ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 424 หมู่ 11   ตำบล น้ำดิบ
   อำเภอ ป่าซาง   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์: 0-5356-5078
โทรสาร: 0-5356-5079
เว็บไซต์: http://www.rpg26.net/
 
ระดับที่เปิดสอน: ป.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 866 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สุวิทย์  วิชาเจริญ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางธมนพร หาญกล้า
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  2. นางพลับพลึง วงศ์คำมูล
 คณิตศาสตร์ 
  3. นางรัชนี ตันมิ่ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางวรรษมน หน่อแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
  5. นายธัชพล หน่อแก้ว
 ไม่ระบุ 
  6. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ สารพันธ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  7. นางพิจิตตา เอี่ยมเฉย
 ไม่ระบุ 
  8. นางรักษิณา หทัยภัทรกุล
 ไม่ระบุ 
  9. นายสุวิทย์ วิชาเจริญ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  10. นายศราวุฒิ หม่องมาลี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302433