ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > แพร่
โรงเรียนสองพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.แพร่ เขต 37
เข้าปี 2551
 
ที่อยู่: เลขที่ 427 หมู่ 6   ถนน วังซ้าย   ตำบล บ้านหนุน
   อำเภอ สอง   จังหวัด แพร่   รหัสไปรษณีย์ 54120
โทรศัพท์: 0-5448-1709 ต่อ 121
โทรสาร: 0-5464-2649
เว็บไซต์: http://www.songpit.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,327 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ปรารถนา  พรินทรากุล
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นายไกรสร จันทรสุกรี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นางจุริยาภรณ์ สิทธิวงษ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นายชวลิต เบ็ญจสุวรรณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นายเชาวรัตน์ สิงห์เสวก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางสาวปรารถนา พรินทรากุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นางอำพรรณ เบ็ญจสุวรรณ
 ภาษาไทย 
  8. นายอุดม ตันประยูร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247855