ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
สังกัด สพม.
สพท.ลำพูน เขต 35
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 12 หมู่ 3   ถนน ลำพูน-ป่าซาง   ตำบล ในเมือง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51000
โทรศัพท์: 0-5353-5303, 0-5351-1060
โทรสาร: 0-5351-1060
เว็บไซต์: http://www.sby.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 3,494 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ ทุกระดับทุกห้องได้เรียนอย่างน้อย 16 คาบต่อปี เป็นหรือกำลังผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       มุกดา  ธรรมเสนา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นายภากร วงศ์มูล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางมุกดา ธรรมเสนา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางสาวลดาวัลย์ พันธ์วิชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นายวัชรชัย ชัยสาร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางสุนทรี พลสยม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางอารีวรรณ หวังดี
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2548
  7. นายนิรันดร์ เรือนวิไล
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2550
  8. นางฝนทอง สาระเสียง
 ไม่ระบุ 
  9. นางอรุณจันทร์ มโนเพียว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
  10. นายพีระพงษ์ ถุงแก้ว
 ไม่ระบุ 
  11. นายสมเดช ชาญชัยศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
  12. นางลำจวน พันธ์วิริยากุล
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302247