ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > แพร่
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สังกัด สพป.
สพท.แพร่ เขต 2
เข้าปี 2551
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 2   ตำบล ต้าผามอก
   อำเภอ ลอง   จังหวัด แพร่   รหัสไปรษณีย์ 54150
โทรศัพท์: 0-5465-6125, 0-5465-6123
โทรสาร: -
เว็บไซต์: www.nri.pre2.go.th
 
ระดับที่เปิดสอน: ป.1-ม.3
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       จีรพรรณ  ทุ่งโปร่ง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางวิภาวรรณ ฝั้นนเครือ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
  2. นายคงฤทธิ์ นาสิทธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายคณิต ภู่จรูญ
 ศิลปะ 
  4. นางจีรพรรณ ทุ่งโปร่ง
 ไม่ระบุ 
  5. นางสมศรี ชัยพิวงษ์
 ประจำชั้น 
  6. นางสุดารัตน์ ชื่นบาน
 ภาษาไทย 
  7. นางสุทิน นาสิทธิ์
 ภาษาไทย 
  8. นางสาวสุพรรษา คำป้อ
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2555
  9. นางพิศมัย ดูงาม
 วิทยาศาสตร์ 
  10. นางสุทิน เหว่าโต
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247692