั่น
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1462. นางสาววิไลพร ทองนะ
 ไม่ระบุ 
        1463. นางสาววิไลพร ฝีปากเพราะ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1464. นางสาววิไลรัตน์ สุขสงวน
 ศิลปะ 
        1465. นางวิศิษฎ์พร ศาสตร์นอก
 ไม่ระบุ 
        1466. นางสาววีณา สุวรรณโน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1467. นายวีระชัย วงษ์สุขี
  
        1468. นางสาววีราภรณ์ แก้วกุลฑล
 ภาษาไทย 
        1469. นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
 ไม่ระบุ 
        1470. นางแวนะ เละสัน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1471. นางสาวศรัญย์รัชต์ สัตย์พันธ์
 คณิตศาสตร์ 
        1472. นายศรีรม ฉิมลี
 คณิตศาสตร์ 
        1473. นายศรีวัย โญกาศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1474. นางสาวศศิตา มุคำ
 ภาษาไทย 
        1475. นางสาวศศิธร ปิตฝ่าย
 วิทยาศาสตร์ 
        1476. นายศักดิ์ชัย ตั้งอารมณ์
 ไม่ระบุ 
        1477. นางสาวศิรินาถ นามทองจันทร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1478. นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1479. นางสาวศิริพร ทวีชาติ
 ไม่ระบุ 
        1480. นางศิวพร ขัติยะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1481. นางศิวพร นาเมืองรักษ์
 คณิตศาสตร์ 
        1482. นายศุภชาติ ม่วงอร่าม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1483. นางศุภลักษณ์ ชมชื่น
 ประจำชั้น 
        1484. ว่าที่ ร.ตสง่า จุราเพชร
 คณิตศาสตร์ 
        1485. นางสาวสดใส เจิมกระโทก
 วิทยาศาสตร์ 
        1486. นายสมเกียรติ แซ่โค้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1487. นางสมใจ สิงห์คะ
 คณิตศาสตร์ 
        1488. นายสมชาย การประกอบ
 ภาษาไทย 
        1489. นายสมชาย มาลาศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1490. นายสมพงษ์ ธนะสินธุ์
 วิทยาศาสตร์ 
        1491. นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
 ไม่ระบุ 
        1492. นายสมพนธ์ ไชยสี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1493. นายสมมารถ ศิริสมพร
 ไม่ระบุ 
        1494. นายสมยศ สิงหะคเชนทร์
 ไม่ระบุ 
        1495. นางสมศรี เหลืองสด
 ประจำชั้น 
        1496. นายสมส่วน ใจจันทึก
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1497. นายสะหรี เมธาธนธรกุล
 วิทยาศาสตร์ 
        1498. นายสัญชัย อินสองใจ
 ไม่ระบุ 
        1499. นางสันนิวาส คงแดง
 ไม่ระบุ 
        1500. นางสาคร โพธิศรี
 ไม่ระบุ 
        1501. นางสานิตย์ เพชรเรือง
 ประจำชั้น 
        1502. นางสาวสายชล คงแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1503. นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1504. นางสาวสายพิน แสนตัน
 วิทยาศาสตร์ 
        1505. นางสายรุ้ง ธนู
 คณิตศาสตร์ 
        1506. นายสายัณห์ สุทธิพงศ์พันธ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1507. นายสาโรจน์ พฤษภา
 ไม่ระบุ 
        1508. นายสำลี พิมพ์ศรี
 ไม่ระบุ 
        1509. นายสิทธิชัย เกียนพลกรัง
 วิทยาศาสตร์ 
        1510. นายสินสมุทร บุตรภักดี
 ไม่ระบุ 
        1511. นางสาวสิมาลัย ชัยชนะ
 คณิตศาสตร์ 
        1512. นางสิรินี จันทร์แจ้ง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1513. นางสิริลักษณ์ พ่วงสุนทร
 คณิตศาสตร์ 
        1514. นางสาวสุดารัตน์ ปลื้มใจ
 วิทยาศาสตร์ 
        1515. นายสุทธา ช่วยแจ้ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1516. นายสุทธานนท์ ทองนุ่น
 ไม่ระบุ 
        1517. นายสุทธิพงษ์ ทองใบอ่อน
 วิทยาศาสตร์ 
        1518. นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษ์วณัชย์
 วิทยาศาสตร์ 
        1519. นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง
 ภาษาต่างประเทศ 
        1520. นายสุนทร สายเงิน
 ไม่ระบุ 
        1521. นางสุนทรี บุญเรือง
 ไม่ระบุ 
        1522. นางสุนันทา วงศ์สารศรี
 ไม่ระบุ 
        1523. นางสาวสุนิศา สั้นเต้ง
 ภาษาไทย 
        1524. นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1525. นางสุปราณี เทียมพันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
        1526. นางสุภาพร ฐิติธนานนท์
 วิทยาศาสตร์ 
        1527. นางสุภาวดี ซ่อนนอก
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1528. นางสาวสุมาลี แก้วโมกข์
 วิทยาศาสตร์ 
        1529. นายสุรชัย แสนสุรินทร์ บทความ
 ไม่ระบุ 
        1530. นายสุริยะ สาแก้ว
 คณิตศาสตร์ 
        1531. นายสุวิทย์ ดีพร้อม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1532. นายเสกสรร ทำธนู
 วิทยาศาสตร์ 
        1533. นางสาวเสาวนีย์ ทองนพดุน
 ไม่ระบุ 
        1534. นางสาวเสาวนีย์ สุภาพ
 คณิตศาสตร์ 
        1535. นางเสียงพิณธ์ ท้าวแพทย์
 ภาษาไทย 
        1536. นางแสงเดือน วงศ์หล้า
 ประจำชั้น 
        1537. นางโสพิน จันทวงษ์
 ไม่ระบุ 
        1538. นางโสภา ลิ้มปฐมพิภพ
 ไม่ระบุ 
        1539. นางสาวโสภา สารเถื่อนแก้ว
 ไม่ระบุ 
        1540. นายโสภิณ ผลเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1541. นางสาวโสมวรรณ โสภาพล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1542. นางหนึ่งฤทัย ด่อล๊ะ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1543. นายเหรียญชัย ม่วงคลา
 ไม่ระบุ 
        1544. นายอนันทา ปุผาลา
 วิทยาศาสตร์ 
        1545. นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์
 ไม่ระบุ 
        1546. นายอนุพงษ์ อุ่นทา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1547. นายอนุวัตร วินัยพานิช
 ไม่ระบุ 
        1548. นายอนุสรณ์ บุญประคม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1549. นายอนุสรณ์ ละปอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1550. นางสาวอภิญญา สังสัญชาติ
 ภาษาไทย 
        1551. นายอภิสิทธิ์ แข่งขัน
 ภาษาไทย 
        1552. นางอมรพงศ์ ดอนเหนือ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1553. นางสาวอมรรัตน์ แก้วฝ่ายนอก
 ภาษาไทย 
        1554. นางสาวอรประภา นับถือดี
 คณิตศาสตร์ 
        1555. นางอรวรรณ บุตรศรีเมือง
 คณิตศาสตร์ 
        1556. นางสาวอัญชลี ไกรจัตุรัส
 ภาษาต่างประเทศ 
        1557. นายอัฐฐาปกรณ์ ศิริกุล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1558. นายอาทิตย์ จิโรจน์ภากร
 วิทยาศาสตร์ 
        1559. นางสาวอารมย์ มีศรีสุข
 วิทยาศาสตร์ 
        1560. นางสาวอารยา นิธิธรรมธาดา
 ภาษาไทย 
        1561. นายอาวรณ์ อาจหาญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1562. นายอำนวย บูรณพันศักดิ์
 คณิตศาสตร์ 
        1563. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1564. นางอำพร แสงสุข
 ภาษาไทย 
        1565. นางสาวอำไพ มุ่งสันติ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1566. นายอำรุง นุชสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        1567. นายอิทธิภัทร ธิฟู
 ไม่ระบุ 
        1568. นายอิสมัน สามะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1569. นางอุดมทรัพย์ ไชยขาว
 ภาษาไทย 
        1570. นายอุดร ขัดเกลา
 ไม่ระบุ 
        1571. นางสาวอุมาภรณ์ ชายทวีป
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1572. นางอุไรวรรณ เวียงสมุทร
 ไม่ระบุ 
        1573. นางสาวอุษณา แจ่มใส
 ไม่ระบุ 
        1574. นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยม
 ไม่ระบุ 
        1575. นายเอกรินทร์ ทองคำ
 คณิตศาสตร์ 
        1576. นางสาวแอมจิรา จันทร์ลี้
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ลาออก / ออกจากราชการ
        1577. นางกรวรรณ ชำนาญศิลป์
 วิทยาศาสตร์ 
        1578. นางสาวกวิตา เกิดมงคล
 ไม่ระบุ 
        1579. นางกอบกุล ขันธ์แก้ว
 ไม่ระบุ 
        1580. นายกิตติพงษ์ ปัญญาแก้ว
 ประจำชั้น 
        1581. นางเจียมพันธุ์ จ้อยจี๊ด
 ไม่ระบุ 
        1582. นางชลลดา จำปาศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1583. นางซียู่หลิง อิทธิพุฒิ
 ไม่ระบุ 
        1584. นางสาวณิชาดา นิมมาลัยแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1585. นางสาวดารารัช กวมทรัมย์
 ภาษาไทย 
        1586. นางสาวธัญญสินี ชีวะผลาบูรณ์
 ไม่ระบุ 
        1587. นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง
 ไม่ระบุ 
        1588. นายน้อย บุญเลิศ
 วิทยาศาสตร์ 
