ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > เจ้าหน้าที่อื่นๆ
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
โรงพยาบาลเสริมงาม
        1. นางสาวดวงพร ปุกปนันท์
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านทุ่งกล้วย
        2. นางเกษมศรี ไทยรัตโกศล
 อื่น ๆ 
สถานีอนามัยบ้านทุ่งฮั้ว
        3. นางวิไลวรรณ กาวงศ์
 อื่น ๆ 
สถานีอนามัยแม่ถอด
        4. นางพิสมัย พงษ์บ้านไร่
 อื่น ๆ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
        5. นางสาวเบญญา เอมาวัฒน์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
        6. นางเพ็ญแข ดวงคำสวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
        7. นายจีระนนท์ คนหาญ
 ไม่ระบุ 
        8. นางสาวนฤมล มีนา
 ไม่ระบุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
        9. นางสาวทิวานันท์ เอมาวัฒน์
 ไม่ระบุ 
        10. นายยงยุทธ วงศ์วิชัย บทความ
  
รุ่นปี 2554
กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา
        11. นางสาวอุไรวรรณ ถือพัฒน์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
        12. นางสาวณัฐรดา หนูรามัญ
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17306314