ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)
สังกัด สพป.
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 47 หมู่ 8   ถนน สุวินทวงศ์   ตำบล วังตะเคียน
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์: 0-3881-3909
โทรสาร: 0-3881-2233
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/nakonnuangkhet/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 598 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       พรทิพย์พา  แพลูกอินทร์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายทวี โรจนานุกูลพงศ์
 ไม่ระบุ 
  2. ว่าที่ ร.ต.ธวัช เจนสัญญายุทธ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางสาวปัทมา คงเงิน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  4. นางพรทิพย์พา แพลูกอินทร์
 ประจำชั้น 
  5. นางพิมพ์พร สังขวดี
 คณิตศาสตร์ 
  6. นางสิริลักษ์ ชูแดง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2550
  7. นางกุลนันท์ กุลเมฆ
 คณิตศาสตร์ 
  8. นางบุญยืน อิ่มสำราญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นางสาวประณิดา ชุมศรี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2554
  10. นางปัทมาวดี มาสวัสดิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  11. นางอำนวย คงสาคร
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237509