ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > เจ้าหน้าที่อื่นๆ
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
        1. นางจันทร สนิทอินทร์
 ไม่ระบุ 
        2. นางสาวดารฟี แก้วหนู
 ไม่ระบุ 
        3. นางอุดมศิลป์ สุขวิทย์
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอชุม
        4. นางจันทร์เพ็ญ บางดอกไม้
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก
        5. นางอุ่นใจ พิมพา
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง
        6. นางสาวนิชนันท์ ตันสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน
        7. นายประเทือง เป็งแก้ว
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ
        8. นางสาวจุไรรัตน์ วงษ์คาร
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านโคน
        9. นายณัฎฐิกร อุปกิจ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
        10. นางอมรา ศรีการไชย
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17306078