ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > เจ้าหน้าที่อื่นๆ
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
PATH
        1. นางสาวสไบทิพย์ คำสาลี
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กรุงเทพฯ
        2. นางสาวเชฐพิจิตร ริ้วทอง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
อาสาสมัคร
        3. นางกิ่งทอง คาคำมาตย์
 ไม่ระบุ 
        4. นางขัน ภูปัญญา
 ไม่ระบุ 
        5. นางบัวรินทร์ ศรีทุม
 ไม่ระบุ 
        6. นางรัศมี กิจเกียร
 ไม่ระบุ 
        7. นางโรจน์จนาภรณ์ นาทะยับย์
 ไม่ระบุ 
        8. นางลดารัตน์ สุริสาร
 ไม่ระบุ 
        9. นายเลื่อน อ่อนตา
 ไม่ระบุ 
        10. นางวงษ์เดือน โคตสีพรม
 ไม่ระบุ 
        11. นางสุมาลี ช้างสาร
 ไม่ระบุ 
        12. นายสุระสิทธิ์ ถูปะอ่าง
 ไม่ระบุ 
        13. นางหอมหวน บัวศรี
 ไม่ระบุ 
        14. นายอนันต์ เนียมพิชต
 ไม่ระบุ 
        15. นางอรอนงค์ คำแปล
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
PATH
        16. นางสาวนิภา เหล่าปาสี
 ไม่ระบุ 
        17. นางสาวสุพร รุจิราวรรณ
 ไม่ระบุ 
กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ (Bang Play)
        18. นางสาวสุชาดา พาเจริญ
 ไม่ระบุ 
        19. นางสาวสุทิศา เจษฎารมย์
 ไม่ระบุ 
        20. นางสาวอุษาวดี สุนทรเกตุ
 ไม่ระบุ 
บริษัทคอนเทนต์ แฟกตอรี่ จำกัด
        21. นางสาวรติรัตน์ นิมิตรพรรณสาร
 ไม่ระบุ 
        22. นางสาวศศิธร อุบลแย็ม
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2556
อาสาสมัคร
        23. นางนงคืนุฒ ศรีประเสริฐ
  
        24. นางบังอร ผ่านสำแดง
  
        25. นายสาคร เสถียรรัมย์
  
        26. นางหนูรักษ์ คุณเมือง
  
        27. นางอุเทน คงคำ
  
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305612