        1589. นายประชิน สวัสดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1590. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ฤทธิ์เดช
 คณิตศาสตร์ 
        1591. นายพลากร ศรีวะรมย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1592. นางเพ็ญแข คคนัมพร
 ไม่ระบุ 
        1593. นางไพรัตน์ ชาพลดอน
 คณิตศาสตร์ 
        1594. นางภรพิมล แก้วไพจิตร
 ไม่ระบุ 
        1595. นางสาวมณนิภา สุภชาติ
 ไม่ระบุ 
        1596. นางสาวมะลิสา ศรีนอก
 ภาษาไทย 
        1597. นางสาวมาลัย สุขเกษม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1598. นางสาวรจรินทร์ ฤกษ์บุบผา
 ไม่ระบุ 
        1599. นายเรวัตน์ ไทยวี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1600. นางสาววันนิภา ทองเหลือง
 ภาษาต่างประเทศ 
        1601. นางวารี อบกลาง
 งานอนามัย 
        1602. นางสาวศรีนวล ลักษมีวาณิชย์
 ไม่ระบุ 
        1603. นายศิริเลิศ นิลบรรพต
 ไม่ระบุ 
        1604. นางสาวสมพร วงศ์ประไพโรจน์
 วิทยาศาสตร์ 
        1605. นางสมหมาย อิ่มสะอาด
 ไม่ระบุ 
        1606. นางสิริวรรณ รอดเจริญ
 ไม่ระบุ 
        1607. นางสาวสุทธิวรรณ เมืองสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        1608. นายเสน่ห์ หัดไทยทระ
 คณิตศาสตร์ 
        1609. นางสาวฬุรินนท์ โพวิสัย
 ไม่ระบุ 
        1610. นายอำนวยพร ปราบเสียง
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
เสียชีวิต
        1611. นางสาวแก้วตา หงอสกุล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1612. นายต่อศักดิ์ แสงชมพู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1613. นายพิชิต จันปุ่ม
 ไม่ระบุ 
        1614. นายพุฒินาท วรรณมาศ
 ศิลปะ 
        1615. นางภาวรรณ ศรีพิพัฒน์
 วิทยาศาสตร์ 
        1616. นางมัลลิกา ยานะ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1617. นายสมชิต หมื่นจิตร
  
        1618. นายสุวนิศักดิ์ บัวขาวจันทร์เพ็ญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1619. นายอำนาจ จิณะเสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2552
เกษียณ
        1620. นางกิริยา แย้มประเสริฐ
 ภาษาไทย 
        1621. นายจำรัส อดิสสร
 ไม่ระบุ 
        1622. นายชำนิ หนูสมจิตย์
 ไม่ระบุ 
        1623. นางนิภา บุญจี๊ด
 ประจำชั้น 
        1624. นางปราณี ศิริวรรณตรี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1625. นางสาวพยอม รถแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1626. นางพรรณทิพย์ สุนทรพนาเวศ
 วิทยาศาสตร์ 
        1627. นางมรกต งามวงศ์วาน
 ประจำชั้น 
        1628. นางยุพิน แก้วกังวาล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1629. นางรัตนา กรรณเทพ
 ไม่ระบุ 
        1630. นางเรณู ธีระพงศ์
 วิทยาศาสตร์ 
        1631. นายศุภรัตน์ ตันติเวชวงศ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1632. นางสุจินัย อำแดงพิน
 ไม่ระบุ 
        1633. นางสุชาลี รุจิเสรีกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1634. นายสุธี เสถียรยานนท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1635. นายสุนทร ทองดี
 คณิตศาสตร์ 
        1636. นายอนันต์ ชิบูรณ์บุญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1637. นายอนันต์ โล่ห์จินดา
 ชมรม-ชุมนุมกิจกรรม 
ไม่ระบุหน่วยงาน
        1638. นางน้ำผึ้ง ปรักมาตย์
 ไม่ระบุ 
ย้าย - ไม่ทราบที่ทำงานใหม่
        1639. นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ
 ไม่ระบุ 
        1640. นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1641. นางสาวกรองใจ ชูเทียน
 งานอนามัย 
        1642. นายกัมพล สารธิเสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1643. นางกุลฉัตร ผดุงกรรณ์
 คณิตศาสตร์ 
        1644. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1645. นางสาวขนิษฐา จิตภักดี
 วิทยาศาสตร์ 
        1646. นางขวัญใจ เสวีวัลลภ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1647. นายคำแพง ตันติศิรินทร์
 ไม่ระบุ 
        1648. นายคำรณ แจ้งเปีย
 วิทยาศาสตร์ 
        1649. นางสาวจงกล จั่นนิล
 ไม่ระบุ 
        1650. นางจรูญศรี ศรีสุธรรม
 ภาษาไทย 
        1651. นางสาวจันทนา ดิษฐ์ประสพ
 ประจำชั้น 
        1652. นางจิตตสมัย หล้าจันทรา
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        1653. นางจิตพิสุทธิ์ โตมิ
 วิทยาศาสตร์ 
        1654. นางจินดา โกมล
 ไม่ระบุ 
        1655. นางจินดาวรรณ เคนกุล
 วิทยาศาสตร์ 
        1656. นางจินตนา จันทรคาธ
 ประจำชั้น 
        1657. นางจินตนา อุ่นอบ
 ไม่ระบุ 
        1658. นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา
 ไม่ระบุ 
        1659. นางจุฑารัตน์ สังขศิลา
 ไม่ระบุ 
        1660. นายเจริญชัย มณีขัน
 วิทยาศาสตร์ 
        1661. นายฉัตรชัย พลประถม
 ไม่ระบุ 
        1662. นายเฉลิมพล พรหมสูง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1663. นางชนิตา ยินดีสุข
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1664. นางสาวชลลดา วิเศษสิงห์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1665. นายชัยชาญ ขุนเพชร์
 ไม่ระบุ 
        1666. นางโชติมา บุญเวียง
 ภาษาต่างประเทศ 
        1667. นางสาวฐิญาณัฐ มูสิกนิลพันธ์
 ไม่ระบุ 
        1668. นางสาวณัฐจิตกานต์ คูหิรัญบริรักษ์
 ไม่ระบุ 
        1669. นายณัฐพงษ์ สุขโข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1670. นางสาวณัฐวดี กรแก้ว
 ไม่ระบุ 
        1671. นายดรุษกร แหวนวงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1672. นางสาวดลจิตร ไพณุจิตร
 ไม่ระบุ 
        1673. นางดวงกมล สะอาดโฉม
 วิทยาศาสตร์ 
        1674. นางสาวดารณี บำรุงการ
 วิทยาศาสตร์ 
        1675. นายถนัด สุขหอม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1676. นายทนงศักดิ์ อุทุม
 ประจำชั้น 
        1677. นางสาวทัศนี มรกต
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1678. นางทัศนีย์ สะตะ
 ไม่ระบุ 
        1679. นายเทวินทร์ วันธงไชย
 ไม่ระบุ 
        1680. นางธนพร สำลี
 คณิตศาสตร์ 
        1681. นายธนาการ อ่างชิน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1682. นายธวัชชัย ฉายินทุ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1683. นางสาวธันยมัย วังคุ้มภัย
 ไม่ระบุ 
        1684. นางนงนุช อำพันธุ์
 ไม่ระบุ 
        1685. นางนงลักษณ์ ขวัญวงษ์
 ภาษาไทย 
        1686. นางสาวนพรัตน์ สายสิน
 วิทยาศาสตร์ 
        1687. นางนพวรรณ วังน้อย
 ไม่ระบุ 
        1688. นางนริศรา แช่มบำรุง
 ภาษาต่างประเทศ 
        1689. นางนันทพร ร่วมสุข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1690. นายนาคพงษ์ จงกลาง
 ไม่ระบุ 
        1691. นายนารอน ทับสกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1692. นางสาวน้ำอ้อย โพธิ์ทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        1693. นางนิตยา ภูผาบาง
 วิทยาศาสตร์ 
        1694. นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก
 คณิตศาสตร์ 
        1695. นางบงกช สนธิ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1696. นางสาวบรรจบ เทตะรัตน์
 ไม่ระบุ 
        1697. นางสาวบวรลักษณ์ กะการดี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1698. นางสาวปทุมพร อ่อนคำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1699. นายประจวบ อินทรโชติ
 ไม่ระบุ 
        1700. นายประทีป ปานเนือง
 ไม่ระบุ 
        1701. นางประเทือง อินทรสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
        1702. นางสาวประพันธ์ สาเทียน
 คณิตศาสตร์ 
        1703. นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม
 ภาษาไทย 
        1704. นางประภาภรณ์ แนวโนนทัน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1705. นายประเสริฐ กิติชัยชาญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1706. นายประเสริฐ นิวาสวัสดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1707. นายประหยัด อบอุ่น
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        1708. นางปรีดา ธรรมโสภณ
 ไม่ระบุ 
        1709. นายปรีดา บุตตะราช
 ไม่ระบุ 
        1710. จ.ส.อ.ปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1711. นางปัณณิกา ผมงาม
 วิทยาศาสตร์ 
        1712. นางปานหทัย บุญเสริม
 ภาษาไทย 
        1713. นางปาริชาติ ธุระทำ
 คณิตศาสตร์ 
