ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
สังกัด สพม.
สพท.ปราจีนบุรี เขต 7
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 664   ถนน ปราจีนอนุสรณ์   ตำบล หน้าเมือง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 25000
โทรศัพท์: 0-3721-7795
โทรสาร: 0-3721-3902
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/pkn1/main.html
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ชัยวัฒน์  จันทร์แก้ว
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นายชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว
 ไม่ระบุ 
  2. นางนพภาภรณ์ บุญใช้
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางวนิดา พูนวัน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
  4. นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
 ภาษาต่างประเทศ 
  6. นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นางสาวมยุรี พละหาญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางเยลลี่ เชื้อวงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นางสุคนธ์ พุทธพูลตระกูล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  10. นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247922