ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
สังกัด สพม.
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 6
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 209 หมู่ 3   ตำบล เกาะขนุน
   อำเภอ พนมสารคาม   จังหวัด ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์ 24120
โทรศัพท์: 0-3850-2060
โทรสาร: 0-3883-6630
เว็บไซต์: http://www.kch.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 821 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วรรณชุรีย์  เกิดมงคล
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางกัลยากร เปรมจิตต์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นางฉวีวรรณ คงเจริญ
 ไม่ระบุ 
  3. นางณัทปภา ทองมั่นคง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  4. นายนัทวุฒิ ทิพนันท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายประวิทย์ จุฑาทัศน์
 ไม่ระบุ 
  6. นางปรียาภรณ์ เพียรพิจิตร
 ภาษาไทย 
  7. นางรดาทิพย์ อยู่สุข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8. นางวรรณชุรีย์ เกิดมงคล
 ไม่ระบุ 
  9. นางสาวศรีวิภา ทินวงษ์
 ไม่ระบุ 
  10. นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมอาภรณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  11. นายสมสกุล จันทร์โสภา
 ศิลปะ 
  12. นางอมรรัตน์ บังชมโพธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  13. นายอุทัย นกเผือก
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
  14. นางณกัญญา พึ่งเกษม
 คณิตศาสตร์ 
  15. นางสาวดวงรัตน์ นพไชย
 คณิตศาสตร์ 
  16. นายนธี มีชัย
 วิทยาศาสตร์ 
  17. นางประไพภัค นันทวิสิทธิ์
 คณิตศาสตร์ 
  18. นายไพบูลย์ วรรณภาวรรณ
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2552
  19. นางบังอร จินดางาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237328