        1714. นางพจนันท์ ชัยเนตร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1715. นางสาวพรทิพย์ แซ่เฮง
 วิทยาศาสตร์ 
        1716. นางสาวพรรณนิภา ทวงประโคน
 ภาษาไทย 
        1717. นางสาวพรรณิภา ทองคำ
 ภาษาไทย 
        1718. นางสาวพันทิพา ช่วงชิง
 วิทยาศาสตร์ 
        1719. นายพิสิฐ บุษย์ศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1720. นางพูนทรัพย์ ภูขาว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1721. นายเพ็ชร นามเหลา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1722. นายเพชรทอง ไวโสภา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1723. นางเพทาย จิตธรรม
 วิทยาศาสตร์ 
        1724. นางภัณฑิล สนธิศรี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1725. นางภิญญาภัทร ธนชัยโภคิน
 ไม่ระบุ 
        1726. นางสาวมยุรา คล่องแคล่ว
 บรรณารักษ์ 
        1727. นางสาวเยาวภา อุปถัมภ์
 วิทยาศาสตร์ 
        1728. นายรรรรร ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1729. นางรสกาญจน์ รัตนผดุงกิจ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1730. นายรักทรัพย์ ชื่นตา
 ไม่ระบุ 
        1731. นางรัดดาวรรณ์ มาปะโท
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1732. นางรัตนาพร จันทร์ดำ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1733. นางรัตนาภรณ์ เรืองไทย
 ภาษาไทย 
        1734. นางรัตนาวดี รัตนพันธุ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1735. นางรุจิรา ง้าวไข่น้ำ
 วิทยาศาสตร์ 
        1736. นายเริงฤทธิ์ ฟองนวล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1737. นายลือชา สัญวงษ์
 ไม่ระบุ 
        1738. นางสาววนิดา บำรุงพงษ์
 ภาษาไทย 
        1739. นางสาววนิดา วงค์ราชสีห์
 วิทยาศาสตร์ 
        1740. นางวนิดา อุดม
 ไม่ระบุ 
        1741. นางสาววรนุช คำพิมพา
 ภาษาต่างประเทศ 
        1742. นางสาววรรณจันทร์ ก้อนดี
 ภาษาต่างประเทศ 
        1743. นางวรรณี พุ่มสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        1744. นางวราภรณ์ ชื่นตา
 ไม่ระบุ 
        1745. นางวริศา เหลากลม
 วิทยาศาสตร์ 
        1746. นายวสันต์ วระพันธุ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1747. นางวันทา นามรักษี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1748. นางวารี ยุทธภิญโญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1749. นางสาววาสนา สังข์ศิริ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1750. นายวิชิต ยั้งระหัด
 ไม่ระบุ 
        1751. นายวิเชียร วาพัดไทย
 วิทยาศาสตร์ 
        1752. นายวิเชียร สุขจิตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1753. นางสาววิภาดา นามนไสย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1754. นายวิมล ปรักมาตย์
 ไม่ระบุ 
        1755. นายวิโรจน์ เสียงสนั่น
 ไม่ระบุ 
        1756. นางวิไลย์ หนากลาง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1757. นางสาวศรีทัต ภู่นิยม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1758. นางสาวศรีอุษา วรรธนะบูรณ์
 งานอนามัย 
        1759. นายศิริชัย สิงห์ทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1760. นางสาวศิริพร ขันติกาล
 ประจำชั้น 
        1761. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1762. นายศุภชัย แช่มบำรุง
 ศิลปะ 
        1763. นายศุภชัย แรงกล้า
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1764. นางศุภาพร วงศ์ใหญ่
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1765. นายสกุล จันดี
 ไม่ระบุ 
        1766. นายสนอง อูบคำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1767. นายสมคิด สีมีแสง
 ไม่ระบุ 
        1768. นางสมใจ วาพัดไทย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1769. นายสมชัย ขจรเจริญกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1770. นายสมชาย ไล้ทองคำ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1771. นายสมบูรณ์ เพียรพิจิตร
 ไม่ระบุ 
        1772. นายสมฤดี กันทอง
 ไม่ระบุ 
        1773. นางสาวสมฤดี บำรุงนอก
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1774. นางสาวสมศรี นวลหนู
 ไม่ระบุ 
        1775. นายสมาน เทียมพันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1776. นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1777. นายสังวาลย์ วุฒิเสลา
 ไม่ระบุ 
        1778. นายสันติภาพ พรหมด้วง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1779. นางสาวสายฝน ภูเครือ
 ภาษาต่างประเทศ 
        1780. นางสาวสาลินี วงศ์โปธิ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1781. นางสิริญกรณ์ มณีเนตร
 ภาษาไทย 
        1782. นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์
 ไม่ระบุ 
        1783. นางสีนวน สุมงคล
 คณิตศาสตร์ 
        1784. นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ
 วิทยาศาสตร์ 
        1785. นายสุกันย์ ญาคำ
 ไม่ระบุ 
        1786. นางสุขลา ยืนยง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1787. นายสุขศิลป์ ชมภูพาน
 คณิตศาสตร์ 
        1788. นายสุจิตต์ จันสำราญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1789. นางสุจิตรา ภูเก้าล้วน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1790. นายสุชาติ หวันหล๊ะแบ๊ะ
 ไม่ระบุ 
        1791. นางสาวสุณี มะหะหมัด
 ไม่ระบุ 
        1792. นางสุดารัตน์ คงอินทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1793. นางสาวสุทิพย์ บุญมา
 ไม่ระบุ 
        1794. นางสุธารา ต่อเจริญ
 ไม่ระบุ 
        1795. นายสุพัตร หลักคำ
 ไม่ระบุ 
        1796. นางสาวสุพัตรา นวนสุวรรณ์
 ไม่ระบุ 
        1797. นางสาวสุภัทรา ชะรัดรัมย์
 ประจำชั้น 
        1798. นางสาวสุภาวดี พีรภัทรกุล
 ประจำชั้น 
        1799. นางสุมิตรา กลิ่นบัว
 วิทยาศาสตร์ 
        1800. นายสุรชัย กอดแก้ว
 ไม่ระบุ 
        1801. นายสุริยา พลเยี่ยม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1802. นางสาวสุรีย์รัตน์ เจือกุล
 วิทยาศาสตร์ 
        1803. นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร
  
        1804. นางสาวเสาวคนธ์ นิรมล
 ภาษาต่างประเทศ 
        1805. นางหยาดนภา มีศรี
 ภาษาไทย 
        1806. นางสาวอนงค์นาถ พรมพินิจ
 วิทยาศาสตร์ 
        1807. นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง
 ไม่ระบุ 
        1808. นางอภัยรัตน์ ทีแพง
 ไม่ระบุ 
        1809. นางสาวอภัสรินทร์ จันทร
 ภาษาต่างประเทศ 
        1810. นางอมร วงศ์สุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        1811. นางสาวอรศิริ เจือจันทร์
 ภาษาไทย 
        1812. นางสาวอรสา เสรีวงษ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1813. นางอรุณี นุชมา
 ไม่ระบุ 
        1814. นางอลงกรณ์ สิมมา
 คณิตศาสตร์ 
        1815. นางอวยพร จันทรา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1816. นางอวยพร สุวรรณโณ
 ไม่ระบุ 
        1817. นางสาวอังคณา รักษ์วงษ์
 ไม่ระบุ 
        1818. นางสาวอัมพิกา สิริพรม
 ไม่ระบุ 
        1819. นางสาวอารมณ์ ศรีนิล
 ภาษาต่างประเทศ 
        1820. นางอารี สมทวีศิลป์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1821. นางสาวอุไรวรรณ เศวตสุนทรพันธุ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1822. นายเอกพล ดำรงจิรธนากร
 ไม่ระบุ 
        1823. นายเอกพล ธีรกุล
 ไม่ระบุ 
        1824. นายเอกภัชรพณฑ์ ศรีอุดม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1825. นายเอิ้ม ช่อมณี
 ไม่ระบุ 
ลาออก / ออกจากราชการ
        1826. นายโกสินทร์ แดงศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1827. นางฉัตรจงรัก ภูติจันทร์
 ไม่ระบุ 
        1828. นายฉัตรชัย เอี้ยวตระกูล
 ภาษาไทย 
        1829. นางซากียะ อิลวานุดดีน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1830. นางสาวณัฐทนันท์ ระจิตรนนท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1831. นางสาวนภารุ่ง กองอู๋
 ไม่ระบุ 
        1832. นายนิพล เพ็ชรรักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1833. นางสาวบุญยานุช โพธิ์นาแค
 ไม่ระบุ 
        1834. นายประกาศิต สมภาวะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1835. นายประกิจ สุรางค์กูล
 ไม่ระบุ 
