ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 28
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 170   ถนน ศรีสะเกษ-อุบล   ตำบล โพธิ์
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์: 0-4561-2433
โทรสาร: 0-4561-6808
เว็บไซต์: http://kraipakdee.school.in.th/index.htm
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 787 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       เพศศึกษาบูรณาการในสาระวิชาต่างๆ มีแผนการจัดเพศศึกษาให้นักเรียนทุกระดับชัดเจนตามเวลาที่ครูจัดสรรได้ (อาจไม่ถึง 16 คาบต่อปี)
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สุวิทย์  สิงห์ดง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางกรรณิการ์ วงศ์จินดา
 ภาษาต่างประเทศ 
  2. นางสาวถนอม บุญประสงค์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นางปรียา ศักดิ์เทวินทร์
 ภาษาต่างประเทศ 
  4. นางพัชรี แซ่เตีย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  5. นายภาดา กันยามัย
 วิทยาศาสตร์ 
  6. นางสาวมัณฑนา คำภากุล
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นายสมจิตร จวนเกาะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8. นางสุกัญญา ภิญโญ
 ภาษาไทย 
  9. นายสุวิทย์ สิงห์ดง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2549
  10. นางจันทิมา สายคำพันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
  11. นางสมพร นาคถมยา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2550
  12. นายทวีคูณ พันพิพัฒน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  13. นางนันทยา ดีพูน
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2555
  14. นายปกิรนัน นามจันทรา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301926