ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก
สังกัด สพป.
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตะปอก   ตำบล คลองตะเกรา
   อำเภอ ท่าตะเกียบ   จังหวัด ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์ 24160
โทรศัพท์: 0-3855-6159
โทรสาร: 0-3855-6159
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 604 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       นพมาศ  ขวัญอ่อน
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางสาวจิตนาวรรณ์ เก่งกล้า
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  2. นายทิวาทัศกรณ์ อันพิมพ์
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  3. นางสาวประพาพร หงส์สุวรรณ
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นางพิมพวรรณ สว่างผล
 อนุบาล 
  5. นางสาวรัตนา ชาวล้าน
 คณิตศาสตร์ 
  6. นางสาววิภาวี นิลเทียน
 ภาษาต่างประเทศ 
  7. นางสุภาวดี ชุมแสง
 ภาษาต่างประเทศ 
  8. นางสาวอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2551
  9. นายเจน พ่วงพันดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  10. นางบุญนำ พ่วงพันดี
 ภาษาต่างประเทศ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237502