ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 28
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 271   ตำบล ยางชุมน้อย
   อำเภอ ยางชุมน้อย   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33190
โทรศัพท์: 0-4568-7116
โทรสาร: 0-4568-7054
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,244 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาแบบสอดแทรกไปกับเนื้อหาสาระอื่นๆ ไม่ได้จัดทั้งคาบเรียน
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       อัมพร  สีหะวงษ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางดวงกาญจน์ เครื่องจำปา
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นางดาวเรือง ยุพิน
 คณิตศาสตร์ 
  3. นางเด่นฟ้า นามวงษ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  4. นายถนอม แก้วแดง
 ไม่ระบุ 
  5. นางเรณู สีหะวงษ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  6. นางวัชราภรณ์ อ่อนสนิท
 ภาษาไทย 
  7. นางศิริจันทร์ แก้วแดง
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางอัมพร สีหะวงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นายอุดม ยุพิน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2549
  10. นายเฉลียว บุษบงก์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นางชนากานต์ สีชมภู
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  12. นางชุดาภา เงาศรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  13. นายประโยชน์ รังสี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  14. นางระพีพรรณ พรมสาร
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2555
  15. นางณฐพร ทัพวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301349