ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
สังกัด สพม.
สพท.อุดรธานี เขต 20
เข้าปี 2555
 
ที่อยู่: เลขที่ 430 หมู่ 14   ถนน อุดร-หนองแสง   ตำบล บ้านตาด
   อำเภอ เมือง   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์: 0-4221-4135
โทรสาร: 0-4221-4138
เว็บไซต์: http://www.udontham.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2555
  1. นายวิโรจน์ พิมพ์วาปี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2556
  2. นางสาวกัณทิมา พนมสิงห์
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางคันธนีย์ จันทู
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  4. นางจรรยา จำนงใจ
 คณิตศาสตร์ 
  5. นางจันทร์สุดา โสดาดี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นายชาญชัย ศิริธรรมขันติ
 ศิลปะ 
  7. นายชาติชาย ไพเราะ
 ศิลปะ 
  8. นางนิวรรณ พิมพ์ศรี
 วิทยาศาสตร์ 
  9. นางปัทมา ศรีวิไล
 วิทยาศาสตร์ 
  10. นางพัตรพิมล บุญชัยกิตติวัฒน์
 ภาษาไทย 
  11. นางพิไลวรรณ สถิตย์
 คณิตศาสตร์ 
  12. นางพิศภรณ์ ไพเราะ
 ภาษาไทย 
  13. นายไพทูล สถิตย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  14. นางมาลัย เทียมวงศ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  15. ว่าที่ พ.ต.เรืองฤทธิ์ มานะโส
  
  16. นางสรัญญา เชื้อขาวพิมพ์
  
  17. นายสุเทพ พรหมเกตุ
 วิทยาศาสตร์ 
  18. นางสุนันทา วงษ์เสถียร
 ภาษาต่างประเทศ 
  19. นางสุภาพ ประยูรพรหม
 ภาษาต่างประเทศ 
  20. นางสุรางค์ หลงกุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  21. นายแสง ป้องนอก
 คณิตศาสตร์ 
  22. นายอดิเรก ไชยสาสิน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  23. นายเอกมล ภูษาวิโรจน์
 ศิลปะ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16238543