ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนกระแชงวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 28
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 9 หมู่ 2   ตำบล กระแชง
   อำเภอ กันทรลักษ์   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33110
โทรศัพท์: 0-4562-8065
โทรสาร: 0-4562-8065
เว็บไซต์: http://www.kcw.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 816 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       เพศศึกษาบูรณาการในสาระวิชาต่างๆ มีแผนการจัดเพศศึกษาให้นักเรียนทุกระดับชัดเจนตามเวลาที่ครูจัดสรรได้ (อาจไม่ถึง 16 คาบต่อปี)
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       นภาภรณ์  พรคนึง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
  1. นายจรัญ ศิริชนะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. ว่าที่ ร.ท.เฉลิมศักดิ์ สำลี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. นางสาวดวงรัตน์ ปัญญากัน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  4. นายนิธิโรจน์ ตรีรัตน์วิชยา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
  5. นายวฤหัส รุ่งเรือง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางสาววัชริญา จันทะลุน
 ศิลปะ 
  7. นายวีรยุทธ สร้อยสิงห์
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  9. นางศศิวิมล พุทธวงค์
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2555
  10. นางสาวกนกวรรณ วรรณศรี
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301670