        1836. นายปรีดา สอนน้อย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1837. นางสาวพนิดา นากกระแสร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1838. นางภัทราวดี เหล่าพาณิชย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1839. นายวชิระ ประกอบ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1840. ว่าที่ ร.ต.วรภัทร หงษ์พานิช
 งานอนามัย 
        1841. นางวารุณี แสงอรุณ
 วิทยาศาสตร์ 
        1842. นายวิทยา บังแสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1843. ว่าที่ ร.ต.หญิงสมฤทัย บัวสุวรรณ์
 ไม่ระบุ 
เสียชีวิต
        1844. นายชิดชนก โกกนท
 ไม่ระบุ 
        1845. นางวนิดา ผลม่วง
 วิทยาศาสตร์ 
        1846. นายอุดมศักดิ์ คำฮอม
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
เกษียณ
        1847. นางกัญญา ริมชัยสิทธิ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1848. นางสาวกาญจนา เกษสุวรรณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1849. นายจรรยา นาคินทร์
 วิทยาศาสตร์ 
        1850. นางสาวจินดา วิพลชัย
 คณิตศาสตร์ 
        1851. นางชฏินี ชวนเจริญ
 ศิลปะ 
        1852. นางชูศรี ล่องพริก
 วิทยาศาสตร์ 
        1853. นายฐานันดร์ ศรีวิสุทธิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1854. นางดรุณี หน่อคำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1855. นางดอกอ้อย รัตนพันธ์
 ภาษาไทย 
        1856. นายธนชัย วินโกมินทร์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1857. นางนิตษา ม่วงพันธุ์
 ภาษาไทย 
        1858. นายนิพนธ์ อักษรนำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1859. นายนิรันดร์ ศรีวิสุทธิ์
 ไม่ระบุ 
        1860. นางสาวบุญส่ง กอเจริญรัตน์
 ภาษาไทย 
        1861. นางปนัดดา เดชพันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1862. นางประพรพิจน์ แก้วเพชร
 ไม่ระบุ 
        1863. นางสาวประภา รัตนพันธ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1864. นางปริชมนวรรณ อักขราสา
 ศิลปะ 
        1865. นางพิไลวรรณ มณีปฐมวงศ์
 ภาษาไทย 
        1866. นายพีรวรรธน์ พฤทธิวิวัฒน์กุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1867. นายยงยุทธ จารุทรรศน์
 ไม่ระบุ 
        1868. นางเยาวเรศ หนองกก
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1869. นางวิไล คำตา
 ไม่ระบุ 
        1870. นางศิรีวรรณ สุนทรพิทักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1871. นางสมรวดี แก้วเล็ก
 ภาษาไทย 
        1872. นายสมศักดิ์ คงเกิด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1873. นายสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี
 ไม่ระบุ 
        1874. นายสายัณพ์ มีแก้ว
 ไม่ระบุ 
        1875. นายสุขเกษม วรงค์วรรธนะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1876. นางสุภาภรณ์ จันทร์นวล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1877. นางโสภา อัมโร
 วิทยาศาสตร์ 
        1878. นางอนงค์ วุฒิจันทร์
 ภาษาไทย 
        1879. นายอภิชาต อำนวยชีวะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1880. นางอัญชลี วัฒนากิตติ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1881. นายอาทร เมืองแสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
ไม่ระบุหน่วยงาน
        1882. นางสาวนงค์นิตย์ ใจมนต์
 ไม่ระบุ 
        1883. นางสาวประวีนา นันตสุคนธ์
 อื่น ๆ 
        1884. นายพระสิริ เวชสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
        1885. นางเภิงจิตร วิลามาต
 ไม่ระบุ 
        1886. นางสาวรุ่งทิวา มะโนวรรณา
 ไม่ระบุ 
        1887. นางสาวหงส์ฟ้า ทองอุทุม
 ไม่ระบุ 
        1888. นายอนุลักษ์ แก้วคูนอก
 อื่น ๆ 
ย้าย - ไม่ทราบที่ทำงานใหม่
        1889. นางสาวกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        1890. นายกมล พงษ์โชติ
 ไม่ระบุ 
        1891. นางสาวกมลทิพย์ นารี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1892. นางสาวกรกช ยารังกา
 ไม่ระบุ 
        1893. นางสาวกรองทิพย์ ศรีรักษา
 วิทยาศาสตร์ 
        1894. นายกฤติกร อินทะกิจ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1895. นางสาวกัลนิกา เกลี้ยงเกลา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1896. นางกานดา ชุมคำ
 ไม่ระบุ 
        1897. นายกานตเชษฐ์ กาติ
 ไม่ระบุ 
        1898. นางสาวกานตวดี กมล
 วิทยาศาสตร์ 
        1899. นายกิจจา กสิกรรม
 ภาษาต่างประเทศ 
        1900. นางกุศล แคนติ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1901. นายเกชา เหมือนวาจา
 ไม่ระบุ 
        1902. นางสาวเกตุแก้ว ทองสมุทร
 ไม่ระบุ 
        1903. นายเกรียงศักดิ์ เกิดรอด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1904. นางสาวเกษรินทร์ เรทนู
 ภาษาไทย 
        1905. นางแก้วมะณี เลิศสนธิ์
 คณิตศาสตร์ 
        1906. นายไกรพิศ มาอุ้ย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1907. นางขนิษฐา วงศ์อินทร์อยู่
 ไม่ระบุ 
        1908. นายขวัญใจ โถบำรุง
 วิทยาศาสตร์ 
        1909. นายคำภา โสโท
 ไม่ระบุ 
        1910. นางจริยาวดี เวชจันทร์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1911. นายจลพิชญ์ สรรพอุดม
 ประจำชั้น 
        1912. นายจารุพงศ์ โพสิฐสิริรักษา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1913. นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ
 ไม่ระบุ 
        1914. นางสาวจารุวรรณ พิมพะนิตย์
 ประจำชั้น 
        1915. นางจำลอง บุญกาญจน์
 ภาษาไทย 
        1916. นางจำลักษณ์ ดำเพลง
 ประจำชั้น 
        1917. นางสาวจิตติมา แปงเครือ
 ภาษาไทย 
        1918. นางสาวจินตหรา วงค์อุดดี
 วิทยาศาสตร์ 
        1919. นายจิระ มูลศรี
 ไม่ระบุ 
        1920. ว่าที่ ร.ต.จีรเดช ฟ้าเลิศ
 วิทยาศาสตร์ 
        1921. นางสาวจุฑาทิพย์ นามสีฐาน
 วิทยาศาสตร์ 
        1922. นางสาวจุฑาภรณ์ โชติมนทิน
 ไม่ระบุ 
        1923. นางสาวจุฑามาศ อาจเนียม
 ประจำชั้น 
        1924. นางสาวจุฑารัตน์ คำวิจิตร
 วิทยาศาสตร์ 
        1925. นางจุฑารัตน์ ศรีไสว
 ไม่ระบุ 
        1926. นางจุติพร บุญเรือง
 ไม่ระบุ 
        1927. นางจุรี แก้วศรี
 ภาษาไทย 
        1928. นางจุรีรัตน์ รุ่งเรืองแสง
 ภาษาไทย 
        1929. นายเจริญ บุตะเขียว
 ไม่ระบุ 
        1930. นางฉลวย มีชู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1931. นายฉลาด ธรรมวงศ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1932. นางสาวฉัตรพร ฦาชา
 ภาษาต่างประเทศ 
        1933. นางชนม์นิภา อนุมลทล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1934. นางชวพร ทับศรี
 ภาษาต่างประเทศ 
        1935. นางชัญนิษฐาภัค พันธุ์กิติยะ
 ภาษาไทย 
        1936. นายชาตรี บุญไทย
 คณิตศาสตร์ 
        1937. นายชำนาญ ทุมทุมา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1938. นายชำนิ จันทร์โพธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1939. นางชุลีกร เพชรทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1940. นายเชาวลิต อิทธิจันทร์
 ไม่ระบุ 
        1941. นายเชิด จันต๊ะดี
 ศิลปะ 
        1942. นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
 ไม่ระบุ 
        1943. นายไชย ภูศิลา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1944. นายโซน สมร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1945. นายฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ
 ภาษาไทย 
        1946. นางสาวฐิติรัตน์ แสนเภา
 ภาษาไทย 
        1947. นายณสรวง ก้อนวิมล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1948. นางสาวณัฏฐวี สุระอุดร
 ไม่ระบุ 
        1949. นางสาวดรุณี ภัทรโภภิณ
 วิทยาศาสตร์ 
        1950. นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
 ไม่ระบุ 
        1951. นางดวงแข นนท์ชัยธีรกุล
 ภาษาไทย 
        1952. นางสาวดวงใจ ภูมิประเสริฐ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1953. นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว
 ไม่ระบุ 
        1954. นางดอกไม้ รอดพันธ์
 ไม่ระบุ 
        1955. นางดารณี สีหนาท
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        1956. นายเด็ดเดี่ยว อุดม
 ไม่ระบุ 
        1957. นางสาวตาวัน รักชุมพล
 คณิตศาสตร์ 
