ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > เจ้าหน้าที่อื่นๆ
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
        1. นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม
 อื่น ๆ 
        2. นายศิวริน เริงนิรันดร์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2550
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
        3. นางสาวปิยะวรรณ พลศรี
 ไม่ระบุ 
        4. นางสาวพรพรรณ ปันสกุล
 ไม่ระบุ 
        5. นางลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
กรมทหารราบที่ 6 กองพันทหารราบที่ 1 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
        6. สอ.ศิริพงษ์ รักกอก
 ไม่ระบุ 
        7. นายเสถียร บุญขน
 ไม่ระบุ 
กรมทหารราบที่ 6 กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
        8. จ.ส.อเชิด เวระนะ
 ไม่ระบุ 
กรมทหารราบที่ 6 กองพันทหารราบที่ 3 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
        9. สอ.รัฐพล ทองพันธ์
 ไม่ระบุ 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6
        10. จ.ส.อชุติพงธ์ ตราสว่าง
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
        11. จสอ.ส่งสูงศักดิ์ หงษาวงศ์
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาการทหาร มณฑลทหารบกที่ 22
        12. จ่าสิบเอกวิชาญ สุขรักษ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
International Child Support (ICS)
        13. นางสาวมนสุดา จันทร์ศิริ
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
        14. นางเทพินทร์ บุญกระจ่าง
 ไม่ระบุ 
        15. นางพรรณธิดา มูลประดับ
 ไม่ระบุ 
        16. นางพัสนี สิทธิคุณ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
        17. นางฉัฐฉวี ใจแก้ว
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
        18. นางเมตตา บัวสด
 ไม่ระบุ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น
        19. นายวสันต์ ตาดำ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
        20. นางชลชื่น แสนใจกล้า
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305726