ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > แพร่
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.แพร่ เขต 37
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 1 หมู่ 11   ถนน ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง   ตำบล บ้านถิ่น
   อำเภอ เมือง   จังหวัด แพร่   รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-5656-7
โทรสาร: 0-5464-5502
เว็บไซต์: http://www.opat.ac.th
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 701 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       บานบุรี  คำลือ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางธนัญชนก คณะนัย
 ศิลปะ 
  2. นายธรรมนูญ ลือราช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางสาวบานบุรี คำลือ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นายบุญช่วย รัตนะ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. นายพันธ์ศักดิ์ ถานะวุฒิพงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางสาวมันทนา แสนคำ
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นางวันเพ็ญ ถานะวุฒิพงศ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  8. นางสุกัญญา ศรีปณิธาน
 วิทยาศาสตร์ 
  9. นางอรทัย อุทธะยาน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
  10. นางจำเนียร จินดากาศ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  11. นางพัชรา ธรรมชัย
 แนะแนวและพัฒนานักศึกษา 
  12. นายสันติ อวรรณา
 ไม่ระบุ 
  13. นางสาวสุรชาติ จิตแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247827