ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
สังกัด สพป.
สพท.อุดรธานี เขต 4
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 1   ตำบล สร้างก่อ
   อำเภอ กุดจับ   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41250
โทรศัพท์: 0-4213-1100
โทรสาร: 0-4213-1100
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ปรียาพร  สำราญ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางกนกพร บุญอาจ
 ภาษาต่างประเทศ 
  2. นายณัฐพล กิ่งชัยวงค์
 ไม่ระบุ 
  3. นางแดงใหม่ บุญเวิน
 ประจำชั้น 
  4. นายทรงศักดิ์ หาญชัย
 คณิตศาสตร์ 
  5. นายบรรทม แก้วอาษา
 ไม่ระบุ 
  6. นายบุญอุ้ม วันนา
 ประจำชั้น 
  7. นางประพันธ์ จันยุทา
 การศึกษาปฐมวัย 
  8. นางพรศรี ผิวผ่อง
 ภาษาไทย 
  9. นายพรสกุล เขตจำนันท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  10. นางสาวแพรวนภา แข็งขัน
 ไม่ระบุ 
  11. นายวัลลภ อินธิกาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  12. นายวิเชียร มีบุญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  13. นายสงัด เกษแก้ว
 ประจำชั้น 
  14. นายสมยศ พลค้อ
 ภาษาต่างประเทศ 
  15. นายสำเนียง สีดายา
 ประจำชั้น 
  16. นางสิรินาฏ สมศรีมี
 ไม่ระบุ 
  17. นายสุนทร ไชยสิงหาญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  18. นางอพันตรี พันธุระ
 การศึกษาปฐมวัย 
  19. นางอรอุษา พนมหอม
 ประจำชั้น 
  20. นางสาวอุมากร ศรีอุดร
 การศึกษาปฐมวัย 
  21. นางอุไรวรรณ ชมเชย
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2554
  22. นางปรียาพร สำราญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  23. นายปรีชา คำเหมือน
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16238647