ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > สุพรรณบุรี
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
สังกัด สพป.
สพท.สุพรรณบุรี เขต 3
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 103 หมู่ 4   ตำบล เขาพระ
   อำเภอ เดิมบางนางบวช   จังหวัด สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์: 0-3557-8088-9
โทรสาร: 0-3557-8088-9 ต่อ 107
เว็บไซต์: http://www.tcschool.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ปวช.3
จำนวนนักเรียน: 2,131 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       พรพิมล  บุญประเสริฐ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นายชัชวาล สิงหรัตนศิริ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นายทรงยุทธ ศรีสุข
 ไม่ระบุ 
  3. นางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2552
  4. นายวีรพนธ์ เหล่าต้น
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายสุมล เผือกเพ็ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นายสุรศักดิ์ เข็มเงิน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
  7. นางจินดารัตน์ ฮวบน้อย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8. นายชัยพล รุ่งโรจธีระ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นายบุญลือ ไตรวงษ์
 ไม่ระบุ 
  10. นางปรานี พฤกษวดี
 ภาษาต่างประเทศ 
  11. นางสาวพิมพ์ชนก ทองบุราณ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  12. นางสาวเพ็ญศรี ศรีบุญญารักษ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  13. นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  14. นางสาววิภาวดี ภรณ์ภิริยะนิยม
 ภาษาไทย 
  15. นายสมพรชัย ประพันธ์
 ไม่ระบุ 
  16. นางสาวสมรักษ์ โสขุมา
 คณิตศาสตร์ 
  17. นายสราวุธ เจริญรื่น
 วิทยาศาสตร์ 
  18. นางสาวสุทธิรัตน์ จันทร์จรูญ
 คณิตศาสตร์ 
  19. นางสาวสุมิตรา ประทีปพรศักดิ์
 วิทยาศาสตร์ 
  20. นางอุบลรัตน์ จันทรน์ชัย
 ภาษาต่างประเทศ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247846