        1958. นายติวานนท์ มหาพรม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1959. นายถวิล นิยม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1960. นายทนง ชีวะประไพ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1961. นายทวี จำปาทอง
 คณิตศาสตร์ 
        1962. นายทวี ฤทธิเดช
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1963. นายทวีศักดิ์ ปุณะตุง
 ไม่ระบุ 
        1964. นายทศพร โหนขุนทด
 ไม่ระบุ 
        1965. นายทองยศ นามวงษา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1966. นางสาวทัศนีย์ รัตนบุรี
 วิทยาศาสตร์ 
        1967. นางสาวทิพรัตน์ โหรทรัพย์
 ไม่ระบุ 
        1968. นางสาวทิมพิกา พากเพียร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1969. นายเทพ จันทคาศ
 วิทยาศาสตร์ 
        1970. นางสาวธณพร ไชยศรีรัมย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1971. นายธนรรณพ สุขสบาย
 คณิตศาสตร์ 
        1972. นายธรพจน์ พงศ์สุปาณี
 ไม่ระบุ 
        1973. นางสาวธัญญาภรณ์ นิ่มนวล
 ประจำชั้น 
        1974. นางสาวธัญมน อัษฏาภางกูร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1975. นายธิติพงศ์ มาสี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1976. นายธีรนันท์ หาญมนต์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1977. นายธีรวี สำราญศิลย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1978. นายธีระวัฒน์ สีหะวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1979. นางนนทรัตน์ เขาสถิตย์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1980. นางนภิศ ก้อนทอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1981. นายนรินทร์ ชูกษา
 ไม่ระบุ 
        1982. นางนริษา เกษรัตน์
 ไม่ระบุ 
        1983. นายนเรศ รุ่งเรือง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1984. นางนฤมล ประหยัดทรัพย์
 ภาษาไทย 
        1985. นางนฤมล สุรวิทย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1986. นางสาวนลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        1987. นางสาวนวลจันทร์ รัตนธรรม
 ประจำชั้น 
        1988. นายนัฐพล พิมพ์พันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        1989. นายนัฐพล โรจนหัสดิน
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        1990. นางสาวนันทนา ทาแนน
 วิทยาศาสตร์ 
        1991. นางสาวนันทนา เทพเที่ยง
 วิทยาศาสตร์ 
        1992. นางสาวนากยา คงขาว
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        1993. นางสาวนาถวดี เจ้ยอู
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1994. นางสาวนารีสา ยาลา
 ศิลปะ 
        1995. ว่าที่ ร.ต.นิกร ตันชุ่ม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        1996. นางสาวนิตยา ยศจันทร์
 วิทยาศาสตร์ 
        1997. นางนิตยา แสงทอง
 คณิตศาสตร์ 
        1998. นายนิพนธ์ พูลนุช
 วิทยาศาสตร์ 
        1999. นายนิยม บุญช่วยส่ง
 ไม่ระบุ 
        2000. นายนิรันดิ์ ปาปะโข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2001. นายนิวัฒน์ วงษ์ชะอุ่ม
 ไม่ระบุ 
        2002. นางสาวนิศาชล พิมพากุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2003. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษา
 วิทยาศาสตร์ 
        2004. นางสาวนุชนาถ โอษฐงาม
 ภาษาไทย 
        2005. นางสาวเนตรนภา กะลาม
 ภาษาไทย 
        2006. นางสาวบงกช เธียรพิทยามาศ
 ภาษาต่างประเทศ 
        2007. นายบรรพต เกตวงษา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2008. นายบำรุง นวลประจักร์
 ไม่ระบุ 
        2009. นายบุญเชิด นรมาตย์
 ไม่ระบุ 
        2010. นางบุญญิสา พรมมิราช
 ศิลปะ 
        2011. นายบุญถม ศรีธหราช
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2012. ส.อ.บุญร่วม หอมสะอาด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2013. นางประดับศิลป์ น้ำเพชร
 ไม่ระบุ 
        2014. นายประทีป จันทร์รักษ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2015. นางสาวประไพ ศรีทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        2016. นายประไพพัตร สีจันทา
 ศิลปะ 
        2017. นายประยูร เกตุแก้ว
  
        2018. นายประยูร พรมสูตร
 ไม่ระบุ 
        2019. นายประวิทย์ วงศ์ตระกูล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2020. นางสาวประวีณา แสงกระจาย
 วิทยาศาสตร์ 
        2021. นายประสงค์ อุดสาพะแล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2022. นายประเสริฐ เสาร์สมยา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2023. นายปรีชา น้อยปัญญา
 วิทยาศาสตร์ 
        2024. นางปรีญาพัชญ์ มาลารัตน์ธนากิจ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2025. นางสาวปวีณา แดงวงศ์
 ไม่ระบุ 
        2026. นางสาวปอแก้ว อินต๊ะยศ
 ไม่ระบุ 
        2027. นางสาวปัทมาวรรณ์ สีแสด
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2028. นางสาวปารวิตา ฟุ้งเฟือง
 ประจำชั้น 
        2029. นางสาวปิยภรณ์ หาระสาร
 ภาษาไทย 
        2030. นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์
 ไม่ระบุ 
        2031. นางสาวปิยะนุช ประจวง
 ไม่ระบุ 
        2032. นางสาวปุญณิกา ไกรรักษ์
 ภาษาไทย 
        2033. นายเปรียญ ชูทอง
 ไม่ระบุ 
        2034. นางสาวผกามาศ เหลืองทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        2035. นางพงศ์ลดา เดชพลกรัง
 ประจำชั้น 
        2036. นายพงษ์พันธ์ โคตอินทร์
 ไม่ระบุ 
        2037. นายพงษ์ศักดิ์ เงินสันเฑียะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2038. นางสาวพจนี เสนคราม
 วิทยาศาสตร์ 
        2039. นางสาวพยอม วังพา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2040. นางสาวพรพรรณ อ่างแก้ว
 คณิตศาสตร์ 
        2041. นางสาวพรพิมล โภคาสัมฤทธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2042. นางพรพิมล เย็นวารีย์
 วิทยาศาสตร์ 
        2043. นางพรพิไล เดชภักดี
 ไม่ระบุ 
        2044. นางพรรณี บัวระพา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2045. นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2046. นางสาวพรสวรรค์ คำบุญ
 ภาษาไทย 
        2047. นางพวงเพ็ชร์ ศรีสุข
 ไม่ระบุ 
        2048. นางพัชรา ชัยกันทะ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2049. นางสาวพัชรี ชัยศรี
 วิทยาศาสตร์ 
        2050. นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว
 ไม่ระบุ 
        2051. นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
 ไม่ระบุ 
        2052. นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2053. นายพิทักษ์ สบบง
 วิทยาศาสตร์ 
        2054. นางพิมลพรรณ สีบุญ
 ภาษาต่างประเทศ 
        2055. ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2056. นางพิไลลักษณ์ ศุชัยภูมิ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2057. นางสาวพิศประภา อิมัง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2058. นางพิสชา แซมเขียว
 ประจำชั้น 
        2059. นางสาวเพชรวศรี บัวโคก
 วิทยาศาสตร์ 
        2060. นางสาวเพ็ญรุ่ง กลิ่นอยู่
 วิทยาศาสตร์ 
        2061. นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2062. นางเพ็ญศรี ใจตรง
 วิทยาศาสตร์ 
        2063. นายเพลิน โอรักษ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2064. นางเพลินจิต ใหญ่โสมาบัง
 ภาษาต่างประเทศ 
        2065. นางเพียงใจ หงษ์ทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2066. นายไพบูรย์ บรรจง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2067. นางสาวฟารีต๊ะ สันตี
 คณิตศาสตร์ 
        2068. นางภัทรนัน ประชุมรักษ์
 คณิตศาสตร์ 
        2069. นายภัทรพงศ์ เจียระนันท์
 ไม่ระบุ 
        2070. นางสาวภัทรา ตุ้มทอง
 ไม่ระบุ 
        2071. นางภัทราภรณ์ บุญภิละ
 ไม่ระบุ 
        2072. นางสาวภาณชนก นภาพร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2073. นายภูมิพัฒน์ เสริมศิรพงศ์
 ไม่ระบุ 
        2074. นางสาวมณฑนรรห์ อุ่นกันทา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2075. นางมณีรัตน์ อภิวัฒนวรรณ
 วิทยาศาสตร์ 
        2076. นางมนัติญา สุริเต้ม
 ภาษาไทย 
        2077. นายมนัส เมืองมัจฉา
 วิทยาศาสตร์ 
        2078. นางสาวมนัสนันท์ อุดใจ
 วิทยาศาสตร์ 
        2079. นางสาวมรกต พูนจัตุรัส
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2080. นายมลิวรรณ จันทเขต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2081. นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์
