ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > แพร่
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
สังกัด สพม.
สพท.แพร่ เขต 37
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 175 หมู่ 4   ถนน ยัตรกิจโกศล   ตำบล ดอนมูล
   อำเภอ สูงเม่น   จังหวัด แพร่   รหัสไปรษณีย์ 54130
โทรศัพท์: 0-5454-1395, 0-5454-1604
โทรสาร: 0-5454-3479
เว็บไซต์: http://www.sungmen.ac.th
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,177 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       เพศศึกษาบูรณาการในสาระวิชาต่างๆ มีแผนการจัดเพศศึกษาให้นักเรียนทุกระดับชัดเจนตามเวลาที่ครูจัดสรรได้ (อาจไม่ถึง 16 คาบต่อปี)
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ลำดวน  สังข์ทอง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางจันทร์ฉาย วงศ์ถาวร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นายดิเรก แก้วสุทธิ
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางถนอมศรี ม่วงคุ้ม
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นางนภัคสุรางค์ จารุพบชัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  5. นางภัทรียา ดังก้อง
 ศิลปะ 
  6. นางลำดวน สังข์ทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นางศรคิด เกิดทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางศรีทร กรัณย์ยศ
 วิทยาศาสตร์ 
  9. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์
 ศิลปะ 
  10. นางแสงดาว เทพจันทร์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  11. นางอุษณี สมุทรเพ็ชร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2555
  12. นางนิพาดา ทุ่งล้อม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  13. นายวิชาญ ชำนาญ
 ไม่ระบุ 
  14. นางวิลาวัลย์ ก้อนมณี
 แนะแนวและพัฒนานักศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247883