ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
สังกัด สพม.
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 6
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 407 หมู่ 3   ตำบล คลองตะเกรา
   อำเภอ ท่าตะเกียบ   จังหวัด ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์ 24160
โทรศัพท์: 0-3855-6062
โทรสาร: 0-3855-6062
เว็บไซต์: http://www.siriwan3.com/home.html
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 905 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สุรเชฏฐ์  จันทัน
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นายเกชา หงษ์เวียงจันทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นางชรัมพร ศรีงาม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. นางสาวยมนา ทองใบ
 ภาษาไทย 
  4. นางสาวสมหมาย บุญแสง
 ภาษาต่างประเทศ 
  5. นายสัญญา ศรีสุลัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางสาวสุภิญญา ห้องสวัสดิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นายสุรเชฎฐ์ จันทัน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นายอภิลักษณ์ แซ่หยิ่ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นายอัฐพงส์ จารุทรัพย์สดใส
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2551
  10. นางสาวกนกพร ยัติสาร
 ภาษาต่างประเทศ 
  11. นางสาวฐิตินัน รอเซ็น
 คณิตศาสตร์ 
  12. นางสาวดวงพร คชวรรณ์
 ศิลปะ 
  13. นายปรีชา ไชยเพชร
 คณิตศาสตร์ 
  14. นางสาวปานทิพย์ กันจาด
 ศิลปะ 
  15. นางพรทิพย์ แสงจันทร์ผ่อง
 ภาษาต่างประเทศ 
  16. นางสาวอัมพร ผุยวันดี
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2554
  17. ว่าที่ ร.ต.ฐปนนท ยิ่งชนะ
 ภาษาไทย 
  18. นายประวัติชัย อินทรชัย
 วิทยาศาสตร์ 
  19. นายสรเทพ แมนเมือง
 เกษตร 
  20. นายสิทธินันท์ พ่วงจีน
 คณิตศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237342