 คณิตศาสตร์ 
        2082. นางมาลี จันทร์ศรีทอง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2083. นางสาวยุณีย์ ก๋าวิน
 วิทยาศาสตร์ 
        2084. นายยุทธนา ปันวารี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2085. นางสาวเย็นฤดี ปะนันโต
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2086. นางสาวรสสุคนธ์ โวหารเดช
 ไม่ระบุ 
        2087. นายรัชชานนท์ พรมะณา
 ไม่ระบุ 
        2088. นางรัชฎา นามวงษ์
 ไม่ระบุ 
        2089. นางรัชฎาภรณ์ สินธุชัย
 ไม่ระบุ 
        2090. นางรัญชิดา แสงวงศ์
 คณิตศาสตร์ 
        2091. นางรัตนา ชูจิต
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2092. นางสาวรัตนาวดี ตรีรัตนกิจ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2093. นางสาวรัศมี แก้วโมกข์
 ภาษาไทย 
        2094. นายราเชด หมาดเต๊ะ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2095. นางสาวรินภา เส็งสาย
 วิทยาศาสตร์ 
        2096. นางรุจิรา เวียงสิมมา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2097. นางสาวเรณู ล้ำเลิศ
 ไม่ระบุ 
        2098. นางเรณู ศรีแย้ม
 ศิลปะ 
        2099. นายเริงศักดิ์ หาญมานพ
 คณิตศาสตร์ 
        2100. นายลมกรต โทขันธ์
 คณิตศาสตร์ 
        2101. นางลออ ชีวะประไพ
 วิทยาศาสตร์ 
        2102. นางวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย
 ไม่ระบุ 
        2103. นางวนารัตน์ ทิพย์สร
 ภาษาไทย 
        2104. นางวนิดา วงศ์รุจิโรจน์
 ไม่ระบุ 
        2105. นางวรรณาภรณ์ สาขา
 ไม่ระบุ 
        2106. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2107. นางสาววรัญญา ป้อมฝั้น
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2108. นางสาววราพร จำปา
 ไม่ระบุ 
        2109. นางวราภรณ์ สีนาค
 วิทยาศาสตร์ 
        2110. นางสาววราวรรณ หินน้อย
 ภาษาต่างประเทศ 
        2111. นายวัชรพงษ์ สังข์หิรัญ
 ไม่ระบุ 
        2112. นายวัชระอัษฎากร บุญภิละ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2113. นางวัชรา รูปชัยภูมิ
 วิทยาศาสตร์ 
        2114. นายวัชรินทร์ สุขสวัสดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2115. นายวัชรินทร์ อินต๊ะวิชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2116. นายวัฒนพงษ์ สุขจิตร
 ศิลปะ 
        2117. นายวัฒนา ศรัทธาคลัง
 ไม่ระบุ 
        2118. นางสาววัลย์นิภา มะลิซ้อน
 คณิตศาสตร์ 
        2119. นางสาววัลยา แก้วน้อย
 วิทยาศาสตร์ 
        2120. นางวาณินี ลาวรรณา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2121. นางสาววารี ตีกาสม
 คณิตศาสตร์ 
        2122. นางสาววาสนา คำชุม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2123. นางสาววาสนา คุระแก้ว
 ภาษาไทย 
        2124. นายวิชชุ วงศ์เครือศร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2125. นายวิชัย ร่อนทรัพย์
 คณิตศาสตร์ 
        2126. ว่าที่ ร.ต.วิเชียรรัตน์ สิขิวัฒน์
 วิทยาศาสตร์ 
        2127. นายวิทยา วรชิน
 ไม่ระบุ 
        2128. นายวิทยา ศรีชุม
 ประจำชั้น 
        2129. นางวิยะดา เลไธสง
 คณิตศาสตร์ 
        2130. นายวิโรจน์ พรมพัง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2131. นายวิโรจน์ สิมพร
 วิทยาศาสตร์ 
        2132. นางวิไลรัตน์ กลิ่นแก้ว
 ภาษาต่างประเทศ 
        2133. นางสาววิไลวรรณ ชูทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2134. นายวิเวก โชติชนร์
 วิทยาศาสตร์ 
        2135. นายวีระยุทธ รอดสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2136. นายวีระศักดิ์ จันทิมา
 คณิตศาสตร์ 
        2137. นายวีระศักดิ์ นามสาร
 ไม่ระบุ 
        2138. นายวุฒิไกร โพธิ์งาม
 ศิลปะ 
        2139. นายศรัณ แสดงบาน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2140. นางสาวศรีเพชร ฤทธิ์เพชร์
 วิทยาศาสตร์ 
        2141. นางสาวศรุดา นันตุ้ย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2142. นางสาวศศิมากาญน์ ปัทมะ
 วิทยาศาสตร์ 
        2143. นางศิราพร สันหลี
 วิทยาศาสตร์ 
        2144. นางสาวศิริขวัญ วันทาวงศ์
 ไม่ระบุ 
        2145. นายศิริเทพ สุขโขใจ
 ภาษาไทย 
        2146. นางสาวศิริพร ศิริตัง
 ไม่ระบุ 
        2147. นางสาวศิริพร สุดตรง
 ไม่ระบุ 
        2148. นางสาวศิริรักษ์ สายเพ็ชร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        2149. นางศิริวรรณา ปิ่นแก้ว
 ประจำชั้น 
        2150. นายศิลป์ชัย จิตตรง
 วิทยาศาสตร์ 
        2151. นางศิวนาถ เอ่งฉ้วน
 ภาษาต่างประเทศ 
        2152. นางศุภนุช ศรีจันทร์
 วิทยาศาสตร์ 
        2153. นางสาวศุภวรรณ มะเดโช
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2154. นายศุภสัณห์ นิยมรส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2155. นายสงกรานต์ นนท์ทรี
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        2156. นางสชาสิริ วัชรานุรักษ์
 ประจำชั้น 
        2157. นางสมทรง บุญไกร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2158. นายสมพงษ์ คำศรี
 ไม่ระบุ 
        2159. นายสมพิศ นินจันทึก
 ไม่ระบุ 
        2160. นางสมลักษณ์ เหมือนวาจา
 คณิตศาสตร์ 
        2161. นายสมาน ชูมี
 ไม่ระบุ 
        2162. ว่าที่ ร.ต.สันติพร ภู่สาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2163. นางสาวสาริศา เนตรแสงสี
 ภาษาไทย 
        2164. นางสาวสาวิกา แขกพงค์
 ไม่ระบุ 
        2165. นางสิงโต เศรษฐบุตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2166. นายสิทธิชัย โสรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2167. นายสิทธิผล อัศวภูมิ
 ไม่ระบุ 
        2168. นายสิทธิพงษ์ ฤาชากูล
 ไม่ระบุ 
        2169. นางสินีนาฏ ทองบ้านทุ่ม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2170. นายสิรภพ ชะลูด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2171. นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์
 คณิตศาสตร์ 
        2172. นายสิริศักดิ์ ฤทธิ์มหา
 ไม่ระบุ 
        2173. นายสืบศักดิ์ ปฏิสนธ์
 ไม่ระบุ 
        2174. นายสุข สร้อยคำ
 ไม่ระบุ 
        2175. นางสาวสุจิตรา เบ็ญฤทธิ์
 คณิตศาสตร์ 
        2176. นางสาวสุจิตรา วงษ์พิทักษ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2177. นายสุชาติ ทักขิโน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2178. นายสุชาติ สาระวารี
 ไม่ระบุ 
        2179. นางสุชาทิพย์ ภูอ่อน
 ภาษาไทย 
        2180. นางสุนีย์ สุขโขใจ
 ภาษาต่างประเทศ 
        2181. นางสุพรรณี ภูสีน้ำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2182. นางสุพัตรา ตะระชู
 วิทยาศาสตร์ 
        2183. นางสุพัตรา ทั่งพรม
 ภาษาไทย 
        2184. นางสาวสุพิมล ลาสา
 การศึกษาปฐมวัย 
        2185. นางสุภัค ถนอมพันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2186. นางสุภาพร กุกแก้ว
 ภาษาต่างประเทศ 
        2187. นางสาวสุภาพร ขันทจร
 ภาษาไทย 
        2188. นางสุภาพร คำประไพ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2189. นางสุภาพร ธานีรัตน์
 ภาษาต่างประเทศ 
        2190. นางสุภาพร บุญนัดดา
 วิทยาศาสตร์ 
        2191. นางสาวสุภาพร รัตนกุลวดีวงศ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        2192. นางสาวสุภาภรณ์ หัตกพร
 วิทยาศาสตร์ 
        2193. นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร
 คณิตศาสตร์ 
        2194. นางสาวสุฤทัย โนนศรี
 ภาษาต่างประเทศ 
        2195. นายสุวิทย์ เหลืองทอง
 ไม่ระบุ 
        2196. นางเสมอแข อภิรมยานนท์
 ภาษาไทย 
        2197. นางสาวแสงรวี พรมแสง
 ภาษาต่างประเทศ 
        2198. นายโสรพล ทั่งพรม
 วิทยาศาสตร์ 
        2199. นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมาน
 ไม่ระบุ 
        2200. ส.อ.หญิงอนงค์ เป็นกระโทก
 วิทยาศาสตร์ 
        2201. นางอนงค์ ฤทธิ์อินทร์
 ประจำชั้น 
        2202. นายอนุวัฒน์ แก้วลอย
 ภาษาไทย 
        2203. นางสาวอนุสรา ศรีหาวัฒน์
 วิทยาศาสตร์ 
        2204. นางสาวอเนรี ใจวงศ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        2205. นางอภิญญา วิวาจารย์
 ศิลปะ 
        2206. นายอมร แสวงผล
 ไม่ระบุ 
        2207. นางสาวอมรรัตน์ อินทรปรางค์
 ภาษาไทย 
        2208. นายอรรถพงษ์ จรบุรมย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2209. นางสาวอระศรี หินนาค
