ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนป่าซาง
สังกัด สพม.
สพท.ลำพูน เขต 35
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 6 หมู่ 5   ถนน ประชาอุทิศ   ตำบล ป่าซาง
   อำเภอ ป่าซาง   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์: 0-5352-1044
โทรสาร: 0-5352-0595
เว็บไซต์: http://www.pasang.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,074 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ทัศนีย์  ใจมา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางทัศนีย์ ใจมา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นายภัควัฒน์ โพธิพฤกษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางวาสนา ไวคกุล
 ภาษาไทย 
  4. นายอุดม แกระวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางเอื้องอำไพ อินทโรจน์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2548
  6. นางอรัญญา วังกี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นางเอื้อมพร เตโช
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2551
  8. นายสุพจน์ โยธา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
  9. นางจงกลณ์ มณีชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  10. นายโชติ แสงงาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นายนรินทร์ อนันตกลิ่น
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  12. นางสาวพัชราภรณ์ ก้อนใส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  13. นางสาวรัตนา นันทชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  14. นายวิทยา โพธิฤกษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301612