ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > ศรีสะเกษ
โรงเรียนราษีไศล บทความ
สังกัด อบจ.
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 41 หมู่ 14   ถนน รัฐประชา   ตำบล เมืองคง
   อำเภอ ราษีไศล   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33160
โทรศัพท์: 0-4568-1040
โทรสาร: 0-4568-1040
เว็บไซต์: http://www.rsschool.com/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,935 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วิลาวัณย์  นึกชอบ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางเชื้อชิต สุระโคตร
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นางทิพย์สุดา ไกรเกตุ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายพสิฐ คำเพราะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นายเรืองยศ สุภาว์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางวราภรณ์ โทนะพันธ์
 ไม่ระบุ 
  6. นางวิมลพรรณ ไชยยงยศ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  7. นางวิลาวัณย์ นึกชอบ บทความ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  8. นางสุนันทา จันทร์ใสย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2549
  9. นางภานิชา โชคอนุวัฒน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  10. นางสาวอำไพวรรณ ศรีสมุทร
 วิทยาศาสตร์ 
  11. นางเอมอร บุญตา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2550
  12. นางรงรอง ชะบา
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2551
  13. นางบัณพร ดวงกุล
 คณิตศาสตร์ 
  14. นางสาวอ้อย เข็มเพชร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2552
  15. นายพลายุทธ ธรรมบุตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  16. นางภรณศมน คำขูรู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  17. นายสถิต ศรีหะจันทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  18. นายสมศักดิ์ มีกรูด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
  19. นางชนิกานต์ พลชา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2555
  20. นางสาวกานต์ทิมา โพธิ์งาม
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17356146