ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > เจ้าหน้าที่อื่นๆ
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
        1. นายกฤษฎา เหล็กเพชร
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลท่าตะโก
        2. นางวันทนา จันทวงศ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
        3. นางสาวบุญน้อม บุญส่ง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        4. นายพีรภัทร์ วงศ์กาฬสินธุ์
 ไม่ระบุ 
        5. นายอภิสิทธิ์ ขุนอภัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองเบน
        6. นายพรรษิษฐ์ จ้อยโทบ
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านเกรียงไกร
        7. นายเฉลิมพล นิมิตพรชัย
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านแก่ง
        8. นายชูชาติ วจีสัจจะ
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านท่าทอง
        9. นายณรงค์ ดำรงโภวรรณ
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านน้ำกลัด
        10. นายโสภณ ใจกล้า
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านบึงน้ำใส
        11. นายฑีรพล แว่นแก้ว
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านยางม่วง
        12. นายวินัย สุดใจ
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านศรีอุทุมพร
        13. นางวันนา นาคเสน
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านสันติธรรม
        14. นายอดิศักดิ์ กะมะราช
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านหนองแก่ง
        15. นายอรรถฤทธิ์ บดีรัฐ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
สถานีอนามัยบ้านกลางแดด
        16. นางศศิสตรา กุลทิตย์
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านเกรียงไกรใต้
        17. นางคนึงนิจ สุขม่วง
 ไม่ระบุ 
        18. นางสาวปาณิศา ยดานิจ
 ไม่ระบุ 
สถานีอนามัยบ้านพระนอน
        19. นายจิรศักดิ์ สื่อสุทรานนท์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17306050