ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > แพร่
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
สังกัด เทศบาลเมือง
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 9   ถนน เหมืองหิต   ตำบล ในเวียง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด แพร่   รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์: 0-5451-1407
โทรสาร: -
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นายกฤษดาเดย์ รัตนพันธุ์รักษ์
 ไม่ระบุ 
  2. นางสาวเกียรติสุภา กาศเกษม
 ไม่ระบุ 
  3. นางปรียนันทนา อินปรา
 ไม่ระบุ 
  4. นางฟาริดา ถิ่นหลวง
 ไม่ระบุ 
  5. นายวิทยา ใจอ้าย
 ไม่ระบุ 
  6. นายอนุรัตน์ คุณต๊ะ
 ไม่ระบุ 
  7. นางสาวอัจจณา ษนะหวาน
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  8. นางสาวธัญวดี ลือราช
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  9. นางพจนีย์ สมุทรเพช็ร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  10. นางสาวพิกุล ถิ่นหลวง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นางพิชชาพร กำทอง
 ไม่ระบุ 
  12. นายวัชรินทร์ มาต่อม
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247711