ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนวชิรป่าซาง
สังกัด สพม.
สพท.ลำพูน เขต 35
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 210 หมู่ 7   ถนน ลำพูน-ลี้   ตำบล นครเจดีย์
   อำเภอ ป่าซาง   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์: 0-5355-5373
โทรสาร: 0-5355-5372
เว็บไซต์: http://www.wp.ac.th/index.php
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 437 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาแบบสอดแทรกไปกับเนื้อหาสาระอื่นๆ ไม่ได้จัดทั้งคาบเรียน
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       จรัล  ถาวร
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นายสมชาย เกิดฤทธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
  2. นายจรัล ถาวร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
  3. นางสาวกรรณิการ์ ใหญ่ประสาน
 คณิตศาสตร์ 
  4. นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางบังอร ลังการ์พินธุ์
 วิทยาศาสตร์ 
  6. นายเรืองฤทธิ์ ปัญญาโกษา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นางสุพร จอมขันเงิน
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2551
  8. นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์
 ไม่ระบุ 
  9. นายดำเกิง แก้วยศ
 ไม่ระบุ 
  10. นางวัลลภา ปาหลวง
 ไม่ระบุ 
  11. นางสุจิตรา รุ่งวัฒนพงษ์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302167