ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > เจ้าหน้าที่อื่นๆ
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
        1. นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์ บทความ
 อื่น ๆ 
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
        2. นางเฉลิมศรี ขจรวงศ์วัฒนา
 อื่น ๆ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
        3. นางภิญญาณี แจ่มกระจ่าง
 ไม่ระบุ 
        4. นายวุฒิชัย ไทเศรษฐวัฒน์กุล
 ไม่ระบุ 
        5. นางอุไรวรรณ รัตโนภาส
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2549
โรงพยาบาลบางคล้า
        6. นายวชิระ คำภาบุตร
 ไม่ระบุ 
        7. นางสาวศุภร น้อยใจบุญ
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
        8. นางนงลักษณ์ มั่นจิตร
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลแปลงยาว
        9. นายณัฐโชค เปรมธนารักษ์
 ไม่ระบุ 
        10. นางสาวนิสากร พุทธรักษา
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลพนมสารคาม
        11. นางสาวสุพิมพ์ เพ็งบุบผา
 ไม่ระบุ 
        12. นางสาวอณุรัตน์ ปาญชนะ
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลสนามชัยเขต
        13. นางกฤตยา คล้ายปาน
 ไม่ระบุ 
        14. นางสาวนงนุช เอียวชุด
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
        15. นางสาวเพ็ญพิมล พงศ์ทองเจริญ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
โรงพยาบาลบางปะกง
        16. นางวิชชุดา ปุณโณฑก
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลแปลงยาว
        17. นางสาวกนกพร ทองเลื่อน
 ไม่ระบุ 
        18. นางนงนุช ศะพิมพ์ภิทสาคร
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลพนมสารคาม
        19. นางวัลลภา กิมพันธุ์
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลราชสาส์น
        20. นางสุภาพร แก้วคำ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
        21. นางสาววารุณี ฉิมพาลี
 ไม่ระบุ 
        22. นางวิภาวี สุวรรณธร
 ไม่ระบุ 
        23. นางสาวสุปันนา ศรีเวียง
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305624