ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
สังกัด สพม.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 28
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 249 หมู่ 7   ถนน ศรีสะเกษ-อุทุมพรฯ   ตำบล หญ้าปล้อง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์: 0-4561-4001
โทรสาร: 0-4563-4136
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 562 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ธีรารัตน์  กำจัด
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางสาวจตุพร สังธิกุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นางจริญญา ศิลาบุตร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นางนิภาภรณ์ ศิรินัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  4. นายบุรุษ ดาวงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางพรพิมล แสงสว่าง
 ภาษาต่างประเทศ 
  6. นายพันธ์ศักดิ์ แถวปัดถ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นางวัฒนา คูคำ
 ภาษาไทย 
  8. นางวิไล กุยแก้ว
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  9. นางศศิภรณ์ สุมโนจิตราภรณ์
 วิทยาศาสตร์ 
  10. ว่าที่พันตรีสมศักดิ์ ชมจันทร์
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2555
  11. นางสาวปฏิมา วงษ์แสวง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237392