ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
สังกัด สพม.
สพท.อุดรธานี เขต 20
เข้าปี 2555
 
ที่อยู่: เลขที่ 163 หมู่ 8   ถนน อุดร-บ้านผือ   ตำบล บ้านผือ
   อำเภอ บ้านผือ   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41160
โทรศัพท์: 0-4228-1279
โทรสาร: 0-4228-1279
เว็บไซต์: http://phupit.udon4.go.th/home.php
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางเกษแก้ว แสงมณี
 ไม่ระบุ 
  2. นายชวนนท์ พวงทวี
 ไม่ระบุ 
  3. นางเยาวภรณ์ สุทธิประภา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  4. นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นายสุรชัย ทองทิพย์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
  6. นางสาวกิตติยา บ่อชน
 ภาษาไทย 
  7. นายเกียรติสิทฐ์ อรรคสาร
 คณิตศาสตร์ 
  8. นางสาวคำใหม่ ประสาร
 วิทยาศาสตร์ 
  9. นายจตุพล เหง้าพรหมมินทร์
 คณิตศาสตร์ 
  10. นางจรัสศรี เริ่มรักษ์
 ภาษาไทย 
  11. นายจารุวัชร์ ศรีสุชาติ
 ไม่ระบุ 
  12. นางเจียมจิต โคตรชมภู
 ภาษาต่างประเทศ 
  13. นายณัฐพล บรรณกาล
 ไม่ระบุ 
  14. นางณิชาภัทร บุตรไชย
 ประจำชั้น 
  15. นางดวงใจ จุติมา
 ภาษาไทย 
  16. นางสาวทิพวรรณ รสชา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  17. นางสาวธนธรณ์ ปราบพาล
 ภาษาต่างประเทศ 
  18. นางสาวนาถยา สนทนาวงษ์
 ไม่ระบุ 
  19. นางสาวนารีนาท ห่อไธสง
 ภาษาต่างประเทศ 
  20. นายนิรัตน์ เพ็งพารา
 ไม่ระบุ 
  21. นางสาวบัวไล ภูเวียง
 ภาษาไทย 
  22. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  23. นายประจักษ์ ราชโยธี
 วิทยาศาสตร์ 
  24. นายประเด็จ ชมพุด
 คณิตศาสตร์ 
  25. นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรู
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  26. นางสาวพรพรรณ เรืองฤทธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
  27. นางสาวไพริน รัคที
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  28. นางสาวภาวิณี ลุนชัยภา
 ภาษาไทย 
  29. นายมงคล ดอนพลก้อม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  30. นางมยุรี แข็งขัน
 ภาษาไทย 
  31. นางสาวมยุรี บุญปัน
 วิทยาศาสตร์ 
  32. นางสาวมะลิวรรณ ศรีสว่าง
 ภาษาต่างประเทศ 
  33. นางสาวยุพาพร นันทะสาร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  34. นางรวีวรรณ มาลา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  35. นางรุ่งนภา ทองทิพย์
 คณิตศาสตร์ 
  36. นางสาววยุรี โสภา
 ไม่ระบุ 
  37. นางสาววิยะดา คำภีระ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  38. นายศักดิ์ชัย คันธี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  39. นางสาวศิรินทรา ประดิษฐ์ด้วง
 ภาษาต่างประเทศ 
  40. นางศิรินธร ศิริจันทรา
 วิทยาศาสตร์ 
  41. นางสาวสงวน สุทธิประภา
 ภาษาไทย 
  42. นายสงวนชัย ทีปสว่าง
 ศิลปะ 
  43. นายสมเจตน์ เสาโร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  44. นายสมทอง พุทโธวาส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  45. นางสมปอง เขมะสัจจกุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  46. นายสมัย มาลา
 คณิตศาสตร์ 
  47. นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  48. นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  49. นายสุพรต ศิริธร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  50. นายสุภาพ ศรีเพ็งมาตย์
 ไม่ระบุ 
  51. นางอนงค์ลักษณ์ วรรณลี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  52. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์
 ศิลปะ 
  53. นายอภิสิทธิ์ ศรีชัย
 ไม่ระบุ 
  54. นางสาวอรพรรณ โจมทา
 ภาษาไทย 
  55. นางอรวรรณ จันทะแจ้ง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  56. นายอรสิน พรมสิทธิ์
 คณิตศาสตร์ 
  57. นางอรอนงค์ แม็คเคลลาร์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  58. นางสาวอรอุมา สุขณรงค์
 ภาษาไทย 
  59. นายอาทิตย์ เหล่าหมวด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  60. นางอาภรณ์ โอตาคาร
 วิทยาศาสตร์ 
  61. นายอิศเรนทร์ กองมณี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  62. นางสาวอุไรวรรณ์ คำมูลศรี
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2555
  63. นายวิรุฬห์ บุญดี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16234953