ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > เจ้าหน้าที่อื่นๆ
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
TV.11 นครราชสีมา
        1. นางสาวปิยวดี โพธิ์ศรี
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลชุมพวง
        2. นางพวงเพ็ญ พิกระโทก
 ไม่ระบุ 
        3. นางมะลิจันทร์ ธะนะสิทธ์
 ไม่ระบุ 
        4. นายวันชาติ แก้วปาน
 ไม่ระบุ 
        5. นางสาวสุภานุสร ปลายเนตร
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลโนนแดง
        6. นางสาวนุอร โตนวิชัย
 ไม่ระบุ 
        7. นางบำเพ็ญ นาสวาสดิ์
 ไม่ระบุ 
        8. นางสาวประไพร เทินสระเกษ
 ไม่ระบุ 
        9. นางปราณีย์ แว่นมงคล
 ไม่ระบุ 
        10. นายสุบรรณ เปศรี
 ไม่ระบุ 
        11. นางอารีย์ ศรีโยธา
 ไม่ระบุ 
        12. นางอุษณีย์ กล้าหาญ
 ไม่ระบุ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 03 (ทอ.03)
        13. นางสาวแก้วมณี จันทพันธุ์
 ไม่ระบุ 
        14. นายรัตน์ กุลจันทร์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
        15. นายวีระพงษ์ เรียบพร
 ไม่ระบุ 
        16. นางสาวศรีจันทร์ บงแค้ว
 อื่น ๆ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305794