ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > สุพรรณบุรี
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.สุพรรณบุรี เขต 9
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 3   ถนน มาลัยแมน   ตำบล สระยายโสม
   อำเภอ อู่ทอง   จังหวัด สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์ 72220
โทรศัพท์: 0-3555-9056
โทรสาร: 0-3555-9400
เว็บไซต์: http://srayaisom.dyndns.org/index.htm
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 782 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       อารมณ์  ศรีนิล
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางสาวประภาพร ศิริประกายศิลป์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นายมนตรี อนุสาร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
  4. นายจตุรงค์ แหวนเพชร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  5. นางสาวเนาวรัตน์ บูชา
 คณิตศาสตร์ 
  6. นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นางพรพิมล บุญมี
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางลัดดา ดอกประดู่
 วิทยาศาสตร์ 
  9. นายวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  10. นางสาวสุนันท์ พูนพานิชอุปถัมป์
 ภาษาไทย 
  11. นางสุพัตรา มูลละออง
 ภาษาต่างประเทศ 
  12. นางสาวเสาวภา กล่อมเมฆ
 บรรณารักษ์ 
  13. นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  14. นายอำนาจ คงคาใส
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2553
  15. นางกัญญา ศุภมานพ
 ไม่ระบุ 
  16. นางทองชุบ พันธุ์อยู่
 ไม่ระบุ 
  17. นางมณี ระกำทอง
 ไม่ระบุ 
  18. นางสุทิน เสียดขุนทด
 ไม่ระบุ 
  19. นางสุพัฒนา แหวนเพชร
 ไม่ระบุ 
  20. นางอรสา ศรีเหรา
 ไม่ระบุ 
  21. นายเอกชัย ศรีมงคล
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247946