ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > เจ้าหน้าที่อื่นๆ
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
คณะทำงานลุ่มกำลังใจ
        1. นางสมควร สหมอดี
 ไม่ระบุ 
คณะทำงานเอดส์ตำบลกุดสระ
        2. นางจันทร์เพ็ง ศรีเหล่าน้อย
 ไม่ระบุ 
        3. นางเพียงใจ สดใส
 ไม่ระบุ 
        4. นางสกุลไทย พานสถิตย์
 ไม่ระบุ 
คณะทำงานเอดส์ตำบลโนนสูง
        5. นางปราณี ทิพย์เทพา
 ไม่ระบุ 
คณะทำงานเอดส์ตำบลเมืองพาน
        6. นายสุขเสริม ภูมิบุญ
 ไม่ระบุ 
คณะทำงานเอดส์ตำบลหนองวัวซอ
        7. นางประยูร ชาภักดี
 ไม่ระบุ 
คณะทำงานเอดส์ตำบลหมูม่น
        8. นายบุญเลิศ บุญณะสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ
        9. นางศิริพร อุทปัทม์
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยกุดสระ
        10. นางอังคณา ศรีภิรมย์
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยโคกผักหอม
        11. นายศุภวัฒน์ ตะไก่แก้ว
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยโนนสูง
        12. นางเมตตา ทองเฟื้อง
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยเมืองพาน
        13. นายทองจันทร์ ชิยางคะบุตร
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยหนองกาลืม
        14. นายสุรัตน์ กัณหา
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยหนองหมื่นท้าว
        15. นางกัญญภัค สุวรรณศรี
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยหมูม่น
        16. นางสุฑาทิพย์ เทียมวงศ์
 ไม่ระบุ 
        17. นางอมราภรณ์ พุทโธ
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยอูบมุง
        18. นายกล้าณรงค์ อ้อยแขม
 ไม่ระบุ 
        19. นายเดชากร ผาผ่อง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
เรือนจำกลางอุดรธานี
        20. นางสาวนันทนีย์ สิงหาด
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
        21. ส.อ.เฉลิมชัย ธงชัย
 ไม่ระบุ 
        22. ร้อยโทเฉลิมพงษ์ บุญพุ่มพวง
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลนายูง
        23. นางสรินรัตน์ นอสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
        24. นางภควรรณ อ่อนคำ
 เพศศึกษา 
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
        25. นายบดินทร์ ไชยสงค์
 ไม่ระบุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
        26. นางจุมจี รันตวงศ์
 ไม่ระบุ 
        27. นางสาวพิรวรรณ วังอุปัดชา
 ไม่ระบุ 
        28. นางเพ็ญศิริ ศรีจันทร์ บทความ
 ไม่ระบุ 
        29. นายสุริยา ผลาฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
        30. นางแสงใจ ครุฑราช
 ไม่ระบุ 
        31. นางอรวรรณ แสนนามวงษ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
        32. นางสาวระพีพร กรมธรรมา
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
สถานีอนามัยบ่อทอง
        33. นางรัตนากร ภักดีศรี
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
        34. นายไชยโย หาญประดิษฐ์
 ไม่ระบุ 
        35. นางเพชรชลี แตงสกุล
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305676