 คณิตศาสตร์ 
        2210. นางสาวอ้อมใจ บุญเลี้ยง
 คณิตศาสตร์ 
        2211. นางสาวอัจฉรา ตะยะพงศ์
 วิทยาศาสตร์ 
        2212. นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2213. นางอัญชลี ชำนาญศก
 วิทยาศาสตร์ 
        2214. นายอัมรินทร์ มะหลิ่น
 ไม่ระบุ 
        2215. นายอาทิตย์ ม่วงต้น
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2216. นายอานนท์ มะอาจเลิศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2217. นางอำพร จุตติ
 ภาษาไทย 
        2218. นายอิทธิพล หงษ์ทอง
 ไม่ระบุ 
        2219. นายอิสรพล ปิ่นขจร
 ไม่ระบุ 
        2220. นายอุดม เป้าแก้ว
 ภาษาต่างประเทศ 
        2221. นายอุทัย สุพร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2222. นายอุทัย อุมาสะ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2223. ว่าที่ ร.ต.อุเทน มานอก
 ภาษาต่างประเทศ 
        2224. นางสาวอุราภรณ์ เพ็ชรกลม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2225. นายเอกรักษ์ สะอาดถิ่น
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2226. นายเอกลักษณ์ สัตยวงศ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2227. นายเอกสิทธิ์ จันทรเสนา
 ไม่ระบุ 
        2228. นายเอกสิทธิ์ ลาภบรรจบ
 ไม่ระบุ 
        2229. นางสาวเอื้อมพร สายเสมา
 ไม่ระบุ 
        2230. นางสาวฮาบีบ๊ะ นาฮูดา
 คณิตศาสตร์ 
ลาออก / ออกจากราชการ
        2231. นางสาวกมลวรรณ ทองแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2232. นายกรกฏ ขยิ่ม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2233. นางสาวกานติมา มิ่งแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2234. นางสาวเกษสุดา วิเศษ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2235. นายจตุพงษ์ ศรีฉายา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2236. นางจตุพร จุริตควร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2237. นางสาวจันทิมา หมาดสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
        2238. นางสาวจุรีรัตน์ วงษาเนาว์
 ภาษาต่างประเทศ 
        2239. นายเฉลิมพล ธาดามะลิวรรณ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2240. นายเชาวลิต ภักดีนุฤทธิ์
 ศิลปะ 
        2241. นางสาวญาณิศา ทองพูน
 คณิตศาสตร์ 
        2242. นางสาวณัชชานันท์ โพธิ์งาม
 ภาษาต่างประเทศ 
        2243. นางสาวดุษฎี สุภากุล
 ประจำชั้น 
        2244. นางธานี ศิริชัย
 ภาษาไทย 
        2245. นายนิยม มารื่น
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2246. นางสาวปิราภรณ์ ไอยะรา
 ภาษาไทย 
        2247. นายพงษ์ยุทธ นารีรัตนกุล
 ไม่ระบุ 
        2248. นายพันธ์ พรมอินทร์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2249. นายพิชญากรณ์ เหล่าอรรคะ
 ไม่ระบุ 
        2250. นายพิชัย จ๋วนเจนกิจ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2251. นายโยทิน เครือจันทร์
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        2252. นายรอสือรี เจ๊ะซอ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2253. นางลัดดาวัลย์ นามตะคุ
 วิทยาศาสตร์ 
        2254. นางสาววรรณวิภา บัวพรมดี
 ภาษาไทย 
        2255. นางสาววรรณา สนองเดช
 งานอนามัย 
        2256. นางวลี จิตสัตยากุล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2257. นางสาววิไลวรรณ โพธิ์ผาง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2258. นายวุฒิชัย สาร์วงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2259. นางศรัณยา ณ ตะกั่วทุ่ง
 วิทยาศาสตร์ 
        2260. นางโศจิภา สิงห์ลา
 คณิตศาสตร์ 
        2261. นายสมยศ ลังกรณ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2262. นางสาวสายใจ วิจิตสรัตน์
 วิทยาศาสตร์ 
        2263. นางสาวสารญา โต๊ะเด
 ภาษาไทย 
        2264. นางสาวสุนี ตันทวีวงศ์
 ศิลปะ 
        2265. นายสุภาพ อุตะมะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2266. นายสุระ เรือนสว่าง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2267. นางสาวสุวดี อัยรักษ์
 คณิตศาสตร์ 
        2268. นายสุวุฒิ แก่นหิรัญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2269. นางสาวอนงค์ มีสิทธิ์ดี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2270. นางไอริณ ซยูดิน
 ไม่ระบุ 
เสียชีวิต
        2271. นายนิยม ภูถมดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2272. นายโสภณ ทิพย์ประเสริฐ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2273. นายอำนวย สว่างอารมณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2274. นางอุรีย์ พุ่มเกษ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
เกษียณ
        2275. นางสาวเจียมจิต เพ็ชรทอง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2276. นางชูชีพ ก๋าทองทุ่ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2277. นางผาณิตา เชี่ยวชาญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2278. นายเพทาย น้อยแก้ว
 ภาษาไทย 
        2279. นางวิลัดดา นาวายนต์
 ไม่ระบุ 
        2280. นางศิริรัตน์ สุบรรณรักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2281. นางศุภลักษณ์ ธัญญขันธ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2282. นางสระ ฤทธิศร
 ประจำชั้น 
        2283. นายสุภพ บุญทิพย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2284. นางสาวสุรีย์ ประกายจันทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2285. นางสุรีย์ สังข์สุวรรณ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2286. นางอรุณรัตน์ ปาละพันธุ์
 วิทยาศาสตร์ 
        2287. นายอำพน เนตรบุษราคำ
 ไม่ระบุ 
ไม่ระบุหน่วยงาน
        2288. นายจีรศักดิ์ สีทาดี
 ไม่ระบุ 
        2289. ผศ.ดิเรก ตั้งสายัณห์ บทความ
 ไม่ระบุ 
        2290. นางบัวลี พลหมอ
 ไม่ระบุ 
        2291. นายประมวล สายแวว
 ไม่ระบุ 
        2292. นายประมวล สายแวว
 ไม่ระบุ 
        2293. นางวิญญู คำภักดี
 ไม่ระบุ 
        2294. นายสุวิทย์ อธิสุมงคล
 ไม่ระบุ 
ย้าย - ไม่ทราบที่ทำงานใหม่
        2295. นางกนกลักษณ์ ศรีสุข
  
        2296. นางกรภัทร วิศิษฏ์ศิลป์
 วิทยาศาสตร์ 
        2297. นายกฤตภาส มาลาคำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2298. นายกัมปนาท สุขนิตย์
 ไม่ระบุ 
        2299. นายกิตติพงษ์ มัญธวินทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2300. นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิ
 คณิตศาสตร์ 
        2301. นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์
 ไม่ระบุ 
        2302. นางสาวกุลเศรษฐ์ศิริ ปานบุดดา
 ภาษาต่างประเทศ 
        2303. นายเกษม ใจเถิง
 ไม่ระบุ 
        2304. นางขวัญหญิง สีสัน
 ไม่ระบุ 
        2305. นายคุ้มครอง บุญช่วย
 ภาษาไทย 
        2306. นายจติเทพ อยู่สวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
        2307. นางสาวจันจิรา ดาวศรี
 ประจำชั้น 
        2308. นางจันทนา ไตรพื้น
 ภาษาต่างประเทศ 
        2309. นางจินตนา โมขุนทด
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2310. นายจิราวุฒิ หาญประชุม
 ไม่ระบุ 
        2311. นายเจษฎา ศรีวิเศษ
 วิทยาศาสตร์ 
        2312. นางเฉลา ดีอินทร์
 ไม่ระบุ 
        2313. นางชลฐิมา วงษ์เชียงยืน
 ไม่ระบุ 
        2314. นายชัยชนะ ไพรวรรณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2315. นายชัยวุฒิ สุวรรณลา
 ไม่ระบุ 
        2316. นายฐิติกร สิงหกุล
 ไม่ระบุ 
        2317. นางสาวณัฏฐินี บุญคง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2318. นางสาวณัฐกมล ภัทรารัตน์กุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2319. นางดารุณี เรืองฤทธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
        2320. นายทนงศักดิ์ รัดอัน
 คณิตศาสตร์ 
        2321. นางทรรศนีย์ วรรณตรง
 วิทยาศาสตร์ 
        2322. นายทวีพร ซ้ายหนู
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2323. นายทินกฤกา รุ่งเรือง
 ไม่ระบุ 
        2324. นางสาวทิพวรรณ ศรีทองแก้ว
 ภาษาไทย 
        2325. นายธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล
 ไม่ระบุ 
        2326. นางสาวธมลวรรณ สง่ารูป
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        2327. นางธัญมน สงขัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2328. นายธาคิน วงค์แพทย์
