ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 28
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 113 หมู่ 1   ถนน บุสูง-ดวนใหญ่   ตำบล วังหิน
   อำเภอ วังหิน   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33270
โทรศัพท์: 0-4560-6098
โทรสาร: 0-4560-6097
เว็บไซต์: http://nsw.school.in.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 875 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       แครทรียา  วสุกาญจนานนท์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายคณิต ภิงคะสาร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
  2. นายกิตติภณ บ่อศีล
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นายคธาสิทธิ์ รัตนา
 ศิลปะ 
  4. นายคมเพชร อ้วนพร
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นางแครทรียา วสุกาญจนานนท์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  6. นายจาตุพักตร์ พากเพียร
 คณิตศาสตร์ 
  7. นางสาวจินตนา นิวาท
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8. นางฉลวย ดวนใหญ่
 คณิตศาสตร์ 
  9. นางสาวชนิดา นิรันดร์
 ไม่ระบุ 
  10. นางชเนตตา ชูสิทธิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  11. นายต่อศักดิ์ คนคม
 คณิตศาสตร์ 
  12. นายถวิล คำขึ้น
 บรรณารักษ์ 
  13. นางสาวนุจริญ สมชัย
 วิทยาศาสตร์ 
  14. นางบุณยรัตน์ สมาน
 ภาษาไทย 
  15. นายประสาท สาลี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  16. ว่าที่ร้อยตรีพศกร วงษ์มะณีย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  17. นายพิชัย ผ่องแผ้ว
 ไม่ระบุ 
  18. นายพิสรรค์ ศรีบุญเรือง
 ภาษาต่างประเทศ 
  19. นางสาวเพ็ญประภา นัยเนตร
 ไม่ระบุ 
  20. นางภัณฑิลา วิลขวุฒิ
 ภาษาไทย 
  21. นางสาววาสินี วิถี
 คณิตศาสตร์ 
  22. นายวิจิตร ดวนใหญ่
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  23. นางสาวศิริพร วงศ์ไชยา
 วิทยาศาสตร์ 
  24. นายสุรพงษ์ พรหมลา
 เกษตร 
  25. นายสุริยา สุขเกษม
 วิทยาศาสตร์ 
  26. นางเสาวณี ดวนใหญ่
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  27. นางอภิษฎา โททอง
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2555
  28. นายสันติ บุญราช
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302504