ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > อุบลราชธานี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี บทความ
สังกัด ศูนย์ฝึกฯ
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 118 หมู่ 12   ถนน ชยางกูร   ตำบล หัวเรือ
   อำเภอ เมือง   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์: 0-4520-0707
โทรสาร: 0-4520-0707
เว็บไซต์: http://www.djop_tr_ubon.th2007.com/index2.html
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: 185 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สุดาดวง  ราชขันธ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางสาวกุศล ใจเสน
 ไม่ระบุ 
  2. นายเกรียงไกร อุ่นคำ
 ไม่ระบุ 
  3. นายโกศล มงคล
 ไม่ระบุ 
  4. นางคำปอง พันธุ์โนเรศ
 ไม่ระบุ 
  5. นางสาวจิรารัตน์ ไชยยงค์
 ไม่ระบุ 
  6. นางสาวชนิกา ดวงแก้ว
 ไม่ระบุ 
  7. นายโชค น้ำกลั่น บทความ
 ไม่ระบุ 
  8. นายณรงค์ศักดิ์ สัณฑมาศ
 ไม่ระบุ 
  9. ติ๋ม บัวขาว
 ไม่ระบุ 
  10. นายถนอม นิยมวงศ์
 ไม่ระบุ 
  11. นายทูลไสว กสิภูมิ
 ไม่ระบุ 
  12. นางเทียมจิตร ใจเสน
 ไม่ระบุ 
  13. นายนิคม สายอินต๊ะ
 ไม่ระบุ 
  14. นางสาวนุชรัตน์ กฤตเวทิน
 ไม่ระบุ 
  15. นายบรรณวิทย์ เสมอภาพ
 ไม่ระบุ 
  16. นายบุญมี แก่กอ
 ไม่ระบุ 
  17. นายประจักษ์ วงศ์คำ
 ไม่ระบุ 
  18. นายประภาส ศุภสุข
 ไม่ระบุ 
  19. นายประวิทย์ สุขสำราญ
 ไม่ระบุ 
  20. นายปรีชา จันทร์ค้ำ
 ไม่ระบุ 
  21. นายปรีชา อินทฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
  22. นายพิจิตร บรรลือ
 ไม่ระบุ 
  23. นายพุก หอมหวล
 ไม่ระบุ 
  24. นายพุฒธา ศิริพัฒน์
 ไม่ระบุ 
  25. นางไพวรรณ รัตนบวร
 ไม่ระบุ 
  26. นางภัทราพร ประเปรียว
 ไม่ระบุ 
  27. นางสาวมณี ลิ้มปะวงศ์
 จิตวิทยา 
  28. นางสาวมลฤดี แสงพันธ์
 ไม่ระบุ 
  29. นางมลิวรรณ์ พงษ์สุวรรณ
 ไม่ระบุ 
  30. นางรัชนีกร ยิ้มย่อง
 ไม่ระบุ 
  31. นายรัฐชัย มาพร
 ไม่ระบุ 
  32. นายเริงณรงค์ สายธนู
 ไม่ระบุ 
  33. นางวารีรัตน์ บริบูรณ์
 ไม่ระบุ 
  34. นายวิชิต ฉลวยศรี
 ไม่ระบุ 
  35. นายศักดิ์ศรี โพธิ์พรหม
 ไม่ระบุ 
  36. นายศักดิ์ศรี วงศ์เพ็ญ
 ไม่ระบุ 
  37. นายสมคิด วรจารุ
 ไม่ระบุ 
  38. นางสมลักษณ์ แฝงพงษ์
 ไม่ระบุ 
  39. นายสมศักดิ์ เย็นรัมย์
 ไม่ระบุ 
  40. นายสมาน คงทน
 ไม่ระบุ 
  41. นายสรวุฒิ นพคุณ
 ไม่ระบุ 
  42. นายสวาท ลีทนทา
 ไม่ระบุ 
  43. นายสำเริง ยิ้มย่อง
 ไม่ระบุ 
  44. นายสุขัน จำปารัตน์
 ไม่ระบุ 
  45. นางสุดาดวง ราชขันธ์
 ไม่ระบุ 
  46. นายสุเทพ แก่นเมือง
 ไม่ระบุ 
  47. นางสุนทรี ธานี
 ไม่ระบุ 
  48. นายสุพรเทพ มูลทาเย็น
 ไม่ระบุ 
  49. นายแสวง ชื่นอยู่
 ไม่ระบุ 
  50. นางสาวอนงค์ อาษาบาล
 ไม่ระบุ 
  51. นางอรทัย แท่นพิมพ์
 ไม่ระบุ 
  52. นายอุดร บุญชิต
 ไม่ระบุ 
  53. นางอุทุมพร ศักดิ์สิงห์
 ไม่ระบุ 
  54. นางอุบล โพธิ์ศรี
 ไม่ระบุ 
  55. นายเอกณรงค์ วงศ์ธีระศักดิ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
  56. นายสวัสดิ์ กาฬวงศ์ บทความ
 ไม่ระบุ 
  57. นายสุรชัย เพ็ชรกุล
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
  58. นายไกรสร วงศ์ใหญ่
 ศิลปะ 
  59. นายปัฐวี ปฐมบิตุรงค์กุล
 ไม่ระบุ 
  60. นายวีระ พรวานิชพงศ์
 ช่างต่าง ๆ 
  61. นายวุฒิชัย กากแก้ว
 เกษตร 
  62. นายอาคม ไชยกรณ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  63. นางขนิษฐา วุฒิพรหม
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17324487