ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.อุดรธานี เขต 20
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 56 หมู่ 13   ถนน อุดร-เพ็ญ   ตำบล เพ็ญ
   อำเภอ เพ็ญ   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์: 0-4227-9116
โทรสาร: 0-4227-9116
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,801 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ปราณี  ทิวะทรัพย์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางอัจฉราพร สิงห์สิทธิ์
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2553
  2. นางสาวกรรณิการ์ วุฒิสาร
 คณิตศาสตร์ 
  3. นางไขนภา ไฟใหล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นายคงเดช ศรีราชสญไทย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายเครือรัตน์ ชุมมวล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นายจรูญ หอนงาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นายจำลอง ศรีพลึง
 ภาษาไทย 
  8. นางญวณัฐ จันทรกอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  9. นางณภัค ช่วยแสง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  10. นางสาวณัฐนันท์ ครองสถาน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  11. นายณัฐวุฒิ อันทะตรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  12. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  13. นางสาวดวงจันทตร์ ประสิทธิ์วงศา
 คณิตศาสตร์ 
  14. นางสาวธัญญรัตน์ ขมั่นเขียว
 ไม่ระบุ 
  15. นางธัญภา เทศประสิทธิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  16. นางนงจริวรรณ ทวีจันทร์
 ภาษาต่างประเทศ 
  17. นางนวลศรี ศรีพลัง
 ภาษาไทย 
  18. นายนิพนธ์ พลเจริญ
 ช่างต่าง ๆ 
  19. นางสาวนิยดา ชาวนา
 วิทยาศาสตร์ 
  20. นายนิยม จันอ่อน
 คณิตศาสตร์ 
  21. นางปราณี ทิวะทรัพย์
 วิทยาศาสตร์ 
  22. นายปรารถนา เพชรฤทธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
  23. นายปรีชา ดีนาง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  24. นางผ่องศรี สุริดย
 ภาษาไทย 
  25. นายเผด็จ น้อยนรินทร์
 วิทยาศาสตร์ 
  26. นางสาวพรทิวา แต๊ะเชง
 วิทยาศาสตร์ 
  27. นางสาวพัชนียา ขจรบุรี
 ภาษาไทย 
  28. นายพิวิฎพันธุ์ ไชยา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  29. นางไพฑูรย์ กวนหลวง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  30. นายไพรวงศ์ หิริโกกุล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  31. นายมนตรี พุทธรักษา
 วิทยาศาสตร์ 
  32. นางสาวมลฤดี ทองไชย
 คณิตศาสตร์ 
  33. นางสาวมะลิวรรณ ตันเลียง
 วิทยาศาสตร์ 
  34. นางมุกดา แก้วกล้า
 ภาษาต่างประเทศ 
  35. นางรัตนาพร อาจอำนวย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  36. นางวราภรณ์ ศิลาจันทร์
 ภาษาต่างประเทศ 
  37. นายวสันต์ อนุวงษา
 คณิตศาสตร์ 
  38. นางสาววาสนา พลสูง
 ภาษาต่างประเทศ 
  39. นายวิทยา เสนาเสถียร
 คณิตศาสตร์ 
  40. ว่าที่ ร.ตศรัญนัฐพงษ์ กาหลง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  41. นายศราวุธ ไหลหาโคตร
 ภาษาไทย 
  42. นางศรีรัตน์ บุตรสีก้าน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  43. นางสาวศรีสมร ธวัชเมธี
 วิทยาศาสตร์ 
  44. นางศุภแก้วกมล อัปการัตน์
 ภาษาต่างประเทศ 
  45. นายศุภชัย ขันดี
 ไม่ระบุ 
  46. นางศุภวิภา ดั้งชารี
 วิทยาศาสตร์ 
  47. นางสาวสนีนาฏ สมยาภักดี
 ภาษาไทย 
  48. นายสมบัติ อินรัสพงศ์
 ศิลปะ 
  49. นางสาวสมภาร ด่านกำมา
 คณิตศาสตร์ 
  50. นางสุดาวรรณ ธนาภรณ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  51. นายสุทิน สิมงาม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  52. นายสุพรรณ ศรีคำ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  53. นางสุพรรณี สมใจ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  54. นางสุภาพร ธิแก้ว
 ภาษาไทย 
  55. นายสุรศักดิ์ ใหญ่โสมานัง
 ไม่ระบุ 
  56. นายสุรัช ป้องพาล
 ภาษาไทย 
  57. นางเสาวคนธ์ แก้วสุด
 ไม่ระบุ 
  58. นางสาวอณุสรา พลหาร
 วิทยาศาสตร์ 
  59. นางอรพิมล ป้องเครือ
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  60. นางอัมพร รัตนปรีดานันต์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  61. นางอัศนี พรหมเจตน์
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2555
  62. นางวิภาพร แสนสุรินทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  63. นายสมาน สวัสศรี
 ศิลปะ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16234950