ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.อุดรธานี เขต 20
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 110   ถนน สมศิริ   ตำบล ศรีธาตุ
   อำเภอ ศรีธาตุ   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41230
โทรศัพท์: 0-4238-2452
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://www.srithatpit.ac.th/school/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       จุฑาภรณ์  รัศเสียร
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางจุฑาภรณ์ รัศเสียร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางรัตนา คันธราช
 ไม่ระบุ 
  3. นางวรนุช แพะขุนทศ
 ไม่ระบุ 
  4. นางวรารัตน์ จิตต์ผล
 ไม่ระบุ 
  5. นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง
 ไม่ระบุ 
  6. นายสะเสียน รัศเสียร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
  7. นายยุทธพงษ์ เหล่าทองสาร
 ไม่ระบุ 
  8. นางรัตนาวดี วรรณสาร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  9. นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา
 ไม่ระบุ 
  10. นายไชยวัฒน์ พรมพัฒน์
 ไม่ระบุ 
  11. นางสาวนวลจันทร์ ชาหอมชื่น
 ไม่ระบุ 
  12. นางสาวประเทือง หลายวงศ์
 ไม่ระบุ 
  13. นายไพโรจน์ โคตรศรี
 ไม่ระบุ 
  14. นายอาณัติ ผาพรม
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16238580