ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > ลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) บทความ
สังกัด เทศบาลนคร
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 399   ถนน รอบเวียง   ตำบล สวนดอก
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ลำปาง   รหัสไปรษณีย์ 52100
โทรศัพท์: 0-5421-7536
โทรสาร: 0-5421-7536
เว็บไซต์: http://www.ms4lp.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 1,168 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       เพศศึกษาบูรณาการในสาระวิชาต่างๆ มีแผนการจัดเพศศึกษาให้นักเรียนทุกระดับชัดเจนตามเวลาที่ครูจัดสรรได้ (อาจไม่ถึง 16 คาบต่อปี)
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นายกิตติพงษ์ พงศ์ยะ บทความ
 คณิตศาสตร์ 
  2. นางสาวจินดารัตน์ ทาริน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นายประเสริฐ ต้นโนนเชียง บทความ
 ไม่ระบุ 
  4. นางอุไรวรรณ บุญเพ็ง
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2548
  5. นางวลัยรัตน์ พุแพง
 วิทยาศาสตร์ 
  6. นางสาวศิวิไลซ์ ฉกรรจ์แดง
 ภาษาไทย 
  7. นางสาวอรัญญา มาน้อย
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2553
  8. นายณัฐพล เรืองรินทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
  9. นางสาวคณิศร ธรรมชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17546378