ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > ยโสธร
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม บทความ
สังกัด สพม.
สพท.ยโสธร เขต 28
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 98 หมู่ 9   ถนน ไชยกุมาร   ตำบล ฟ้าหยาด
   อำเภอ มหาชนะชัย   จังหวัด ยโสธร   รหัสไปรษณีย์ 35130
โทรศัพท์: 0-4579-9097
โทรสาร: 0-4579-9097
เว็บไซต์: http://www.maha.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,599 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วัชรา  พรหมจารีย์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางนิตยา สมหาญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นางนิตยา อินทร์ชุม
 คณิตศาสตร์ 
  3. นางพจนีย์ สว่างวงษ์
 ภาษาไทย 
  4. นางละออง ทองมูล
 ภาษาไทย 
  5. นางสาวลำพูน แสนสุด
 ภาษาต่างประเทศ 
  6. นางวัชรา พรหมจารีย์ บทความ
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นายวีระชัย บุญถา บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางอุบลวดี วงษ์ใหญ่
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2550
  9. นายทรงศักดิ์ พจน์ชนะชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  10. นายพรพรต หล้าอำพันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นายสุดใจ บุญพร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17563561