 ไม่ระบุ 
        2329. นายธีรเดช รมณีย์พิกุล
 วิทยาศาสตร์ 
        2330. นายเธียรวิชญ์ คำมา
 ศิลปะ 
        2331. นายนพดล ศรีขัดเค้า
 ไม่ระบุ 
        2332. นางนานเย็น สิงห์จินดา
 ภาษาไทย 
        2333. นายนิกร พิมลา
 ไม่ระบุ 
        2334. นางสาวนิตยา คชโส
 ไม่ระบุ 
        2335. นางสาวนิตยา ฉัตรสูงเนิน
 ภาษาไทย 
        2336. นางนิตยา เทพคำราม
 ภาษาไทย 
        2337. นายนิพนธ์ แดงนา
 ไม่ระบุ 
        2338. นางสาวนิสามาศ นิโครธา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2339. นายบริหาร คมพุดซา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2340. นางสาวบังอร แสงสว่าง
 ภาษาไทย 
        2341. นางบุญพามา ดาวังปา
 ไม่ระบุ 
        2342. นายปฎิพล ดำรงศุภปัญญา
 ไม่ระบุ 
        2343. นายปณวัฒน์ พยุงตน
 ไม่ระบุ 
        2344. นายประดิษฐ์ นวลใส
 ไม่ระบุ 
        2345. นายประสิทธิ์ เม่นขาว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2346. นายปรัชญา แสนบุตร
 วิทยาศาสตร์ 
        2347. นางปริชญา ปันทะวงค์
 ภาษาต่างประเทศ 
        2348. นางสาวปวีณา ปากดี
 ไม่ระบุ 
        2349. นายปัญญา โต๊ะด่อล๊ะ
 คณิตศาสตร์ 
        2350. นางปิยพร ทะภา
 ไม่ระบุ 
        2351. นางสาวปิยาภรณ์ ประทีป ณ ถลาง
 ภาษาไทย 
        2352. นายพนม เซ็นทองหลาง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2353. นางพยอม ภูผินผา
 วิทยาศาสตร์ 
        2354. นางพรศิลป์ กองสิงห์
 ภาษาต่างประเทศ 
        2355. นายพรอนันท์ ศุภโชคธนเศรษฐ์
 วิทยาศาสตร์ 
        2356. นางสาวพลอยไพลิน ใหม่คามิ
 คณิตศาสตร์ 
        2357. นางสาวพวงเพ็ชร หอมดอก
 ไม่ระบุ 
        2358. นางพัชราพรรณ ประคลงดี
 ภาษาไทย 
        2359. นางพิชญ์พิสุทธิ์ เม่นวังแดง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2360. นางสาวพิมพ์นภา แก้วประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
        2361. นางสาวพิมพา พันธชนะ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2362. นางเพียงฤทัย แก้วหล้า
 คณิตศาสตร์ 
        2363. นายไพบูลย์ ดีสร้อย
 ไม่ระบุ 
        2364. นายไพวัลย์ มาทา
 ไม่ระบุ 
        2365. นางภัสรา กั้งโสม
 ไม่ระบุ 
        2366. นายภาคภูมิ พิลาแดง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2367. นายภาณุพงศ์ ไกรทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2368. นางสาวภาสุ นุ่มนำสุข
 งานอนามัย 
        2369. นายภุชงค์ ยิ้มย่อง
 ไม่ระบุ 
        2370. นางมณทิพย์ บุญมณี
 ไม่ระบุ 
        2371. นางสาวมาลาตี สัตตบุศย์
 ประจำชั้น 
        2372. นางมีนา สุขชุ่ม
 วิทยาศาสตร์ 
        2373. นางรัชนี ต่อสกุลศักดิ์
 ภาษาไทย 
        2374. นางสาวรัชนี พรมทา
  
        2375. นางสาวรัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2376. นางสาวรัตนา พันธ์สอาด
 คณิตศาสตร์ 
        2377. นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงสวย
 ประจำชั้น 
        2378. นางรินดา หอมสินธ์
 ภาษาไทย 
        2379. นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรือง
 วิทยาศาสตร์ 
        2380. นางวนิดา พลหล้า
 ภาษาต่างประเทศ 
        2381. นางวรฉัน พึ่งม่วง
 ไม่ระบุ 
        2382. นางวรวลัญช์ เดชจินดา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2383. นางสาววัชรา ยาวรรณศรี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2384. นายวัชรินทร์ บุญหาญ
 คณิตศาสตร์ 
        2385. นายวายุคล จุลทัศน์
  
        2386. นางวารุณี โพธิ์สุวรรณ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2387. นางสาววาสินี สิทธิพล
 ไม่ระบุ 
        2388. นายวิชัย วงค์ไชย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2389. นายวิชา ยั่งยืน
 ไม่ระบุ 
        2390. นางวิภา เมืองสวน
 ไม่ระบุ 
        2391. นางสาววิภาลินี ไชยเดช
 ไม่ระบุ 
        2392. นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล
 ไม่ระบุ 
        2393. นางวิไลลักษณ์ คำทา
 ไม่ระบุ 
        2394. นางสาววิสุนี กลัดหลำ
 คณิตศาสตร์ 
        2395. นายวีระยุทธ กั้ววิจารย์
 วิทยาศาสตร์ 
        2396. นายวุฒพล อินทร์งาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2397. นางศจีนาถ นวลทิม
 ไม่ระบุ 
        2398. นางสาวศยามล ผูกมิตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2399. นางศศิภัทร วิไลรัตน์
 ไม่ระบุ 
        2400. นางศิริขวัญ พิทักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        2401. นางสาวศิริขวัญ ศรีลาสม
 ไม่ระบุ 
        2402. นางศิริลักษณ์ อินต๊ะยศ
 ประจำชั้น 
        2403. นางศิริวรรณ ถิตย์รัศมี
 ไม่ระบุ 
        2404. นางศิริวรรณ ศาลาน้อย
 ประจำชั้น 
        2405. นายศิริวัฒน์ ละคำปา
 ภาษาต่างประเทศ 
        2406. นางศิรีรัตน์ คงช่วย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2407. นายสติ เพียรทำ
 ไม่ระบุ 
        2408. จ่าเอกสมจิต ผลิพืช
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2409. นางสมใจ พูนนำเภา
 ไม่ระบุ 
        2410. นางสมทรง ชุมศรี
 วิทยาศาสตร์ 
        2411. นางสาวสมหมาย สางาม
 ไม่ระบุ 
        2412. นายสัมพันธ์ ไทยสรวง
 ไม่ระบุ 
        2413. นายสัมฤทธิ์ สุเพ็ญศิลป์
 ไม่ระบุ 
        2414. นางสุณี ใบหาด
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2415. นางสาวสุณีรัตน์ เอกวาทยาจารย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        2416. นางสาวสุดา สำเร
 วิทยาศาสตร์ 
        2417. นางสาวสุทราทิณี เฟื่องอิ่ม
 ไม่ระบุ 
        2418. นางสาวสุธาสินี สิรินวรัตน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2419. นายสุนทร บุญอรัญ
 ไม่ระบุ 
        2420. นางสุนภา ทิทา
 ภาษาไทย 
        2421. นางสุนัฐฐา บานใจ
 ไม่ระบุ 
        2422. นางสุวิมาส ใจเที่ยง
 ไม่ระบุ 
        2423. นางสาวโสภา อรุณใหม่
 วิทยาศาสตร์ 
        2424. นางหรรษมน มีมะจำ
 ไม่ระบุ 
        2425. นายอดิพงษ์ แก่นจันทร์
 ไม่ระบุ 
        2426. นางสาวอมรรัตน์ พิเลิศ
 ศิลปะ 
        2427. นางอรดี วรรณคำ
 ไม่ระบุ 
        2428. นางสาวอรทัย หาระโคตร
 ไม่ระบุ 
        2429. นางอรุณวรรณ เอ่งฉ้วน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2430. นายอรุษ เกื้อเพชร
 ไม่ระบุ 
        2431. นายอวยชัย ศรีเกื้อกลิ่น
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2432. นางอิสราภรณ์ อ้วนวิจิตร
 ไม่ระบุ 
        2433. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา
  
        2434. นางอุทุมพร ชัยอินทร์
 ภาษาไทย 
        2435. นางอุษา เสริมศรี
 ภาษาไทย 
        2436. นายเอนก หอมทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
ลาออก / ออกจากราชการ
        2437. นางขจัดภัย แก่นน้อย
 ไม่ระบุ 
        2438. นางสาวซูไรดา เจะแม
 วิทยาศาสตร์ 
        2439. นางสาวนันทพร ภิรมย์ทร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2440. นางน้ำผึ้ง ประสาร
 การตลาด 
        2441. นางสาวพัชรี พูลสวัสดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2442. นางพิมพ์พัฒน์ ประดิษฐกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2443. นางสาวพิมลมาศ เก่งธัญกรรณ์
 ไม่ระบุ 
        2444. นายพิษณุ แจ่มจำรัส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2445. นายเพชรสุพร ขันทะผล
 ไม่ระบุ 
        2446. นางวราภรณ์ ศรีจักรโคตร
 ไม่ระบุ 
        2447. นายวิภพ กองชุมพล
 ไม่ระบุ 
        2448. นายวิษรุต กลิ่นหอม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2449. นางสาวศุภัทรสิริ จิตรการกุล
 ไม่ระบุ 
        2450. นางสาวสุภาพร ลิ่มเกษตรสกุล
 วิทยาศาสตร์ 
เสียชีวิต
        2451. นายภานุชิต สีดาวงค์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2452. นายวุฒินันท์ แจ่มเดชาศักดิ์
  
        2453. นายเอนก อาสาวุธ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
เกษียณ
        2454. นางบรรจง มณีดำ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ไม่ระบุหน่วยงาน
        2455. นางละวัน คล่องสมุทร
 ไม่ระบุ 
ย้าย - ไม่ทราบที่ทำงานใหม่
        2456. นางสาวกนกธร ปทุมทวีพร
 ไม่ระบุ 
        2457. นางสาวกิตติกานต์ ดารา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2458. นายกิตติศักดิ์ สกุลหนู
 วิทยาศาสตร์ 
        2459. นายชลิต กลัดสมบูรณ์
 ไม่ระบุ 
        2460. นางสาวณัฏฐณิชา พรรณขาม
 คณิตศาสตร์ 
    &nb