ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > สุพรรณบุรี
โรงเรียนดอนคาวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.สุพรรณบุรี เขต 9
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 17   ถนน อู่ทอง-สระกระโจม   ตำบล ดอนคา
   อำเภอ อู่ทอง   จังหวัด สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์ 72160
โทรศัพท์: 0-3542-1222
โทรสาร: 0-3542-1111
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 643 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วินัย  ลิมป์รัชดาวงศ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
  1. นายคมสัน โชระเวก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นางบังอร โชระเวก
 งานอนามัย 
  4. นายวินัย ลิมป์รัชดาวงศ์
 ไม่ระบุ 
  5. นายสุรินทร์ ธนูรเวท
 ชมรม-ชุมนุมกิจกรรม 
รุ่นปี 2553
  6. นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นางณัฏฐยา กล้าหาญ
 บรรณารักษ์ 
  8. นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  9. นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง
 ภาษาไทย 
  10. นางวิบูลย์ ปานบุญ
 ภาษาไทย 
  11. นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  12. นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2554
  13. นายมณเฑียร เรียบเรียง
 ศิลปะ 
  14. นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์
 ภาษาไทย 
  15. นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2555
  16. นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง
 ไม่ระบุ 
  17. นางภัทรดา กองแก้ว
 ไม่ระบุ 
  18. นายวิริยะ ชูวงศ์วาลย์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247785