ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ตรัง
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
สังกัด สช.
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 209   ถนน ท่ากลาง   ตำบล ทับเที่ยง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ตรัง   รหัสไปรษณีย์ 92000
โทรศัพท์: 0-7521-8171
โทรสาร: 0-7523-0199
เว็บไซต์: http://www.tcs.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,096 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       อุรา  ซกอิ๋น
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายกฤษณะ อักษรถึง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางสาวนงลักษณ์ คงช่วยสถิตย์
 ภาษาไทย 
  3. นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2550
  4. นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นายจรัล ชูพลับ
 วิทยาศาสตร์ 
  6. นางสาวลาวัลย์ นวลเสน่ห์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  7. นางอาภรณ์ ดิบเที่ยง
 ภาษาต่างประเทศ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247924