ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สังกัด สพม.
สพท.หนองบัวลำภู เขต 19
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 200 หมู่ 13   ถนน สอนร่วมมิตร   ตำบล เมืองใหม่
   อำเภอ ศรีบุญเรือง   จังหวัด หนองบัวลำภู   รหัสไปรษณีย์ 39180
โทรศัพท์: 0-4235-4079
โทรสาร: 0-4235-4079
เว็บไซต์: http://www.srw.ac.th/index1.html
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางเกษร รักเมือง
 ภาษาต่างประเทศ 
  2. นายชัยยนต์ ไกรยวงศ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์
 ภาษาไทย 
  4. นางปรียดา ชัยชนะทรัพย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. นางสาวปิ่นพลอย บุดดีมี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  6. นางสาววิลาสินี พลพวก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. ว่าที่พันตรีสุพจน์ อุภัยพรม
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
  8. นายกฤษณะ วัดบุญเลี้ยง
 วิทยาศาสตร์ 
  9. นางกิ่งแก้ว ป้านภูมิ
 ภาษาไทย 
  10. นายกิตนุรัตน์ พฤกษชาติ
 วิทยาศาสตร์ 
  11. นายเกียรติศักดิ์ จันทร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  12. นายขจรชัย พิมพ์สิงห์
 ภาษาต่างประเทศ 
  13. นายคฑาวุธ ไชยสิทธิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  14. นางจำเนียร ดีหอม
 ภาษาต่างประเทศ 
  15. นางจินตนา จันละคร
 คณิตศาสตร์ 
  16. นายจิรศักดิ์ นุดสมบุติ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  17. นางสาวจีรภรณ์ ยศมงคล
 คณิตศาสตร์ 
  18. นางเจริญ พฤกษชาติ
 วิทยาศาสตร์ 
  19. นายโชติ ชูมณี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  20. นางสาวฐิฏาภรณ์ ชัยพล
 วิทยาศาสตร์ 
  21. นายณัฐวุฒิ ศรีอนันต์
 ศิลปะ 
  22. นางสาวดารานี อุดชา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  23. นายดำรงศักดิ์ ภารพบ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  24. นายตระกูลศักดิ์ ทนทาน
 วิทยาศาสตร์ 
  25. นางทองใส จันทร์สว่าง
 วิทยาศาสตร์ 
  26. นายทัสมัน ดรน้อย
 ภาษาต่างประเทศ 
  27. นายทัสมัน วงศ์กาฬสินธุ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  28. นางทิพวดี อัครฮาด
 วิทยาศาสตร์ 
  29. นายธนพัฒน์ นามบัณฑิต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  30. นางสาวธนัตภรณ์ สมชาญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  31. นางสาวธนาภรณ์ แสงไกร
 ภาษาไทย 
  32. นายธวัชชัย แสงเสงี่ยมชัย
 วิทยาศาสตร์ 
  33. นางสาวธัญลักษณ์ โคตรเพชร
 วิทยาศาสตร์ 
  34. นางสาวนงนุช สูงเนิน
 วิทยาศาสตร์ 
  35. นางนันทวัน ชูมณี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  36. นายนาวิน จันทร์ร้อยเอ็ด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  37. นางสาวนิตยา สายบุปผา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  38. นางบรรฤทธิ์ พรมพลเมือง
 ภาษาต่างประเทศ 
  39. นายบุญทวี พรหมใบ
 ศิลปะ 
  40. นางปุญยวีร์ ธรรมเจริญ
 ภาษาไทย 
  41. นายพงษ์ศักดิ์ สกุลฮูฮา
 คณิตศาสตร์ 
  42. นางพรทิพย์ แซ่เซีย
 คณิตศาสตร์ 
  43. นางสาวพรสวรรค์ โวเบ้า
 วิทยาศาสตร์ 
  44. นางสาวพอฤทัย มั่นคง
 ภาษาไทย 
  45. นางพัฒน์นรี ศิริวารินทร์
 คณิตศาสตร์ 
  46. นายพันธ์ศักดิ์ นามบัณฑิต
 ภาษาต่างประเทศ 
  47. นางสาวพุทธชาติ รัตนบุตร
 ภาษาต่างประเทศ 
  48. นางฟูลิตา ปานกลาง
 ภาษาไทย 
  49. นายมงคล นิตยารส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  50. นางสาวมณฑวรรณ ภูบุญคง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  51. นางมนต์นภา ยืนทน
 วิทยาศาสตร์ 
  52. นางสาวมยุรี ศิริจันทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  53. นางมาลัย สร้างแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  54. นางสาวรัชนี ศิริจันทร์
 วิทยาศาสตร์ 
  55. นางรัตนา ทุมชะ
 ภาษาต่างประเทศ 
  56. นางรัศมี ทองผิว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  57. นายฤทธิ์ณรงค์ สาฆ้อง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  58. นางวงเดือน กุดทิง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  59. นางวงเดือน คลื่นแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  60. นายวิชาญ หาญเชิงชัย
 คณิตศาสตร์ 
  61. นายวิเชียร ศิรินาคสัณฑิ์
 ภาษาไทย 
  62. นายวิรัตน์ แสงเลข
 วิทยาศาสตร์ 
  63. นายวิสันต์ จันละคร
 คณิตศาสตร์ 
  64. นายวีระพงศ์ พรมพลเมือง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  65. นายวีระวัฒน์ พรมพลเมือง
 คณิตศาสตร์ 
  66. นายศิรวิทย์ ฉลี
 วิทยาศาสตร์ 
  67. นางสาวศิริพร นามแก้ว
 วิทยาศาสตร์ 
  68. นายสถาพร ดีหอม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  69. นายสถิต ปัชชาเขียว
 คณิตศาสตร์ 
  70. นายสมนึก วงษา
 คณิตศาสตร์ 
  71. นางสมสง่า บุญนอก
 วิทยาศาสตร์ 
  72. นายสระไกร ตะระบูรณ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  73. นายสัพพัญญู ศิริภา
 วิทยาศาสตร์ 
  74. นายสัมฤทธิ์ ทุมชะ
 คณิตศาสตร์ 
  75. นางสุกัลยา โพธิญาณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  76. นายสุขุม อะโนวัน
 คณิตศาสตร์ 
  77. นายสุชาติ กุลาดี
 ภาษาไทย 
  78. นายสุชาติ อินทรเพชร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  79. นายเสงี่ยม เจริญใจ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  80. นางใหมนา นาทันตอง
 ภาษาไทย 
  81. นางสาวอรทัย หาญมูลตรี
 ภาษาต่างประเทศ 
  82. นางสาวอ้อทิพย์ พูนนาก
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  83. นายอัครเดช โพธิญาณ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  84. นางอาสรา คัวอักเถิง
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16222068