ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > เจ้าหน้าที่อื่นๆ
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
        1. นางสาวจิรนันท์ ยาวิราช
 ไม่ระบุ 
        2. นางสาวมนวีร์ หมวกนิกุล
 ไม่ระบุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
        3. นายขันติชน ปิ่นชัยพัฒน์
  
        4. นางสาวเฉลิมขวัญ ขัดขจร
 ไม่ระบุ 
        5. นายมาโนชญ์ ชายครอง
 ไม่ระบุ 
        6. นางอุบลรัตน์ จันต๊ะโมกข์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
        7. นางคนึงนิจ เขื่อนคำ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        8. นายจันทร์ กุลพรม
 วิทยาศาสตร์ 
        9. นายประเทือง คาวี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
โรงพยาบาลบ้านหลวง
        10. นางสาวนิริยาภรณ์ เชื้อหมอ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
        11. นายกิตติชัย กันไชยคำ
 ไม่ระบุ 
        12. นางสาวชาลี ชัยชนะ
 ไม่ระบุ 
        13. นางนิมลพรรณ ไชยเรือง
 ไม่ระบุ 
        14. บุญทัน ใจบุญ
 ไม่ระบุ 
        15. นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
        16. นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
        17. นายจีรวัฒน์ คำสองสี
 ไม่ระบุ 
        18. นางสาวชนิดา วงค์ไชย
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305688