ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
สังกัด เทศบาลนคร
เข้าปี 2555
 
ที่อยู่: เลขที่ 11   ถนน ประชาอุทิศ   ตำบล หมากแข้ง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์: 0-4222-1427
โทรสาร: 0-4223-0137
เว็บไซต์: http://www.t3udon.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ป.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นางกรณ์รวี จันทะคร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2555
  2. นางสาวดวงแข มณีสุข
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางสาวปัณฑิตา เกษรศุกร์
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นางสาวภัทราวดี สุทธิอาจ
 คณิตศาสตร์ 
  5. นางรัชดาภรณ์ พิชเชอร์
 ภาษาต่างประเทศ 
  6. นางสาววลัยพร ก้อนจันทร์หอม
 ภาษาไทย 
  7. นายสุทโธ ผางค้อนน้อย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นายสุบิน คำมุลนา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2556
  9. นายเกรียง ไกรเพชร
 คณิตศาสตร์ 
  10. นายเกรียงไกร จันทร์สูง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นายจักรพงษ์ วรรณขันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
  12. นายจักรพงษ์ ศรีโสภา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  13. นายจักรพันธ์ แสนอุบล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  14. นางจิรญา จำเริญ
  
  15. นางจีรภา พเวมา
 ภาษาไทย 
  16. นางจุฑาทิพย์ สมเด้จ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  17. นางจุฑามาศ ศรีภูมิสุริยกานต์
 ภาษาต่างประเทศ 
  18. นางสาวชวนชม ไชยสิทธิ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  19. นางสาวชิราภรณ์ พันหล่อมใส
  
  20. นางณิรดา เมืองทอง
 วิทยาศาสตร์ 
  21. นางดรุณี พลลม
  
  22. นางทัศน์ ทาแก้ว
 คณิตศาสตร์ 
  23. นางทิพย์วัลย์ กัลยานาม
 ภาษาต่างประเทศ 
  24. นางธัมรงค์ วิกิจการโกศล
  
  25. นางสาวนุทนาถ วงษ์โคกสูง
 วิทยาศาสตร์ 
  26. นางสาวปริษา ไร่ไสว
 คณิตศาสตร์ 
  27. นายปิโยรส โลหพรหม
  
  28. นายพงธัญ ทองแสน
 ภาษาไทย 
  29. ยางพยุง จำปาหมื่น
  
  30. นางสาวพรทิพย์ วีระชัย
 วิทยาศาสตร์ 
  31. นางสาวพรทิพยื กองทา
 คณิตศาสตร์ 
  32. นางพรอุมา รุดชาติ
 วิทยาศาสตร์ 
  33. นางพวงเพชร จันทบุตร
 คณิตศาสตร์ 
  34. นางสาวพิลาพร ทับลือชัย
  
  35. นางสาวเพ็ญนภา ชมที
  
  36. นางสาวภัทรา ชนมนสูง
  
  37. นายยุทธศักดิ์ นาคเสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  38. นางสาวรสสุคนธ์ มูลแวง
  
  39. นางรัชดาภรณ์ พัชเชอร์
 ภาษาต่างประเทศ 
  40. นางรัศมี สุขเกษม
  
  41. นายเรวัตร กันหา
  
  42. นายวัฒนา สมจิตร
  
  43. นางวิริตา เลี่ยงไพโรจน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  44. นางสาวศศิธร กองธรรม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  45. นายสายยนต์ พานคำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  46. นางสายไหม หลักหนองบุ
 ภาษาไทย 
  47. นายสุดใจ มุกขะกัง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  48. นายสุบิณ คำมลนา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  49. นางสุมาลี เบญจจินดา
  
  50. นายสุรพงศ์ สุริต
 ภาษาไทย 
  51. นายสุริยันต์ คำบุศย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  52. นางสุวิมล ตราชู
  
  53. ว่าที่เรือตรีโสรัจ สวัสดิกูล
 ศิลปะ 
  54. นางสาวอภิญญา พลบูรณ์
  
  55. นางอภินันท์ พันธศรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  56. นางอรญา วงศ์อนุ
  
  57. นางอรวรรณ ชัยชนะทรัพย์
 ภาษาต่างประเทศ 
  58. นายอาคม สมรภูมิ
  
  59. นายอำนาจ วระวิบูลย์
 วิทยาศาสตร์ 
  60. นางอุทุมพร กรวิอุณะ
 ภาษาต่างประเทศ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16238631