ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
สังกัด สพม.
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 6
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 111   ถนน ศุขประยูร   ตำบล บางตีนเป็ด
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์: 0-3898-1615
โทรสาร: 0-3898-1615
เว็บไซต์: http://www.ben2.com
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายเกียรติศักดิ์ กฤษณา
 ไม่ระบุ 
  2. นางนารีรัตน์ วัฒนกุล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นางสาวผาสุก มนต์กระจ่าง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  4. นางยุพิน พรงาม
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นางรุจิรา เพิ่มพิมล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางวิลาวัลย์ แก้วแสนสุข
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  7. นางสุวรรณี กานยะคามิน
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางหทัยภัทร บุปผาชาติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
  9. นายชำนาญ เปรมประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
  10. ว่าที่ พ.ต.ธีรวัฒน์ ตันเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นายสำราญ จูเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  12. นายเอกวุฒิ ตุ่มศิริ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301663