ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > สุพรรณบุรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สังกัด สพม.
สพท.สุพรรณบุรี เขต 9
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 109 หมู่ 6   ตำบล ไผ่ขวาง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์ 72000
โทรศัพท์: 0-3552-5556-8
โทรสาร: 0-3552-5236
เว็บไซต์: http://www.kpsp.ac.th/main.htm
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       เสริมศักดิ์  สุขสุชะโน
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นายธงชาญ ภูฆัง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นายศุภดล ดลโสภณ
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
รุ่นปี 2552
  3. นางกัญชลา อิงคะวณิช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นายเกษม มีสง่า
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางจารุวรรณ สุขเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นายธนัช อินทแสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นายประมาณ อวนมิน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นายสุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นายอนันต์ ผิวทองอ่อน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247710