ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > แพร่
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
สังกัด สพม.
สพท.แพร่ เขต 37
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 315 หมู่ 6   ตำบล ร้องเข็ม
   อำเภอ ร้องกวาง   จังหวัด แพร่   รหัสไปรษณีย์ 54140
โทรศัพท์: 0-5459-7300, 0-5459-7301
โทรสาร: 0-5464-8357
เว็บไซต์: http://www.ras.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,053 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาแบบสอดแทรกไปกับเนื้อหาสาระอื่นๆ ไม่ได้จัดทั้งคาบเรียน
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       พัชรีย์  ทุ่งพนม
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางสาววิทิตา สุขทั่วญาติ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2550
  2. นางจันทร์ทิพย์ ทองวัง
 ภาษาไทย 
  3. นายชาญวิทย์ โกสินทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นางบุญครอง ยศมงคล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  5. นางพัชรีย์ ทุ่งพนม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
  6. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม
 ไม่ระบุ 
  7. นางรัชนี วงศ์ถาวร
 ไม่ระบุ 
  8. นางลักขณา กัญญาประสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
  9. นายวีระศักดิ์ เยาวรัตน์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247737