ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ลำพูน
สังกัด สพป.
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 197 หมู่ 8   ตำบล บ้านธิ
   อำเภอ บ้านธิ   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51180
โทรศัพท์: 0-5355-8750-1
โทรสาร: 0-5355-8930
เว็บไซต์: http://www.northmbk.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นายชัยเกียรติ แสงหิรัญ
 ไม่ระบุ 
  2. นายชัยเผ่า ปัญจุติ
 ไม่ระบุ 
  3. นายทริชากร จอมวงศ์
 ไม่ระบุ 
  4. นางสาวปทุมวัลย์ เตโช
 ไม่ระบุ 
  5. นายสรวิศ สายเครื่อง
 ไม่ระบุ 
  6. ว่าที่ร.ต.สำราญ กันทรี
  
  7. นางสาวสุภาวรรณ์ ด้วงประสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
  8. นางอารีย์ ใจแข็ง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  9. นางแรมจันทร์ สมเพช
  
  10. นางสุธารัตน์ เอโกบล
  
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301193