ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > แพร่
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สังกัด สพม.
สพท.แพร่ เขต 37
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 1   ถนน คุ้มเดิม   ตำบล ในเวียง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด แพร่   รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์: 0-5462-1262
โทรสาร: 0-5451-1500
เว็บไซต์: http://www.nareerat.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 3,831 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       จีระพรรณ  คำวังจันทร์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์ บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายณฐภณ ยอดวีระพงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางบุษบา ทองคำ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  5. นางระเบียบ ศรีถาวร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
  6. นายชำนาญ แสงแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นายเสถียร ศิริข่วง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นายไสว หนูแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นางสาวอรัญญา หมื่นโฮ้ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247949